top image

blog


Bescherm uw onderneming met waterdichte algemene voorwaarden!


U kent de algemene voorwaarden wellicht als een omvangrijk document met kleine lettertjes en juridisch jargon. Toch is een goede set algemene voorwaarden een van de belangrijkste documenten die een onderneming zou moeten hebben. In deze blog gaan wij in op het belang van het hebben van algemene voorwaarden en leggen wij uit hoe de […]

Lees verder >

Voorkom boetes en zorg voor een verwerkingsregister!


Het ontbreken van een verwerkingsregister betekent 1-0 achterstand voor uw organisatie! Dit blijkt uit mededelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens, het toezichthoudende orgaan op privacywetgeving. Heeft u nog geen (volledig en juist) verwerkingsregister? Wij raden u aan dit zo snel mogelijk in orde te maken! Wat is het? Het verwerkingsregister is een register waarin wordt bijgehouden […]

Lees verder >

Het Europese Hof van Justitie legt belangrijke AVG-begrippen uit!


Het Europese Hof van Justitie heeft op 10 juli 2018 een arrest gewezen, nadat een Finse rechter vragen heeft gesteld aan het Hof inzake de privacy-verplichtingen van een gemeenschap Jehova’s getuigen. Hoewel de uitspraak gebaseerd is op het ‘oude’ privacyrecht (in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens), is deze ook nu relevant aangezien veel begrippen en […]

Lees verder >

Nóg betere bescherming kleine ondernemers tegen onredelijk lange betalingstermijnen van grote ondernemers?!?


Sinds 1 juli 2017 geldt de Wet tegengaan van onredelijk lange betalingstermijnen. Door deze wet is het voor grote ondernemers niet toegestaan betalingstermijnen langer dan 60 dagen te hanteren in hun handelsrelatie met kleine ondernemers, zoals ZZP-ers en MKB-ers. De wet beoogt hiermee kleine ondernemers te beschermen tegen de macht van grote ondernemers. Hoewel de […]

Lees verder >

Géén sprake van schijnconstructie bij bezorgplatform Deliveroo


Er heerst al enige tijd arbeidsrechtelijke onrust bij bezorgplatforms zoals Deliveroo, waarbij discussie bestaat over de vraag of bezorgers die als zzp’er werken, als werknemer aangemerkt zouden moeten worden. Eén van de bezorgers van Deliveroo startte een gerechtelijke procedure. Op maandag 23 juli 2018 kwam de rechtbank Amsterdam met het oordeel: de ‘zzp-bezorger’ van Deliveroo […]

Lees verder >

Hoogste billijke vergoeding tot nog toe!


In korte tijd is de hoogte van de billijke vergoedingen die zijn toegewezen, flink gestegen. Waar het recordbedrag in september 2017 nog € 141.500,- bruto bedroeg, is inmiddels een nieuw record bereikt van maar liefst €628.000,- bruto (!). Wat was hier aan de hand? De feiten De werknemer in kwestie was bijna 34 jaar in […]

Lees verder >

Vakantiedag of ziektedag?


In de zomerperiode heeft u er vast wel eens mee te maken gehad: uw werknemer meldt zich tijdens de vakantie ziek. Andersom is natuurlijk ook mogelijk: een werknemer is ziek, maar wil toch graag op vakantie. Hoe dient u hiermee om te gaan? Ziek tijdens vakantie Wordt een werknemer ziek tijdens een vastgestelde vakantie, dan […]

Lees verder >

Privacyrisico’s en onrechtmatigheid bij btw-nummers zelfstandigen


Al enige tijd bestaat ophef over de wijze waarop het btw-nummer van een zelfstandig ondernemer met een eenmanszaak (hierna: zelfstandige) is opgebouwd. In het btw-nummer is namelijk het BSN van de zelfstandige verwerkt. Een BSN is een gevoelig persoonsgegeven en verwerking van het BSN is slechts onder strikte voorwaarden toegestaan. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onderzoek […]

Lees verder >

Slapend dienstverband: wordt men wakker?


Binnen het arbeidsrecht is het zogeheten ‘slapend dienstverband’ al lange tijd een discussiepunt. Een slapend dienstverband houdt (kort gezegd) in dat de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer door de werkgever niet wordt beëindigd, terwijl twee ziektejaren zijn verstreken. Na twee jaar ziekte kan/mag de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen omdat het opzegverbod vervalt. De werkgever kiest […]

Lees verder >

Is uw organisatie klaar voor de nieuwe Arbowet?


In onze blog van vorig jaar hebben wij u bericht dat de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (hierna: Arbowet) in werking treedt per 1 juli 2017. Werkgevers en arbodienstverleners kregen tot 1 juli 2018 de tijd om de wijzigingen te implementeren binnen hun organisaties. De deadline voor het voldoen aan de nieuwe Arbowet nadert snel, dus u moet […]

Lees verder >

Tips voor het voldoen aan de AVG


Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywetgeving geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. De wet breidt de rechten van burgers uit en legt aan organisaties meer verplichtingen op dan de Wet bescherming persoonsgegevens, welke wet per 25 mei 2018 vervalt. Ook worden de boetes op niet-naleving […]

Lees verder >

Werk aan de winkel!


Niet alleen met de komst van de nieuwe Europese wet op de privacy maar ook op ons kantoor dat bijna klaar is met de verbouwing.

Lees verder >

Wet arbeidsmarkt in balans: de belangrijkste maatregelen op een rij


Toen het regeerakkoord in 2017 werd geïntroduceerd, werd al duidelijk dat het kabinet stevige plannen had op het gebied van het arbeidsrecht. Deze plannen zijn inmiddels door Minister Koolmees uitgewerkt in het conceptwetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Op 9 april 2018 is dit wetsvoorstel ter internetconsultatie voorgelegd. Dit biedt burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties […]

Lees verder >

Is een verwerkersovereenkomst met de arbodienst verplicht?


Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG heeft consequenties voor u als ondernemer, en ook voor u als werkgever. Een van de verplichtingen uit de AVG is het afsluiten van verwerkersovereenkomsten met verwerkers die persoonsgegevens voor u verwerken. Verwerkers zijn partijen die persoonsgegevens voor u verwerken en niet […]

Lees verder >

Masterclass ‘De privacy van de werknemer’ donderdag 12 april 2018


Aanleiding Privacy is een hot item. Zeker nu over enkele weken de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treedt. Deze wet heeft ook gevolgen voor uw personeelsbeleid. Gaat u als werkgever niet op de juiste wijze om met de privacy van uw werknemers, dan riskeert u hoge boetes. Hoog tijd om u te verdiepen in […]

Lees verder >

Onvoorzichtige werknemer op skivakantie: toch loon doorbetalen?


Het wintersportseizoen kan gepaard gaan met ongelukken. Wat geldt als een werknemer daardoor enige tijd niet in staat is arbeid te verrichten? Moet u als werkgever toch het loon doorbetalen als een werknemer door het beoefenen van een risicovolle activiteit arbeidsongeschikt raakt? Uitzondering op loondoorbetalingsplicht De wet bepaalt dat een werknemer geen recht heeft op […]

Lees verder >

EHBD: Eerste Hulp Bij Datalekken


Van Gelder Advocaten is expert op het gebied van datalekken en de AVG. Wij kunnen uw gehele onderneming privacybestendig maken. Heeft u hulp nodig met het opstellen van een interne procedure voor datalekken of verwerkersovereenkomsten? Wij kunnen u verder helpen! Met onze Legal Scan Datalekken kunnen wij bovendien inzichtelijk maken in hoeverre uw onderneming databestendig […]

Lees verder >

Aanvullende informatie over (gewijzigde) Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag!


In een eerdere blog informeerden wij u al over de wijzigingen die per 1 januari jl. zijn ingetreden als gevolg van de (gewijzigde) Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag (WML). De regels omtrent wettelijk minimumloon zijn veranderd en daarnaast dient vanaf 1 januari jl. vakantietoeslag te worden betaald over meerwerk, oftewel overuren. Lees hier onze eerdere blog. […]

Lees verder >

Carnaval staat weer voor de deur: wat te doen met ziekmeldingen?


In het zuiden kijkt menig mens er al maanden naar uit: carnaval. Een feest dat doorgaans gepaard gaat met alcohol, weinig slaap en fastfood. Uiteraard kan men hiervoor vakantiedagen opnemen, maar het komt ook voor dat werknemers besluiten zich ziek te melden. Ziekteverzuim is voor werkgevers vervelend. Het loon moet immers worden doorbetaald. Daarnaast blijft […]

Lees verder >

Succesvolle Masterclass Datalekken en de Algemene Verordening Gegevensbescherming i.s.m. Vermetten


Donderdagochtend 25 januari jl. hebben mr. Marieke van Gelder, Erik Kolsteren en drs. Suzanne Snoeijs ondernemers geïnformeerd over ‘Datalekken en de Algemene Verordening Gegevensbescherming’. De opkomst was een succes, we hopen dat alle deelnemers een leerzame ochtend hebben gehad! Heeft u deze masterclass gemist en wilt u graag meer weten over datalekken en de nieuwe privacywetgeving? Wees […]

Lees verder >

Specialisatie Schadebeperking Pensioenregelingen


Op donderdag 18 en vrijdag 19 januari jl. hebben mr. Adriënne van Geel een mr. Renee Ketelaars de specialisatiecursus Schadebeperking Pensioenregelingen gevolgd. Deze specialisatiecursus werd gegeven door het Nederlands Pensioenbureau (NPB). Pensioenrecht is een actueel onderwerp. Werkgevers worden steeds vaker onaangenaam verrast doordat werknemers hoge bedragen claimen vanwege (vermeende) schade in hun pensioenopbouw. Daarnaast kunnen bij de verkoop […]

Lees verder >

Arbeidsrecht in de zorg: Ontslag vanwege grensoverschrijdend handelen


De zorgsector richt zich doorgaans op kwetsbare cliënten c.q. doelgroepen, zoals kinderen, ouderen en mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Het bieden van kwalitatief hoogstaande zorg geldt daarbij als uitgangspunt. Een zorginstelling dient daarbij rekening te houden met de precaire belangen van haar cliënten. Vanwege deze achtergrond kan grensoverschrijdend handelen in de zorg – […]

Lees verder >

Arbeidsrecht in de zorg: Afwijkende regels bij bedrijfseconomisch ontslag in de zorg


Werkgevers kunnen UWV toestemming verzoeken een of meerdere arbeidsovereenkomst(en) op te zeggen vanwege bedrijfseconomische redenen. Van bedrijfseconomische redenen is (onder meer) sprake wanneer zich een slechte(re) financiële situatie voordoet, er sprake is van werkvermindering en/of de organisatie op andere wijze wordt ingericht. Dit laatste wordt doorgaans een reorganisatie genoemd. Uitvoeringsregels UWV In de wet, het […]

Lees verder >

Arbeidsrecht in de zorg: Verklaring Omtrent het Gedrag als noodzakelijke voorwaarde?


VOG-verplichting In de zorgsector worden medewerkers vaak verzocht een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te reiken. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Werken in de zorg, kinderopvang of welzijnsbranche betekent dat wordt […]

Lees verder >

Arbeidsrecht in de zorg: Arbeidsrechtelijke actualiteiten in de zorgsector


De zorgsector en de branche welzijn en maatschappelijke zorg zijn in ontwikkeling. Wijzigingen in wet- en regelgeving leiden tot uiteenlopende juridische vraagstukken, onder meer op het gebied van arbeidsrecht. Om u nader te informeren brengt Van Gelder Advocaten enkele blogs uit onder het thema ‘Arbeidsrecht in de zorg’. Dit betreft de eerste blog in een […]

Lees verder >

Masterclass Datalekken deel II: ‘De gevolgen van datalekken en de AVG voor u en uw onderneming’


donderdag 8 februari 2018 Aanleiding In Nederland geldt sinds 2016 de meldplicht datalekken. Bepaalde datalekken dienen sinds de inwerkingtreding hiervan gemeld te worden. Daarnaast treedt op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG zal de nodige veranderingen voor uw onderneming met zich brengen, met name op het gebied van privacybescherming. Tijdens […]

Lees verder >

Onze top 3 meest spraakmakende en opmerkelijke arbeidsrechtelijke uitspraken uit 2017


Met stip op 1: Hoge Raad geeft handvatten voor de billijke vergoeding   [Hoge Raad 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1187] In het zogenoemde ‘Hairstyle-arrest’ geeft de Hoge Raad uitleg over (de hoogte van) de billijke vergoeding, de aanvullende vergoeding naast de transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever. Een kapster was ruim 25 jaar werkzaam […]

Lees verder >

Wijzigen arbeidsvoorwaarden: wat kan, wat mag?


Regelmatig zien we dat werkgevers het wenselijk vinden de bestaande arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Denk aan het plaatsen van een werknemer in een lagere functie (met loonsverlaging) vanwege disfunctioneren, het besparen op personeelskosten vanwege marges die onder druk staan of simpelweg het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden in het kader van ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Maar mag een […]

Lees verder >

Werkgevers, betaal openstaande overuren uit voor het einde van het jaar 2017!


Op 1 januari 2018 wijzigt de Wet Minimumloon en minimumvakantietoeslag. Hierdoor veranderen de regels omtrent het wettelijk minimumloon. Vanaf dat moment geldt (onder meer) dat vakantietoeslag dient te worden betaald over meerwerk, oftewel overuren. Dit zijn belangrijke aspecten waar u als ondernemer rekening mee dient te houden! Wat is meerwerk c.q. wat zijn overuren? De […]

Lees verder >

Is een finaal kwijtingsbeding wel zo finaal bij ORT?


In de praktijk zien wij dat veelvuldig vaststellingsovereenkomsten worden gesloten tussen werknemers en werkgevers. Dit kan ter beëindiging van het dienstverband of om bestaande discussiepunten te beëindigen. In een vaststellingsovereenkomst wordt meestal een zogenaamd finaal kwijtingsbeding opgenomen. Dit houdt in dat partijen verklaren onderling niets meer van elkaar te vorderen hebben, met uitzondering van hetgeen […]

Lees verder >

Europese gegevensbescherming in het digitale tijdperk


Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing zijn. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. In de aanloop naar deze datum trachten organisaties zich voor te bereiden op de veranderingen die […]

Lees verder >

Masterclass ‘datalekken en de Algemene Verordening Gegevensbescherming’


“wat betekent dit voor uw onderneming?” Donderdag 30 november 2017 Aanleiding: Forse boetes mogelijk bij datalek! In Nederland geldt sinds 2016 de meldplicht datalekken. Bepaalde datalekken dienen sinds de inwerkingtreding hiervan gemeld te worden. Maar wat is nu eigenlijk een datalek? Wanneer moet u een datalek melden? Hoe moet u een datalek melden? Wat moet […]

Lees verder >

Regeerakkoord 2017: Het arbeidsrecht wéér op de schop!


Op dinsdag 10 oktober 2017 is het regeerakkoord verschenen. Na ruim 200 dagen onderhandelen, zijn de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het eens geworden over de plannen voor de komende vier jaar. Wij hebben de belangrijkste veranderingen op arbeidsrechtelijk gebied voor u in deze blog opgenomen: Introductie van een cumulatiegrond in het ontslagrecht. Er komt […]

Lees verder >

Masterclass ‘het wijzigen van arbeidsvoorwaarden’


Soms is het nodig of wenselijk de arbeidsvoorwaarden in de organisatie te wijzigen. Mag je dit als werkgever eenzijdig wijzigen? Is een functieverlaging en loonsverlaging bij disfunctioneren toegestaan? Kun je arbeidsvoorwaarden versoberen ter voorkoming van ontslag/reorganisatie? Hoe kun je verschillende arbeidsvoorwaarden binnen een organisatie harmoniseren? Donderdag 2 november 2017 te Gilze U kunt zich hier aanmelden. Aanleiding Soms is het nodig of wenselijk de arbeidsvoorwaarden in de organisatie […]

Lees verder >

Wat hebben we genoten! Jubileumevenement ter ere van ons 12,5-jarig bestaan.


Op 7 september jl. hebben wij ons 12,5-jarig jubileum gevierd met een select aantal relaties. De middag ving aan met een hapje en een drankje in de prachtige Statenzaal van het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch. Marieke van Gelder heette de aanwezigen welkom met een mooie inspirerende speech. Hierna werd ons door een spreekster van het […]

Lees verder >

De ‘straf’ van de billijke vergoeding is eraf!?


Sinds de inwerkingtreding van de WWZ in juli 2015 hebben rechters de mogelijkheid een billijke vergoeding toe te kennen aan werknemers. In de jurisprudentie hebben we al hoge billijke vergoedingen voorbij zien komen van € 80.000,-, € 100.000,-, € 125.000,- en zelfs één ter hoogte van € 141.500,- bruto (de hoogste tot nu toe)! Maar […]

Lees verder >

De ketenregeling bij uitzendcontracten


Het blijft voor veel werkgevers en werknemers onduidelijk: hoe lang kan een werknemer voor bepaalde tijd in dienst blijven voordat een onbepaalde tijdcontract ontstaat? Bij uitzendkrachten lijkt het antwoord op deze vraag al helemaal een raadsel te zijn voor werkgevers. Wilt u niet langer onwetend zijn hierover, lees dan zeker verder! Ketenregeling bij ‘reguliere’ werknemers […]

Lees verder >

Bedrijfstakpensioenfonds als acquisitietijger: valt de werkgever wel of niet onder de verplichtstelling?


Vraagt u zich weleens af of uw onderneming onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt? U bent zeker niet de enige. In de praktijk merken wij dat bedrijfstakpensioenfondsen steeds vaker aankloppen bij werkgevers. Wat is een bedrijfstakpensioenfonds? Bedrijfstakpensioenfondsen zijn pensioenfondsen die (kunnen) gelden voor iedereen werkzaam in een bepaalde bedrijfstak, zoals de uitzendbranche, zorg en welzijn, […]

Lees verder >

Ambtshalve aanvullen van ontslaggronden door de kantonrechter?


Als u de arbeidsovereenkomst met uw werknemer wilt laten ontbinden, dient u in een verzoekschriftprocedure bij de Kantonrechter een wettelijke ontslaggrond aan te voeren. De Kantonrechter zal vervolgens toetsen of al dan niet ontbonden kan worden. Een werkgever zal zich in de meeste gevallen in het ontbindingsverzoek beroepen op één of een aantal ontslaggronden, maar […]

Lees verder >

Kan ‘klokkenluiden’ tot het einde van de arbeidsovereenkomst leiden? Bent u voorbereid?


Klokkenluiden is een veel besproken fenomeen. Het houdt – kort gezegd – in dat misstanden in een bedrijf worden gemeld, veelal door werknemers van het bedrijf. Werkgevers met ten minste 50 werknemers zijn sinds de inwerkingtreding van de Wet Huis voor klokkenluiders (WHk) per 1 juli 2016 verplicht een interne klokkenluidersregeling vast te stellen. De […]

Lees verder >

Ontbindende voorwaarden: wat u moet weten!


Het komt in de praktijk geregeld voor dat een ontbindende voorwaarde wordt opgenomen in de arbeidsovereenkomst. De ontbindende voorwaarde houdt in dat de arbeidsovereenkomst per direct eindigt wanneer de voorwaarde wordt vervuld. Slechts uitzonderlijke gevallen De ontbindende voorwaarde past in principe niet in het ontslagstelsel zoals wij dat kennen onder de WWZ. De WWZ regelt […]

Lees verder >

All-in salaris bij oproepcontracten


Bij werknemers met een oproepcontract (nuluren- of min/maxcontract) kan het voor de werkgever handig zijn vakantietoeslag en vakantiedagen maandelijks uit te betalen. Dit wordt het zogenaamde ‘all-in salaris’ genoemd. In hoeverre is het all-in salaris wettelijk toegestaan? Vakantietoeslag Bij vakantietoeslag ligt het vrij eenvoudig. De wet staat het toe om vakantietoeslag maandelijks uit te betalen, […]

Lees verder >

Onderzoek werkgroep Wet DBA: 10 varianten voor kwalificatie arbeidsrelaties


U heeft de laatste tijd vast iets meegekregen over de problematiek rondom de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) en modelovereenkomsten. De handhaving van de Wet DBA is opnieuw uitgesteld, ditmaal tot 1 juli 2018. Het grootste probleem dat de Wet DBA met zich meebrengt is onduidelijkheid, wat tot negatieve effecten leidt voor ‘echte’ zzp’ers. […]

Lees verder >

Wijzigingen Arbowet per 1 juli 2017


Per 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (hierna: ‘Arbowet’) in werking. De Arbowet bevat regels voor werkgevers en werknemers ter bevordering van de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers. Het voorkomen van ongevallen en zieke werknemers is het hoofddoel van de Arbowet. In de hernieuwde Arbowet komt meer aandacht voor preventie van ongevallen […]

Lees verder >

De arbeidsrechtelijke consequenties van harmonisatie peuterspeelzaalwerk


De Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2018 in werking zal treden, biedt gemeenten de mogelijkheid om alle peuters een gelijke kans te bieden hun talenten te ontwikkelen. Met de komst van deze wet vervalt het onderscheid tussen peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. […]

Lees verder >

Hoe verhouden de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de e-Privacy Verordening zich tot elkaar?


Nu het aantoonbaar voldoen aan privacy wet- en regelgeving meer en meer een kernvoorwaarde is geworden voor deelname aan de gedigitaliseerde samenleving en economie, en compliance zich sterk verhoudt tot marktreputatie, is het voor organisaties belangrijk inzicht te krijgen in de nieuwe privacy wet- en regelgeving. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is door het Europese […]

Lees verder >

Teamwork makes a dream work!


“Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.” –Henry Ford Erg trots zijn wij dat wij op 6 april 2017 in de finale van Prix 013 stonden, dé ondernemersprijs voor dienstverlenende bedrijven in Midden-Brabant! Daarnaast is 2017 is een extra bijzonder jaar voor van Gelder Advocaten aangezien zij dit jaar […]

Lees verder >

Van Gelder Advocaten: finalist ondernemersprijs Prix013 Dienstverleners!


Introductie De Prix013 is een initiatief van 013Dienstverleners. De prijs richt zich op de beste leverancier van klantwaarde in de omgeving van Tilburg. Voor deze prijs is 013D een samenwerking aangegaan met een onderzoeksgroep van de Universiteit van Tilburg. Hierbij waren studenten verantwoordelijk voor het testen van klantwaarde aan de hand van een academisch en […]

Lees verder >

Nieuwe ontwikkelingen wet DBA en modelovereenkomsten


In vervolg op onze blog van april 2016 over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) en de modelovereenkomsten, berichten wij u over de huidige stand van zaken. De laatste tijd zijn er diverse ontwikkelingen geweest. Oplossing voor problemen/onduidelijkheden Wet DBA is onderweg Begin 2017 heeft de Belastingdienst een brief gestuurd naar alle zzp’ers die […]

Lees verder >

HOOGST TOEGEKENDE BILLIJKE VERGOEDING TOT NU TOE BEDRAAGT € 141.500,- BRUTO


Een werknemer heeft in beginsel aanspraak op een transitievergoeding wanneer het dienstverband wordt beëindigd op initiatief van de werkgever en het dienstverband minstens twee jaar heeft geduurd. In uitzonderlijke gevallen kan een werknemer naast de transitievergoeding een billijke vergoeding toegekend krijgen. Wat is een billijke vergoeding? Volgens de wet kan de rechter een billijke vergoeding […]

Lees verder >

Van Gelder Advocaten bij de laatste 3 voor beste dienstverlener in regio Midden-Brabant!


Wij zijn erg trots te kunnen melden dat Van Gelder Advocaten geselecteerd is voor dè ondernemersprijs voor dienstverlenende bedrijven in Midden-Brabant! Deze prijs wordt na een zorgvuldige selectieprocedure uitgereikt door een vakjury. De jury kiest uit alle genomineerden de beste dienstverlener in het thema van dit jaar: “Een klantgerichte organisatie als voorwaarde voor toekomstig succes!” Door […]

Lees verder >

Opmerkelijke arbeidsrechtelijke uitspraken in 2016


De – door ons samengestelde – top 3 meest bijzondere arbeidsrechtelijke uitspraken uit 2016   Met stip op 1: Geen loon tijdens whatsappen onder werktijd! [Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 oktober 2016 ECLI:NL:RBZWB:2016:6927] In deze opmerkelijke zaak ontdekte de werkgever dat werknemer zijn mobiele telefoon (die de werkgever ter beschikking had gesteld) gebruikte om per WhatsApp een […]

Lees verder >

Transitievergoeding uit een overheidspotje bij ontslag wegens ziekte ?!


Een werknemer heeft in beginsel aanspraak op een transitievergoeding wanneer het dienstverband twee jaar of langer heeft geduurd en door de werkgever wordt beëindigd. Ook wanneer een werknemer twee jaar ziek is geweest en de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd. Werkgevers ervaren dit soms als onrechtvaardig, aangezien zij […]

Lees verder >

Maximale hoogte transitievergoeding 2017 en maximum dagloon


Transitievergoeding In het jaar 2017 stijgen de lonen en daarmee ook de hoogte van de transitievergoeding. In 2016 bedraagt de maximale hoogte van de transitievergoeding nog € 76.000,- bruto. In 2017 zal de hoogte van de maximale transitievergoeding € 77.000,- bruto bedragen, of één jaarsalaris indien het jaarsalaris hoger is dan € 77.000,- bruto. Maximum […]

Lees verder >

Masterclass 10 november 2016 WWZ


Wat leert de rechtspraak ons over ontslag? Waar liggen kansen en risico’s voor vergoedingen? Hoe om te gaan met bonussen, ORT en ploegentoeslag bij de transitievergoeding? Wanneer bent u een billijke vergoeding verschuldigd? Welke extra rechten en plichten heeft u als werkgever? Datum: donderdag 10 november 2016 Tijdstip: 07.30 uur:  ontvangst met ontbijt 08.00 uur: […]

Lees verder >

Strafrechtelijke termen in schriftelijke mededeling ontslag op staande voet?!


Wat is ontslag op staande voet? Bij een ontslag op staande voet zegt de werkgever het dienstverband met de werknemer per direct op, zonder inachtneming van de geldende opzegtermijn. Ook UWV en de kantonrechter blijven buiten beschouwing. Aan een ontslag op staande voet zijn de volgende voorwaarden verbonden: Er moet sprake zijn van een dringende […]

Lees verder >

Vaststellingsovereenkomst en de bedenktermijn


U heeft er vast weleens van gehoord: de vaststellingsovereenkomst. Wanneer een werknemer en werkgever met wederzijds goedvinden het dienstverband beëindigen, wordt gebruik gemaakt van een vaststellingsovereenkomst. Partijen gaan hierbij zelf in overleg over de voorwaarden voor de beëindiging. Er hoeft geen procedure bij UWV of de kantonrechter te worden gevoerd, waardoor voor partijen op voorhand […]

Lees verder >

Gehele arbeidsverleden is van belang bij toekenning billijke vergoeding. Goed gedrag wordt beloond.


Bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever is niet per definitie een billijke vergoeding verschuldigd. Voorafgaand goed gedrag van de werkgever kan de rechter ertoe doen besluiten het verzoek om een billijke vergoeding af te wijzen. Een billijke vergoeding bovenop de transitievergoeding Wanneer u als werkgever het dienstverband met een werknemer beëindigt en […]

Lees verder >

Overgang van onderneming bij een pre-pack?


Wat is overgang van onderneming? De hoofdregel van overgang van onderneming is dat werknemers overgaan naar de koper van een onderneming, met behoud van alle rechten en verplichtingen. Deze hoofdregel geldt niet bij faillissement. Een (eventuele) doorstarter na een faillissement kan in beginsel zelf kiezen welke werknemers (opnieuw) in dienst worden genomen. Gelden de wettelijke […]

Lees verder >

Uitspraak Hof versterkt positie schuldeisers in de uitoefening van het retentierecht


Wat is het retentierecht? Het retentierecht is de bevoegdheid die aan een schuldeiser toekomt om de afgifte van een zaak op te schorten totdat de schuldenaar aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Het retentierecht kan in bepaalde gevallen ook worden ingeroepen tegen derden die een recht op de zaak hebben. Voorwaarden Tot aan de uitspraak van […]

Lees verder >

Kosten in mindering brengen op transitievergoeding?


Wanneer u als werkgever het dienstverband met een werknemer beëindigt en het dienstverband meer dan 24 maanden heeft geduurd, bent u aan de werknemer de transitievergoeding verschuldigd. Het kan zijn dat u tijdens het dienstverband kosten heeft gemaakt voor bijvoorbeeld scholing of outplacement. Kunt u deze kosten in mindering brengen op de transitievergoeding? Zo ja, […]

Lees verder >

Van VAR naar modelovereenkomst: wat moet u weten?


Op 10 maart jl. heeft mr. Debbie Dijkstra-Orsel deelgenomen aan de voorlichtingsbijeenkomst over het vervallen van de VAR, de komst van de Wet DBA en de modelovereenkomsten per 1 mei 2016. Tijdens deze bijeenkomst is dieper ingegaan op de werking van de Wet DBA. Onderstaand volgen de belangrijkste aandachtspunten. Dienstbetrekking? Wanneer sprake is van een […]

Lees verder >

Alsnog niet verlengen arbeidsovereenkomst leidt tot schending aanzegplicht


Wat houdt de aanzegplicht nu precies in? Per 1 januari 2015 geldt de aanzegplicht. Deze aanzegplicht houdt in dat de werkgever bij bepaalde tijdcontracten die zes maanden of langer duren, uiterlijk één maand voordat de tijdelijke arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, de werknemer schriftelijk moet aangeven of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en zo ja, onder welke […]

Lees verder >

De afstandsverklaring voor pensioen en de rol van de partner


Totstandkoming pensioenovereenkomst Een pensioenovereenkomst tussen werknemer en werkgever komt tot stand net als iedere andere overeenkomst: door aanbod van de overeenkomst door de werkgever en aanvaarding hiervan door de werknemer. In de praktijk komt het geregeld voor dat een werknemer niet deel wil nemen aan een (collectieve) pensioenregeling. De wet biedt hiertoe geen directe mogelijkheden, […]

Lees verder >

Bestuurdersaansprakelijkheid in de zorg voor boedeltekort


In juni vorig jaar kwam de Rechtbank Noord-Nederland in een opmerkelijke zaak tot het oordeel dat de bestuurders van een zorginstelling op zorginhoudelijke gronden aansprakelijk waren voor het boedeltekort van deze instelling. Het betreft de zaak “Diogenes”. Dit is interessant, omdat in de (rechts)praktijk veelal tot een dergelijk oordeel wordt gekomen in gevallen waarin bestuurders […]

Lees verder >

Tijdens onze Masterclass bespreken we de laatste rechtspraak, actualiteiten en trends rondom de WWZ.” […]


Masterclass “Actualiteiten gewijzigd arbeidsrecht, fiscale aandachtspunten en het verdwijnen van de VAR-verklaring” In samenwerking met Vermetten Accountants & Adviseurs U kunt zich hier aanmelden. Aanleiding De grootste wijzigingen in het ontslagrecht zijn ruim zeven maanden geleden in werking getreden. Tijdens onze Masterclass bespreken we de laatste rechtspraak, actualiteiten en trends rondom de WWZ. Daarnaast staat […]

Lees verder >

Dubbele pensioenlasten door eigen pensioenregeling én verplicht bpf-pensioen


In de praktijk komt het regelmatig voor dat een werkgever een pensioenregeling onderbrengt bij een verzekeraar, terwijl hij bij een bepaalde bedrijfstak hoort en daardoor (onbewust) onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds (hierna ‘bpf’) valt. Wanneer blijkt dat de werkgever al jaren onder een verplicht gesteld bpf valt, kan dit leiden tot premieheffing met terugwerkende kracht. […]

Lees verder >

VAR-verklaring per 1 mei 2016 vervangen door Wet DBA en modelovereenkomsten van Belastingdienst


In onze blog van 3 december 2015 gaven wij aan dat het kabinet ernaar streefde de VAR-verklaring te vervangen. De Eerste Kamer heeft inmiddels op 2 februari 2016 ingestemd met de nieuwe wet die de VAR-verklaring zal vervangen: de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (hierna ‘Wet DBA’). De Wet DBA zal per 1 mei 2016 in […]

Lees verder >

Vermiste werknemer, toch een transitievergoeding bij ontbinding?!


In onze blog van 17 december 2015 hebben wij het nieuwe ontslagstelsel onder de WWZ en de daarbij behorende ontslaggronden toegelicht. Eén van de nieuwe ontslaggronden, de ‘h’-grond, is een ‘restcategorie’, waaronder situaties kunnen worden gebracht die zodanig zijn dat de arbeidsovereenkomst redelijkerwijs moet worden beëindigd. Het betreft hier situaties die niet te plaatsen zijn […]

Lees verder >

Beter zicht op beslagen door invoering beslagregister


Per 1 januari 2016 moeten gerechtsdeurwaarders beslagen op (on)roerende zaken, loonbeslag en derdenbeslag aanmelden bij het Centraal Digitaal Beslagregister. Het idee hierachter is om opgelegde beslagen per schuldenaar inzichtelijk te maken. Hierdoor kan stapeling van incassomaatregelen worden voorkomen en het wettelijk bestaansminimum van de schuldenaar worden bewaakt. Steeds vaker komen schuldenaren onder het wettelijk bestaansminimum […]

Lees verder >

Kortere loondoorbetalingsverplichting bij ziekte AOW-er door nieuwe wet


Veel werkgevers vinden het op het moment niet altijd aantrekkelijk om AOW-ers door te laten werken of aan te nemen. Een reden is dat werkgevers bij ziekte van een AOW-er geconfronteerd worden met de loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar. Vanaf 2016 maakt de wetgever het laten doorwerken van AOW-ers gunstiger voor werkgevers. Dit gebeurt met de […]

Lees verder >

Ontslagrecht op de schop door WWZ!


Na de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015, blijkt in de praktijk bij werkgevers nog veel onduidelijkheid te bestaan over het nieuwe ontslagrecht. Hieronder beantwoorden wij kort enkele van deze vragen. Wat is er veranderd aan het ontslagstelsel en wat betekent dit concreet voor werkgevers? Onder het oude ontslagrecht […]

Lees verder >

Toch nog pro forma ontbinding mogelijk?


Tot 1 juli 2015 konden partijen bij de rechter een arbeidsovereenkomst laten ontbinden op een door partijen vastgestelde datum met een door partijen vastgestelde vergoeding voor de werknemer, ook wel de pro forma ontbinding genoemd. In een zaak bij de Rechtbank Overijssel van 17 juli 2015 is voor het eerst door de rechter een stokje […]

Lees verder >

VAR: nieuwe wet voor zzp-ers uitgesteld tot 1 april 2016


In onze blog van 22 april 2015 informeerden wij u dat het de bedoeling van de wetgever was de VAR-verklaring af te schaffen per 1 januari 2016. Ter vervanging van de VAR-verklaring komen modelovereenkomsten per sector die zzp-ers en bedrijven kunnen gebruiken. De Belastingdienst kan op basis van de modelovereenkomsten beoordelen of sprake is van […]

Lees verder >

Personeel de doorslaggevende factor bij overgang als gevolg van aanbesteding in de zorg?!


Het komt regelmatig voor dat de activiteiten van de ene onderneming ‘overgedragen’ worden aan een andere onderneming. Het personeel dat bij de overdragende onderneming werkt, komt hierdoor feitelijk in dienst bij een andere werkgever, waarbij alle rechten en verplichtingen voor de werknemers mee overgaan. Tot voor kort was in de zorg niet duidelijk wanneer sprake […]

Lees verder >

Masterclass Wet werk en zekerheid (WWZ)


Aanleiding De grootste wijzigingen in het arbeidsrecht zijn in werking getreden. De regels omtrent het ontslagrecht, tijdelijke arbeidsovereenkomsten en ontslagvergoedingen zijn ingrijpend veranderd. Vragen die spelen zijn: hoe werkt de Wet werk en zekerheid (WWZ)? hoe moet u uw personeelsbeleid veranderen? hoe kunt u slim inspelen op de nieuwe regels? Dit zijn enkele vragen waar […]

Lees verder >

Scholingskosten komen niet altijd in mindering op de transitievergoeding


In de Wet werk en zekerheid (WWZ) is het recht op een transitievergoeding geïntroduceerd. Onder een aantal strikte voorwaarden mogen scholingskosten hierop in mindering worden gebracht. Kosten voor (om)scholing kunnen dus in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. De kosten voor (reguliere) scholing die worden gemaakt voor het vervullen van de huidige functie of het […]

Lees verder >

De zieke werknemer blijft buiten schot bij het reorganisatie-ontslag


Bij een reorganisatieontslag is de werkgever onder de Wet werk en zekerheid (WWZ) verplicht het UWV Werkbedrijf om een ontslagvergunning te vragen. Die vergunning kan de werkgever echter niet gebruiken voor zieke werknemers, omdat dan een opzegverbod (tijdens de eerste twee ziektejaren) geldt. Naar wat op dit moment bekend is, kan de werkgever onder de […]

Lees verder >

Geen VAR en ook geen BGL, wat doet de zelfstandige dan wel?!


De VAR-verklaring (verklaring arbeidsrelatie) wordt afgeschaft, maar inmiddels is duidelijk dat ook de toekomstige BGL (beschikking geen loonheffingen) er niet gaat komen. Op dit moment werkt de Staatssecretaris aan een alternatief.

Lees verder >

Help! Hoe werkt de transitievergoeding bij tijdelijke contracten?


Nog voordat de wetgeving over de transitievergoeding in werking treedt per 1 juli 2015 is er opnieuw een overgangsregeling in de maak. In sectoren met seizoensarbeid (denk aan landbouw, recreatie, horeca en uitzendbureaus) zou de transitievergoeding namelijk tot ongewenste uitkomsten kunnen leiden. Als uw onderneming met seizoenswerkers werkt, kan de nieuwe overgangsregeling u veel geld […]

Lees verder >

Slapende honden wel wakker maken?!


Werkgevers beëindigen niet altijd de arbeidsovereenkomst met een werknemer die meer dan twee jaar ziek is en inmiddels een WIA-uitkering heeft. De werknemer blijft dan in dienst bij de werkgever, maar verricht geen arbeid. De werknemer ontvangt dan geen loon, maar wel een uitkering van UWV. We noemen dat een ‘slapend dienstverband’.

Lees verder >

Geen dubbele ontslagvergoedingen!


We hebben u er al eerder over geïnformeerd dat de werkgever bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst een transitievergoeding verschuldigd kan zijn indien de beëindigingsprocedure bij UWV of de Kantonrechter op of na 1 juli 2015 is opgestart.

Lees verder >

Wat u nog niet weet over de transitievergoeding!


Het ontslagrecht wijzigt per 1 juli 2015. Onderdeel van de wijziging is de invoering van de transitievergoeding. De transitievergoeding is verschuldigd bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst die twee jaar of langer heeft geduurd en op initiatief van de werkgever eindigt. Bereken de hoogte van de transitievergoeding hier op onze website!

Lees verder >

Ingrijpende wijziging ontslagvolgorde in de zorg doorgevoerd!


Per 11 november 2014 is het Ontslagbesluit gewijzigd. De hoofdregel is vanaf 11 november 2014 dat bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen in de zorg niet wordt uitgegaan van de bedrijfsvestiging van de werkgever, maar van de gemeente waarbinnen de werkzaamheden vervallen.

Lees verder >

Wet Werk en Zekerheid: Het is vijf voor twaalf!


Voor uw onderneming en het personeelsbeleid is het vijf voor twaalf. De eerste wijzigingen van de Wet Werk en Zekerheid gaan al per 1 januari 2015 in! Deze wijzigingen hebben ingrijpende gevolgen voor het arbeidsrecht. Per 1 juli 2015 vindt er een complete aanpassing van het Nederlandse ontslagsysteem plaats. Bent u hier al klaar voor?

Lees verder >

Toepasselijkheid algemene voorwaarden bij het aangaan van meerdere overeenkomsten


Veel bedrijven maken gebruik van algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn onder meer bedoeld als raamovereenkomst en om risico’s te vermijden. Soms zijn de algemene voorwaarden omvangrijker dan het gesloten contract en worden in de algemene voorwaarden meer bepalingen opgenomen dan in een contract.

Lees verder >

Ongeldige algemene voorwaarden boete


Per 1 april 2014 is de Wet Handhaving Consumentenbescherming (WHC) ingrijpend gewijzigd. Die wijziging heeft tot gevolg dat aan ondernemers -die handelen met consumenten- sneller een (enorme) boete kan worden opgelegd, indien hun algemene voorwaarden in strijd zijn met de wet. Er kan zelfs een boete opgelegd worden tot maar liefst € 450.000,–.

Lees verder >

Presentatie voor Nederlandse beroepsorganisatie voor accountants


Op 22 mei jl. heeft Marieke van Gelder een presentatie gehouden over de Flex B.V. en bestuurdersaansprakelijkheid voor de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) Regio Midden. Mocht u geïnteresseerd zijn in deze presentatie kan u deze op verzoek digitaal worden toegezonden. Uw verzoek hiertoe kunt u richten aan: secretariaat@vangelderadvocaten.nl.

Lees verder >

Privacyrecht werknemer of controlerecht werkgever


Veel werkgevers laten in de auto die aan een werknemer ter beschikking worden gesteld een GPS- of Black Box-systeem installeren. Dit gebeurt om uiteenlopende redenen, maar vaak wordt het gehanteerd als controlesysteem. De werkgever kan op deze manier exact volgen waar de auto zich bevindt. De privacy van de werknemer kan daarbij in het geding […]

Lees verder >

Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd


Sinds 16 maart 2013 gelden er nieuwe wettelijke regels inzake betalingstermijnen. De overheid wil met deze maatregelen de kleinere ondernemers bescherming bieden tegen de grotere bedrijven die vaak extreem lange betalingstermijnen bedingen.

Lees verder >

Werkgever en werknemer: Let op bij een doorstart!


Wanneer een werkgever failliet wordt verklaard, worden de arbeidsovereenkomsten doorgaans direct na de faillietverklaring door de curator opgezegd. Er is dan geen toestemming nodig van UWV, de opzegtermijn is gemaximeerd (tot 6 weken), opzegverboden gelden in beginsel niet en slechts in zeer bijzondere gevallen bestaat aanspraak op een beëindigingsvergoeding. Maar hoe zit het als de […]

Lees verder >

opdrachtgever is ook aansprakelijk bij ongeluk ZZP’er op de werkvloer


De opdrachtgever is volgens de wet aansprakelijk voor de schade die de opdrachtnemer bij uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. Onlangs besliste de Hoge Raad dat de opdrachtgever ook aansprakelijk is wanneer een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) een ongeluk krijgt op de werkvloer. De uitspraak van de Hoge Raad maakt duidelijk dat de reikwijdte van de […]

Lees verder >