Het gebruiken van patiëntgegevens in een klachtenprocedure

patiëntgegevens delen

patiëntgegevens delen

Wanneer een patiënt een klacht indient tegen een zorgverlener, dan mag de zorgverlener enkel patiëntgegevens gebruiken ten behoeve van zijn verweer wanneer de patiënt hier expliciete toestemming voor geeft. Althans zo schrijft de KNMG-richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’ het voor. Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg denkt hier anders over, zo blijkt uit de uitspraak van 13 april 2022. In onderstaande blog lees je hier meer over:

Wanneer mag een zorgverlener patiëntgegevens delen?

Een arts heeft een medisch beroepsgeheim. Dit medische beroepsgeheim mag maar in enkele gevallen verbroken worden, namelijk: er is toestemming van de patiënt, er is veronderstelde toestemming van de patiënt, er gelden wettelijke plichten of rechten, er is sprake van een conflict van plichten of er is sprake van een zwaarwegend belang.

Het strekt te ver voor deze blog om op alle doorbrekingsgronden in te gaan. Een uitgebreide uitleg hierover kunt u terugvinden in de KNMG-richtlijn of bespreken we graag tijdens een persoonlijk gesprek met u. Bij het gebruik van patiëntgegevens in een klachtenprocedure wordt het medisch beroepsgeheim doorbroken, omdat de patiëntgegevens op dat moment met een derde partij worden gedeeld. Daarbij moet aldus worden voldaan aan één van voornoemde uitzonderingssituaties. Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg besliste echter recent anders.

Wat zegt het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg hierover?

De zorgverlener mag gegevens uit het patiëntdossier, aanvullend op voornoemde uitzonderingssituaties, ook gebruiken teneinde verweer te voeren in een klachtenprocedure. De zorgverlener heeft namelijk een belang om zich adequaat te kunnen verweren en moet zich toetsbaar opstellen. Er worden wel grenzen gesteld aan het gebruik van patiëntgegevens. Dit zijn de volgende grenzen:

  • enkel relevante gegevens morgen worden gebruikt. De zorgverlener dient zelf te beoordelen wat relevante gegevens zijn;
  • wanneer een patiënt middels een machtigingsformulier heeft aangegeven dat bepaalde gegevens in het patiëntendossier niet mogen worden gebruikt, dan moet dit gerespecteerd worden en mogen deze gegevens niet worden gebruikt;
  • het uitgangspunt is dat gegevens over, eerder door patiënt ingediende klachten in het kader van een reactie op een later ingediende nieuwe klacht, als niet-relevant dienen te worden beschouwd. Er kunnen zich wel bijzondere omstandigheden voordoen waardoor afwijken van dit uitgangspunt gerechtvaardigd is. Dit is het geval wanneer de nieuwe klacht sterk lijkt of gelijk is aan de eerdere klacht of als de aard en context van de klacht voldoende rechtvaardigt dat de gegevens over de eerdere klacht worden vermeld.

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft met deze uitspraak dus een algemeen kader geschetst over wanneer gegevens uit het patiëntendossier mogen worden gebruikt door de zorgverlener in het geval van een klachtprocedure. Dit kan een klachtprocedure zijn bij een klachtencommissie, geschilleninstantie of het tuchtcollege.

AVG

Hoe staat dit in verhouding tot de AVG? Voor het delen van bijzondere persoonsgegevens is een grondslag uit de AVG nodig. Bijzondere persoonsgegevens mogen bijvoorbeeld aan een derde partij worden doorgegeven wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Dit zou in het geval van een klachtenprocedure een grondslag kunnen zijn, echter benoemd het Centraal Tuchtcollege in de uitspraak niet op basis van welke grondslag uit de AVG de patiëntgegevens mogen worden doorgegeven. Dit blijft dus enigszins een open eind.

Tot slot

Bent u betrokken bij een klacht of wilt u uw klachtenreglement herzien? Neem contact op met onze sectie privacyrecht via het e-mailadres privacyrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088-8840840. We helpen u graag verder!