Privacy- en cookieverklaring Van Gelder Advocaten

Versie augustus 2022

Algemeen
Van Gelder Advocaten hecht als advocatenkantoor veel belang aan het waarborgen van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden enkel en alleen verwerkt voor gerechtvaardigde doeleinden. Bij de verwerking van persoonsgegevens door Van Gelder Advocaten wordt rekening gehouden met de geldende privacywetgeving en de wet- en regelgeving waaraan we gehouden zijn binnen de advocatuur.

Beveiligingsmaatregelen

Van Gelder Advocaten neemt de bescherming van uw (persoons)gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw (persoons)gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Verwerking van persoonsgegevens

Van Gelder Advocaten verwerkt slechts persoonsgegevens wanneer hiervoor een wettelijke grondslag bestaat.

Bij Van Gelder Advocaten zijn de volgende wettelijke grondslagen aanwezig:

  • Verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst. In het kader van de overeenkomst met cliënten verwerken wij bijvoorbeeld persoonsgegevens in ons CRM-systeem en corresponderen wij met verschillende partijen, zoals gerechtelijke instanties, deurwaarders, wederpartijen en andere geheimhouders, waaronder interim of externe advocaten en adviseurs.
  • Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht. Hierbij kan gedacht worden aan fiscale bewaartermijnen voor bepaalde documenten en gegevens.
  • Gerechtvaardigde belangen. Hierbij kunt u denken aan verjaardagsfelicitaties of -attenties en plechtighedenfelicitaties. Ook kunt u denken aan het verstrekken van uw gegevens aan een interim advocaat. Van Gelder Advocaten heeft bij voornoemde verwerkingen een gerechtvaardigd belang. Bij Van Gelder Advocaten vinden wij het belangrijk dat wij naast onze bedrijfsactiviteiten ook persoonlijk contact onderhouden. Deze verwerking maakt geen inbreuk op rechten en vrijheden van betrokkenen en de beveiligingsmaatregelen zijn sterk. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen verwerkingen die gebaseerd zijn op de grondslag ‘gerechtvaardigde belangen’.
  • Met toestemming van de betrokkene(n). Hierbij kunt u denken aan het verzenden van nieuwsbrieven en andere mailings en het plaatsen van foto’s waarop betrokkenen identificeerbaar zijn. Als u uw gegevens achterlaat via onze Contact-pagina, dan geeft u ons toestemming contact met u op te nemen en kan er tevens een gerechtvaardigd belang bestaan hierop te kunnen reageren. Indien u op een vacature reageert voor een functie bij Van Gelder Advocaten en uw cv meestuurt, zal Van Gelder Advocaten deze gegevens verwerken voor het uitvoeren van de sollicitatieprocedure. Uw gegevens worden na afloop van de sollicitatieprocedure tijdig verwijderd.

Derden

Van Gelder Advocaten gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en verstrekt in beginsel geen persoonsgegevens aan derden, tenzij:

  • Van Gelder Advocaten hiervoor een wettelijke verplichting heeft of;
  • het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor onze dienstverlening (bijvoorbeeld de aanbieder van ons externe CRM-systeem);
  • het inschakelen van een externe adviseur, zoals een interim advocaat, noodzakelijk is om uw belangen in een specifiek dossier te behartigen, mits de verstrekking van persoonsgegevens verenigbaar is met de oorspronkelijke doeleinden. Alleen de persoonsgegevens die de betreffende adviseur nodig heeft voor de uitvoering van zijn (vooraf omschreven) werkzaamheden worden verstrekt. Deze adviseur is op grond van de wet verplicht tot geheimhouding en oefent zijn werkzaamheden uit op basis van een overeenkomst van opdracht (7:400 BW). Op onze website treft u onder andere meer informatie aan over onze interim advocaat.

Van Gelder Advocaten is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met uw (persoons)gegevens.

Delen van gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens worden in beginsel niet gedeeld met partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), anders dan dat er cookies van partijen als Google Analytics en Youtube kunnen worden toegepast bij gebruik van de website. Zie hiervoor het onderdeel ‘cookies’. Wanneer persoonsgegevens wel gedeeld worden met partijen buiten de EER, dan wordt u hierover nader geïnformeerd.

Bewaartermijn

Van Gelder Advocaten bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Nieuwsbrieven en Masterclasses

Nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events, waaronder Masterclasses worden toegezonden aan personen die zich via de website van Van Gelder Advocaten hebben aangemeld voor de nieuwsbrief en bestaande relaties en cliënten van Van Gelder Advocaten. Onderaan iedere nieuwsbrief en uitnodiging treft u een hyperlink aan waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven.

Cookies en passieve tracking

Van Gelder Advocaten maakt gebruik van cookies. Een “cookie” is een gegevenselement dat naar uw browser kan worden verzonden. Uw browser kan het dan op uw systeem opslaan op basis van de voorkeuren die u in uw browser hebt ingesteld. Cookies verzamelen informatie over uw besturingssysteem, inclusief, maar niet beperkt tot, browsertype en Internet Protocol (IP) -adres.
Van Gelder Advocaten gebruikt cookies om:
de website geschikt te maken voor uw interesses;
de basisfunctionaliteit van de website goed te laten werken;
gebruikersstatistieken te genereren op een anonieme basis om de website meer gebruikersvriendelijk te maken.
Van Gelder Advocaten gebruikt deze informatie om het verkeer op onze website te analyseren, om zowel de paginaweergaven als de tijdsduur op elke pagina te bekijken en u beter van dienst te zijn wanneer u terugkeert naar onze website. Het is niet onze bedoeling om dergelijke informatie te gebruiken om een gebruiker persoonlijk te identificeren. Deze informatie wordt verzameld in een geaggregeerde en anonieme vorm. U hebt de mogelijkheid om uw internetbrowser te configureren om u op de hoogte te stellen wanneer u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen of u deze accepteert. Verder heeft u de mogelijkheid om alle cookies te blokkeren. Houd er echter rekening mee dat als u cookies weigert of anderszins blokkeert, u mogelijk niet alle beschikbare functies op de website kunt gebruiken. Bepaalde onderdelen van de website kunnen niet werken als u cookies blokkeert. Van Gelder Advocaten maakt geen gebruik van tracking cookies.

Google Analytics

De website van Van Gelder Advocaten maakt gebruik van Google Analytics en hanteert daarbij de privacyvriendelijke instellingen zoals voorgeschreven door de Autoriteit Persoonsgegevens. Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. Die gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Deze cookies worden benut voor het opslaan van bezoekersinformatie (bijvoorbeeld de duur van uw bezoek aan onze website). Google kan deze informatie mogelijk geanonimiseerd aan derden verschaffen.
Van Gelder advocaten heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd en de functionaliteit “gegevens delen” is uitgezet.

Hyperlinks

Wij wijzen u erop dat onze website links bevat naar andere websites (hyperlinks). Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op de gelinkte websites. Van Gelder Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele veiligheidsincidenten voortkomende uit gebruik van de hyperlinks.

Social media

Via onze website kunt u ook social media benaderen, zoals LinkedIn en Twitter. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen als u via onze website doorverwezen wordt. Wij hebben hierop geen invloed. Meer informatie over deze cookies vindt u op de website van LinkedIn en Twitter.

Vragen en rechten

Wilt u inzage hebben in de persoonsgegevens die wij van u verwerken of wilt u uw (persoons)gegevens ontvangen (in het kader van dataportabiliteit) of laten corrigeren, wijzigen, aanvullen of verwijderen? Ook heeft u in bepaalde gevallen het recht bezwaar te maken tegen een verwerking of om een verwerking te beperken. Laat het ons weten via onderstaande contactgegevens. Wij kunnen u wel vragen om uzelf adequaat te identificeren, bijvoorbeeld door middel van een legitimatiebewijs. Op dat moment verzoeken we u om uw foto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het legitimatiebewijs), document- of paspoortnummer en BSN onherkenbaar te maken. Ook kunnen wij vragen om nadere informatie om inwilliging van uw verzoek mogelijk te maken, zoals het toezenden van documentatie.
Wij beantwoorden uw verzoek tot inzage, ontvangst, correctie, wijzing, aanvulling, verwijdering, bezwaar en beperking binnen een redelijke termijn. Deze redelijke termijn is uiterlijk vier weken na uw verzoek, identificatie en eventueel aanvullende documentatie. Onder bepaalde omstandigheden zijn wij gerechtigd de termijn te verlengen met maximaal twee maanden. Ons antwoord kan een bevestiging zijn dat uw verzoek wordt nageleefd of een weigering die met redenen is omkleed.
Bovenstaande verzoeken kunt u richten aan privacyrecht@vangelderadvocaten.nl of aan het adres Ellen Pankhurststraat 1a, 5032 MD te Tilburg, ter attentie van de Privacy Officer.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij Van Gelder Advocaten wordt u niet onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming. Dit houdt in dat er altijd een persoon zit achter onze beslissingen, bijvoorbeeld als u gebruik maakt van onze diensten.

Klacht indienen

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (zie voor de meest recente contactgegevens autoriteitpersoonsgegevens.nl) als u het vermoeden heeft dat uw persoonsgegevens niet conform de geldende privacywetgeving verwerkt worden. We hopen wel dat u eerst contact met ons opneemt, zodat we samen kunnen proberen eruit te komen.

Wijzigingen

Van Gelder Advocaten behoudt zich het recht voor de privacy- en cookieverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website van Van Gelder Advocaten. De meest actuele versie kunt u vinden op onze website. We adviseren u regelmatig op deze webpagina te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd. Van Gelder Advocaten kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet vermeld staan in deze verklaring, zolang deze doelen aansluiten bij het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Vragen

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, dan vernemen wij dit vanzelfsprekend graag. Neem gerust contact met ons op via 088-8840840.