Klachtenregeling

Ontevreden over onze dienstverlening?

Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Desondanks kan het voorkomen dat u toch niet helemaal tevreden bent.

Interne klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de uitvoering van de met ons gesloten overeenkomst, de kwaliteit van onze dienstverlening of over de hoogte van de declaratie, verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich echter ook wenden tot onze klachtenfunctionaris mevrouw mr. Marieke van Gelder.

Mocht u een klacht aan de klachtenfunctionaris voorleggen, dan verzoeken wij u dat schriftelijk te doen. U kunt de klacht zowel per post als per e-mail (secretariaat@vangelderadvocaten.nl) sturen.

Uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht ontvangt u ofwel een inhoudelijke reactie op uw klacht dan wel een uitnodiging voor een gesprek naar aanleiding van uw klacht. Mocht u bij het indienen van de klacht al een gesprek op kantoor wensen, dan kunt u dat bij de klacht aangeven. U zult dan altijd worden uitgenodigd voor een gesprek.

Mocht de uitkomst van de interne klachtenprocedure naar uw mening niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dit is echter pas mogelijk nadat u uw bezwaren aan ons kantoor heeft voorgelegd. Ook indien ons kantoor niet binnen vier weken na ontvangst van uw klacht schriftelijke op uw klacht heeft gereageerd, kunt u zich tot de Geschillencommissie Advocatuur wenden.

Wij maken gebruik van de klachtenregeling conform artikel 6.28 van de Verordening op de Advocatuur, welke via deze link beschikbaar is.

Geschillencommissie Advocatuur

Mocht de klacht onverhoopt niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan kan deze worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

U dient de klacht binnen 12 maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor op de door u ingediende klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, na verloop van welke termijn deze mogelijkheid vervalt. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de opdracht - inclusief declaratiegeschillen - worden door de Geschillencommissie Advocatuur beslecht overeenkomstig een eigen reglement. De toepasselijkheid van het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur komt tot stand door (stilzwijgende) aanvaarding van de opdrachtbevestiging, dan wel doordat uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven.

Dienstenrichtlijn

In het kader van transparantie en voorlichting van onze cliënten is hierbij de link naar de Dienstenrichtlijn opgenomen. Klik hier voor de Dienstenrichtlijn.

Neem contact op

Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken, neemt u gerust contact op met ons kantoor.
Wij maken graag tijd voor u vrij.

Stel uw vraag Maak een afspraak