Algemene Voorwaarden Van Gelder Advocaten

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Om onze algemene voorwaarden te downloaden, klik je hier.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en onderhandelingen als ook op iedere opdracht en alle (rechts)handelingen en overeenkomsten – toekomstige daaronder inbegrepen - tussen Van Gelder Advocaten B.V. (hierna te noemen: ‘VGA’) en derden, waaronder opdrachtgevers. Indien de andere partij naar de eigen algemene voorwaarden verwijst, dan worden deze onder verwijzing naar artikel 6:225 lid 3, laatste zin BW door VGA uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van VGA maar ook ten aanzien van haar bestuurders, werknemers en ingeschakelde derden/hulppersonen. Zijn deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing verklaard, dan wordt de laatst geldende versie toepasselijk geacht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Indien een bepaling uit de tussen VGA en opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) strijdig is met de algemene voorwaarden, dan prevaleren de bepalingen van de overeenkomst(en).
3. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden, dan wel een gedeelte van een bepaling, nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen, dan wel het overige gedeelte van de (ver)nietig(d)e bepaling, van de AV onverminderd van kracht blijven. VGA en opdrachtgever treden alsdan met elkaar in overleg over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2. Opdracht en opzegging
1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens VGA, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde personen zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Ingevolge onder meer de Wet betreffende de voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) is VGA verplicht om de identiteit van de opdrachtgever te controleren en om bepaalde ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. De opdrachtgever is zich bewust van deze verplichting en geeft hiervoor, voor zover nodig, toestemming.
2. Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever is gehouden het honorarium en de bijkomende kosten te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

Artikel 3. Inschakeling derden/hulppersonen
Elke aan VGA gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in derden/hulppersonen, waaronder interim advocaten en externe adviseurs, in te schakelen. 

Artikel 4. Aanspraken derden
VGA voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of de uitvoering daarvan, ook niet wanneer zij als (in)direct belanghebbende(n) zijn aan te merken. Opdrachtgever vrijwaart VGA voor aanspraken door derden, uit welke hoofde ook, die op enige wijze samenhangen met de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden, in het bijzonder als deze aanspraken het gevolg zijn van door opdrachtgever verstrekte onvolledige en/of onjuiste informatie. 

Artikel 5. Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van VGA is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van haar (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt betaald, vermeerderd met het ter zake geldend eigen risico. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt ieder vorderingsrecht van opdrachtgever in ieder geval indien er uiterlijk binnen 12 maanden nadat opdrachtgever het gebrek in de prestatie heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, geen rechtsvordering is ingesteld door/namens opdrachtgever jegens VGA. VGA is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien opdrachtgever, op het moment waarop de aansprakelijkheid ontstaat, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens VGA.

Artikel 6. Tarief en betaling
Het honorarium wordt berekend aan de hand van de bestede tijd, een factor indien de zaak spoedeisend is en vermenigvuldigd met de door VGA gehanteerde uurtarieven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. VGA heeft het recht haar uurtarieven jaarlijks te verhogen middels indexering. VGA is bevoegd om - alvorens haar werkzaamheden aan te vangen of te vervolgen- een voorschot te verlangen, dat wordt verrekend met de einddeclaratie. VGA declareert (in beginsel) eenmaal per maand de tot op dat moment verrichte werkzaamheden. Eventuele verschotten (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, etc.) worden aan opdrachtgever doorbelast. Betaling van declaraties dient binnen 14 dagen na factuurdatum zonder opschorting of verrekening te worden voldaan op het aangegeven rekeningnummer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is VGA gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. Voor eventuele schade voortvloeiende uit deze opschorting is VGA nimmer aansprakelijk. Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten (met een minimum van € 40,-) worden in rekening gebracht conform de staffel in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. Betaling strekt in eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 7. Klachten en Geschillenregeling Advocatuur
In geval van een klacht van opdrachtgever over de uitvoering van de opdracht door VGA zal eerst de interne klachtenprocedure worden doorlopen. De klacht dient hiervoor schriftelijk aan de behandelend advocaat kenbaar te worden gemaakt binnen drie maanden na het moment waarop de opdrachtgever kennisnam of redelijkerwijs had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.  Samen met opdrachtgever wordt geprobeerd tot een oplossing te komen. Mocht de klacht onverhoopt niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan kan deze worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. Dit dient te geschieden binnen 12 maanden na de schriftelijke reactie van VGA op de door opdrachtgever ingediende klacht, na verloop van welke termijn deze mogelijkheid vervalt. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de opdracht - inclusief declaratiegeschillen - worden door de Geschillencommissie beslecht overeenkomstig een eigen reglement. De toepasselijkheid van het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur komt tot stand door (stilzwijgende) aanvaarding van de opdrachtbevestiging, dan wel doordat uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven.

Artikel 8. Geheimhouding en dataverkeer
(Iedere medewerker van) VGA is op grond van de voor advocaten van toepassing zijnde wet- en regelgeving gehouden tot geheimhouding. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt mogelijk ongecodeerd waardoor de geheimhouding niet is gegarandeerd. VGA is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mailverkeer en andere vormen van dataverkeer. VGA en opdrachtgever zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door ontvanger. Aangezien VGA bij het uitvoeren van opdrachten is gehouden te voldoen aan voor advocaten van toepassing zijnde wet- en regelgeving (waaronder de Advocatenwet en de Gedragsregels vanuit de Nederlandse Orde van Advocaten), is VGA verplicht te voldoen aan de geldende ethische en technische voorschriften. Opdrachtgever kan ervan uitgaan dat VGA al hetgeen redelijkerwijs van haar verwacht mag worden, doet of nalaat ter voorkoming van eventuele risico’s en/of schade in het kader van geheimhouding en/of dataverkeer. 

Artikel 9 Verwerking van persoonsgegevens
1. Voor zover VGA bij het verlenen van diensten aan opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zal zij handelen conform hetgeen geldt op grond van de thans geldende privacywetgeving (waaronder de AVG).
2. VGA zal geen persoonsgegevens verwerken zonder dat zij daarvoor een wettelijke grondslag heeft. VGA zal persoonsgegevens enkel delen met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of VGA hiertoe verplicht is op grond van de wet. Ook kan VGA een vertaalbureau of externe adviseurs, zoals een interim advocaat of andere geheimhouders, inschakelen wanneer dat noodzakelijk is om uw belangen in een specifiek dossier te behartigen, mits de verstrekking van persoonsgegevens verenigbaar is met de oorspronkelijke doeleinden.
3. VGA zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk en houdt zich hierbij – voor zover aanwezig – aan de wettelijke bewaartermijnen.
4. Door VGA ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. VGA is voor eventuele schade die opdrachtgever lijdt nimmer aansprakelijk.
5. De privacyverklaring op de website van VGA maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden en is te raadplegen via deze link.

Artikel 10. Rechten van betrokkenen

1. Voor zover VGA persoonsgegevens van betrokkenen verwerkt, kan een betrokkene zich wenden tot VGA om gehoor te laten geven aan de rechten die hij of zij op grond van de AVG heeft. Dit betreft a) het recht op informatie, b) het recht op inzage, c) het recht op correctie, d) het recht op verwijdering en vergetelheid, e) het recht op beperking, f) het recht op verzet, g) het recht op dataportabiliteit, h) het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.
2. Voor zover VGA optreedt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, zal VGA het verzoek in behandeling nemen. VGA zal betrokkene in beginsel binnen een maand na ontvangst van het verzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel informeren over de uitvoering van het verzoek ter uitoefening van de rechten. Indien gronden bestaan tot weigering, kan VGA het verzoek weigeren. Indien sprake is van een complex of omvangrijk verzoek, kan VGA voornoemde termijn verlengen met twee maanden. VGA stelt betrokkene hiervan in kennis binnen een maand na ontvangst van het verzoek. VGA zal geen kosten in rekening brengen voor het gehoor geven aan het verzoek van betrokkene, tenzij sprake is van een ongegrond of buitensporig verzoek. In dat geval kan een redelijke vergoeding voor de inspanning worden gevraagd. Een dergelijk verzoek kan om diezelfde reden tevens door VGA worden geweigerd. VGA zal betrokkene indien nodig identificeren alvorens gehoor wordt gegeven aan het verzoek zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
De rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Ten aanzien van geschillen die behoren tot de competentie van de civiele rechter, zullen deze uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda.

Artikel 12. Overige bepalingen
De algemene voorwaarden kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels zijn opgesteld. In geval van enig verschil in inhoud of interpretatie tussen deze versies, is de Nederlandse versie bindend. VGA behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie wordt gepubliceerd op de website www.vangelderadvocaten.nl.

Van Gelder Advocaten B.V. is statutair gevestigd te Oisterwijk en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 18081546

Versie januari 2023

Neem contact op

Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken, neemt u gerust contact op met ons kantoor.
Wij maken graag tijd voor u vrij.

Stel uw vraag Maak een afspraak