Zorg aanbieden onder de Wtza: draagt u al zorg voor uw verplichtingen?

Wtza

Wtza

Met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) per 1 januari 2022 is er voor u als (nieuwe of bestaande) zorgaanbieder veel veranderd. De nieuwe wet moet gaan zorgen voor “meer kwaliteit, transparantie en verantwoording in de sector”. Voldoet u als zorgaanbieder niet aan de Wtza, dan loopt u het risico op forse boetes en het mislopen van contracten met zorgverzekeraars. Kortom, reden te meer om met elkaar even de Wtza in te duiken. De praktijk leert ons namelijk dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de verplichtingen onder de Wtza. In deze blog beantwoorden we daarom de meest prangende vragen.

Wat is de Wtza?

De Wtza beoogt de zorgkwaliteit te verbeteren door het invoeren van een meldplicht voor zorgaanbieders en het onder omstandigheden verplicht stellen van een toelatingsvergunning (vergelijk dit met een “selectie aan de poort”). De vraag rijst dan wanneer u onder de Wtza zorgaanbieder bent. Hiervan is sprake als u zorg levert in de zin van de Wlz, de Zorgverzekeringswet of op het gebied van individuele gezondheidszorg als bedoeld in de Wet BIG.

Heb ik een meldplicht?

Bent u een bestaande zorgaanbieder en valt u niet onder één van de uitzonderingen van artikel 2 Uitvoeringsbesluit Wtza? Dan hebt u een meldplicht, ongeacht of u hoofd- of onderaannemer bent. Onder meer apotheken, abortusklinieken en gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD) vallen onder de uitzonderingsbepaling.

Let op: de melding moet door bestaande zorgaanbieders vóór 1 juli 2022 gedaan zijn. Bent u als zorgaanbieder gestart na 1 januari 2022 en valt u niet onder één van de uitzonderingen? Dan dient u zich aan te melden binnen drie maanden vóór de start van uw zorgverlening.

Een aantal belangrijke praktische zaken:

 • meld u als nieuwe zorgaanbieder niet te vroeg aan. Melden heeft pas zin als u zeker weet dat u binnen drie maanden kunt starten;
 • gebruik voor de melding de vragenlijst op de website van het CIBG;
 • bent u onderaannemer? Dan bent u géén zorgaanbieder in de zin van de Wtza, behalve ten aanzien van de meldplicht. Ook u moet zich dus melden (zelfs als de hoofdaannemer dit ook al gedaan heeft).

Heb ik een toelatingsvergunning nodig?

In twee situaties dient u een vergunning bij het CIGB aan te vragen:

 • Situatie 1
  als u als zorginstelling medisch specialistische zorg verleent of doet verlenen;
 • Situatie 2
  als u als zorginstelling Zvw- of Wlz-zorg verleent of doet verlenen en u meer dan tien zorgverleners in dienst heeft.

Valt u onder één van de uitzonderingen van artikel 3 Uitvoeringsbesluit Wtza? Dan hoeft u géén vergunning aan te vragen. Denk hierbij aan bepaalde abortusklinieken, penitentiaire inrichtingen en rijksinstellingen als bedoeld in de Wet forensische zorg.

Let op: was u al zorgaanbieder vóór 1 januari 2022? Zorg er dan actief voor dat uw Wtzi-toelatingsvergunning binnen twee jaar wordt omgezet naar een Wtza-vergunning.

Bent u onderaannemer? Dan hebt u géén vergunningsplicht.

Zijn er nog aanvullende eisen?

Ja. Als u onder de vergunningsplicht valt, stelt de Wtza eisen aan uw bestuursstructuur. Denk hierbij aan de volgende eisen:

 • de verplichte aanwezigheid van een Raad van Toezicht die bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen. Deze toezichthouders mogen voor een maximale periode van vier jaar worden benoemd. Een eenmalige verlenging van vier jaar is mogelijk. Met deze bepalingen wordt aansluiting gezocht bij de Governancecode Zorg 2022;
 • eisen op het gebied van een onafhankelijke samenstelling en taakvervulling. Zo mag een commissaris geen andere financiële vergoeding ontvangen dan een passende vergoeding voor de door hem verrichte werkzaamheden. Op die manier wordt (de schijn van) financiële belangenverstrengeling voorkomen.

Bent u een instelling die in de regel met tien of minder zorgverleners zorg verleent of doet verlenen? Of valt u onder één van de andere uitzonderingen van artikel 5 Uitvoeringsbesluit Wtza? Dan gelden de eisen omtrent de bestuursstructuur van artikel 3 Wtza voor u niet.

Voldoet u niet aan de Wtza?

 • Voldoet u niet aan de eisen van de bestuursstructuur? Dan kan dat leiden tot een weigering van het CGIB een toelatingsvergunning te verlenen (of tot het intrekken van een reeds bestaande vergunning). Dit heeft onder meer als gevolg dat u met veel zorgverzekeraars niet meer kunt contracteren.
 • Komt u de meldplicht niet na? Dan kunt u een forse bestuurlijke boete krijgen van € 21.750,-. Let op: boetes worden over het algemeen gepubliceerd. Dit kan leiden tot reputatieschade.
 • Vraagt u onterecht geen toelatingsvergunning aan? Schrik niet, dan riskeert u een boete van maximaal € 87.000,-.

Van Gelder Advocaten en de zorgsector

De zorgsector dragen wij op handen. Sinds jaar en dag staan wij zorgaanbieders bij op het gebied van (complexe) juridische vraagstukken. Zo vullen we voor verschillende zorgorganisaties de rol in van Functionaris Gegevensbescherming en adviseren we over privacybeleid. Daarnaast worden onze advocaten regelmatig betrokken bij fusies en overnames en staan we organisaties bij in arbeidsconflicten met werknemers.

Wilt u graag met ons sparren over de verplichtingen die u onder de Wtza heeft? Hebt u specifieke vragen over de meld- of vergunningsplicht of over de eisen die aan uw bestuursstructuur worden gesteld? Neem contact met ons op via privacyrecht@vangelderadvocaten.nl of via 088-8840840. We denken graag met u mee.