WAB-date #6: Payrolling

payrolling

Dit is blog 6 in een serie van WAB-dates. Onze WAB-dates zijn korte updates over verschillende onderwerpen uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). In iedere WAB-date staan wij stil bij een onderdeel van het arbeidsrecht dat door de WAB gewijzigd wordt. In deze WAB-date staat payrolling centraal.

Wat is payrolling?

Bij payrolling bestaat een driehoeksverhouding tussen

  • een (payroll)werkgever;
  • een (payroll)werknemer; en
  • een opdrachtgever/inlener.

De werknemer is in dienst van het payrollbedrijf, maar verricht zijn werkzaamheden feitelijk bij de opdrachtgever/inlener. De opdrachtgever oefent ook feitelijk leiding en gezag uit. Het doel van payrolling is om werkgevers te ontlasten van bepaalde werkgeversverplichtingen.

In de praktijk is lange tijd onduidelijk geweest of payrolling een vorm van uitzenden was. Bij uitzenden kan een licht arbeidsrechtelijk regime toegepast worden. Denk hierbij aan de verruimde ketenbepaling (zes contracten in vier jaar). Ook een uitzendbeding kan overeengekomen worden bij uitzenden. Een uitzendbeding is een beding dat inhoudt dat de overeenkomst tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau eindigt als de opdrachtgever de terbeschikkingstelling beëindigt (dus einde opdracht = einde arbeidsovereenkomst). De Hoge Raad heeft in 2016 geoordeeld in het Care4Care-arrest dat als het onwenselijk zou zijn dat bij payrolling het lichte arbeidsrechtelijke regime van uitzenden toegepast kan worden, dat het aan de wetgever was om hier een einde aan te maken.

De wetgever maakt aan het toepassen van het lichte arbeidsrechtelijke regime bij payroll een einde met de WAB.

Wettelijke definitie payrollovereenkomst

De WAB introduceert een wettelijke definitie voor de payrollovereenkomst: De payrollovereenkomst is de uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde bevoegd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen.

Bij payrolling ontbreekt de allocatiefunctie. De allocatiefunctie is het vanuit beroep of bedrijf van de (uitzend)werkgever bij elkaar brengen van vraag en aanbod van tijdelijke arbeid. Daarnaast is bij payroll sprake van exclusieve terbeschikkingstelling. Dit houdt in dat het payrollbedrijf toestemming nodig heeft van de opdrachtgever om de werknemer aan een ander bedrijf ter beschikking te stellen.

Geen gebruik meer mogelijk van uitzendregime

In de WAB is expliciet opgenomen dat het lichte arbeidsrechtelijke uitzendregime niet geldt bij payrolling. Dit houdt in dat geen uitzendbeding meer overeengekomen mag worden en dat de reguliere ketenbepaling (zie onze eerdere blog hierover) onmiddellijk van toepassing is bij indiensttreding.

Verder mag onder de WAB bij payrolling alleen gebruikgemaakt worden van de uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht voor de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst als dat in de functie van de werknemer in de onderneming waar hij werkt gebruikelijk is.

Gelijke arbeidsvoorwaarden

Payrollwerknemers hebben vanaf 1 januari 2020 recht op ten minste dezelfde primaire en secundaire, individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden als die gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever. Als geen gelijke of gelijkwaardige functies aanwezig zijn, dan heeft de werknemer recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden die gelden voor werknemers bij andere werkgevers binnen de sector. Hiervan kan niet afgeweken worden.

De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat payrollwerknemers gelijke toegang hebben tot bedrijfsvoorzieningen of diensten (zoals kantines of kinderopvang- of vervoersfaciliteiten) als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever.

Informatie verschaffen

De opdrachtgever is verplicht de voor hem geldende arbeidsvoorwaarden te melden aan het payrollbedrijf voorafgaand aan de terbeschikkingstelling. Het payrollbedrijf moet vervolgens de gegevens die ontvangen zijn van de opdrachtgever over de toepasselijke arbeidsvoorwaarden, verstrekken aan de payrollwerknemer.

Overgangsrecht

Om te voorkomen dat op een lopende payrollovereenkomst ineens de reguliere ketenregeling van toepassing zou worden of dat ineens sprake zou zijn van een onbepaalde tijdcontract, was er overgangsrecht van toepassing op payrollovereenkomsten die waren aangegaan vóór 1 januari 2020.

Op payrollovereenkomsten die aangegaan zijn op of na 1 januari 2020 gelden de regels van de WAB.

Advies?

Gebruikmaken van een langere ketenregeling of een uitzendbeding opnemen is dus niet meer toegestaan bij payrolling. Ook is van belang dat de juiste informatie verstrekt wordt door partijen en dat ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden aangeboden worden aan payrollwerknemers.

Heeft u vragen over de WAB en payroll? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.