WAB-date #5: Compensatieregelingen transitievergoeding

compensatieregeling

Dit is blog vijf in onze serie van WAB-dates. Onze WAB-dates zijn korte updates over verschillende onderwerpen uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). In iedere WAB-date staan wij stil bij een onderdeel van het arbeidsrecht dat door de WAB gewijzigd wordt. In deze WAB-date alles over de compensatieregelingen voor de transitievergoeding.

Per 1 april 2020 is er de compensatieregeling. Deze regeling houdt in dat werkgevers gecompenseerd worden voor de betaalde transitievergoeding en de eventueel daarop in mindering gebrachte transitie- en inzetbaarheidskosten. De werkgever die compensatie wil krijgen, moet daarvoor een aanvraag doen bij het UWV. Er zijn twee compensatieregelingen te onderscheiden.

Compensatieregeling beëindiging onderneming

De compensatieregeling geldt voor kleine werkgevers die de transitievergoeding dienen te betalen bij het eindigen van een arbeidsovereenkomst wegens de beëindiging van de onderneming vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de ondernemer, ziekte van de ondernemer of overlijden van de ondernemer. Onder een kleine werkgever wordt verstaan een werkgever die minder dan 25 werknemers in dienst heeft.

Compensatieregeling bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Daarnaast is geregeld dat de werkgever (wat niet alleen geldt voor de kleine werkgever) recht heeft op compensatie bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dat is in principe na twee jaar ziekte. De compensatie bedraagt niet meer dan het loonbedrag dat tijdens twee jaar ziekte aan de werknemer is betaald. De periode waarin een loonsanctie is opgelegd, telt niet mee bij berekening van de compensatie.

De Regeling compensatie transitievergoeding is per 1 april 2020 in werking getreden. Compensatie van de transitievergoedingen die zijn betaald tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 (de zogenaamde ‘oude gevallen’) konden tot uiterlijk op 30 september 2020 ingediend worden. De aanvraag voor compensatie van transitievergoedingen die vanaf 1 april 2020 betaald zijn (de zogenaamde ‘structurele situatie’) moet u zes maanden na betaling van de volledige transitievergoeding indienen.

Slapende dienstverbanden

De Hoge Raad heeft recent geoordeeld over het fenomeen van slapende dienstverbanden. Een slapend dienstverband is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer thuis zit en geen loon meer krijgt, maar door de werkgever toch in dienst wordt gehouden met als (enige) reden dat daardoor de wettelijke transitievergoeding niet hoeft te worden betaald. De Hoge Raad heeft kort gezegd geoordeeld dat een werkgever gehouden is om in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, zolang het voorstel maximaal de wettelijke transitievergoeding bedraagt. Lees hier onze blog over de uitspraak van de Hoge Raad.

Advies?

Heeft u een werknemer in dienst die (binnenkort) langdurig arbeidsongeschikt is? Of wilt u uw onderneming beëindigen wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of ziekte? U kunt de transitievergoeding die u verschuldigd bent aan werknemers mogelijk (gedeeltelijk) gecompenseerd krijgen. Laat u hierover informeren door ons.

Heeft u vragen over de compensatieregelingen of slapende dienstverbanden? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of bel telefonisch naar ons kantoor in Tilburg via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder!