Mag je min-uren aan het einde van het jaar verrekenen of inhouden?

minuren

minuren

Tijdens de lockdown in verband met corona moesten veel bedrijven dicht en kon er niet gewerkt worden. Met steun van de overheid is het vaak wel gelukt om de lonen door te betalen. Bij een aantal bedrijven was er geen mogelijkheid om de gemiste uren in te halen en is er een stuwmeer aan min-uren ontstaan. Nu de economie aantrekt en er zelfs sprake is van personeelstekorten, willen werkgevers soms dat werknemers deze min-uren inhalen. Mag je dat als werkgever van je werknemers verlangen?

Wettelijke regeling

In de wet is geregeld dat de werknemer recht heeft op loon als hij niet gewerkt heeft en de reden daarvoor voor rekening van de werkgever behoort te komen. Het niet werken omdat het bedrijf dicht moet van de overheid, bijvoorbeeld door de lockdown, is een omstandigheid die voor rekening van werkgever komt. De werknemer heeft dus recht op loon, ook al wordt er tijdens de lockdown niet gewerkt.

Goed werknemerschap/samen afspraken maken

In de wet staat ook dat de werknemer zich als goed werknemer dient te gedragen. Dat is een breed begrip. In bepaalde situaties kan het heel redelijk zijn dat een werkgever vraagt om de min-uren in te halen. In de praktijk komt het dan ook vaak voor dat hierover in goed overleg afspraken gemaakt worden.

Cao

Behalve dat er in de praktijk vaak ad hoc afspraken gemaakt worden over ontstane min-uren, worden er ook vaak afspraken gemaakt in de arbeidsovereenkomst en/of in de cao. Als er in de arbeidsovereenkomst of de cao een regeling staat over het inhalen van min-uren, dan kan de werkgever die afdwingen, ook als het bedrijf gedwongen dicht moest tijdens de lockdown.

In de cao kan bijvoorbeeld staan dat de min-uren die in een periode van twaalf maanden zijn opgebouwd, in de volgende zes maanden worden ingehaald, en daarna vervallen (horeca). Of dat de min-uren alleen binnen de referteperiode (1 jaar) kunnen worden ingehaald en daarna vervallen (detailhandel). Of dat de min-uren eerst worden verrekend met plus-uren en dat overgebleven min-uren komen te vervallen (recreatie).

Grens: goed werkgeverschap

Als er afspraken zijn in de arbeidsovereenkomst of de cao, mag de werkgever van de werknemers verlangen de min-uren in te halen. Toch mag de werkgever hierbij ook niet het uiterste van de werknemer vragen. Ook de werkgever moet zich volgens de wet als goed werkgever gedragen. In de zaak die FNV aanspande tegen Wibra had FNV onder meer naar voren gebracht dat de werknemers in de knel zouden komen met hun privéleven, bijvoorbeeld door gebrek aan kinderopvang, als alle min-uren ingehaald zouden moeten worden. De rechter ging hier niet in mee omdat het winkelpersoneel gemiddeld over de resterende weken van 2021, 40 minuten aan min-uren boven het aantal basisuren hoefde te werken. Een ander voorbeeld waarbij goed werkgeverschap in de weg staat aan het verrekenen van min-uren is het principe dat min-uren niet verrekend mogen worden met vakantie of andere vorm van betaald verlof. Dit heeft te maken met de recuperatiefunctie van verlof; de werknemer moet na gedane arbeid kunnen herstellen en nieuwe energie opdoen.

Conclusie en tips

  • Er is geen wettelijke regeling over het inhalen van min-uren. Werkgever en werknemer moeten hierover in redelijkheid afspraken maken;
  • Werkgever mag geen min-uren verrekenen met salaris indien het niet-werken voor rekening van de werkgever behoort te komen;
  • Afspraken in arbeidsovereenkomst en cao over min-uren moeten door werknemer nagekomen worden. Dit geldt ook als de werkgever NOW heeft gekregen en daarmee (onder andere) de salarissen kon doorbetalen;
  • Werkgever mag niet het uiterste van werknemers vragen als zij verplicht zijn om min-uren in te halen. Is het verzoek van werkgever redelijk, dan moeten werknemers hierop ingaan.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze blog nog vragen over de mogelijkheden om min-uren in te halen of te verrekenen? Of wilt u sparren met onze advocaten over een specifieke kwestie? Neem contact op met onze sectie Arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088-8840840. We helpen u graag verder!