Een buitenlandse werknemer aannemen: aandachtspunten

buitenlandse werknemer

grensoverschrijdende arbeid

Het komt steeds vaker voor dat Nederlandse werkgevers over de grens op zoek gaan naar nieuwe werknemers. Het aannemen van een buitenlandse werknemer kan een uitkomst bieden voor een werkgever, maar is niet zonder juridische gevolgen. Bent u van plan een buitenlandse werknemer in dienst te nemen? Wees dan bedacht op de onderstaande juridische aandachtspunten.

Mag een buitenlandse werknemer zomaar in Nederland werken?

Nee, dit is niet altijd het geval. In sommige gevallen is namelijk een werkvergunning nodig. Werknemers die uit een EU-/EER-land of Zwitserland komen, hebben geen werkvergunning nodig.

Let op! Het is van groot belang dat er een geldige werkvergunning is verkregen, alvorens de werknemer in dienst treedt. De vergunning kan worden aangevraagd bij UWV, maar hiervoor gelden strenge voorwaarden. Om te voorkomen dat de aanvraag wordt afgewezen (en een eventuele vervolgprocedure bezwaar en beroep voor zover mogelijk te voorkomen), is het raadzaam op voorhand juridisch advies in te winnen.

Welk recht is van toepassing op de arbeidsovereenkomst?

Uitgangspunt is dat partijen dit in beginsel zelf mogen overeenkomen. We noemen dit ‘de rechtskeuze’. Indien u bijvoorbeeld het Nederlands recht wilt hanteren, dan is het raadzaam om het Nederlands recht uitdrukkelijk van toepassing te verklaren in de arbeidsovereenkomst. Maken partijen geen rechtskeuze, dan geldt in beginsel dat het rechtsstelsel van het ‘gewoon werkland’ van toepassing is. Dit is vaak het land waar de werknemer gewoonlijk zijn/haar werkzaamheden verricht.

Let op: ondanks dat partijen de vrijheid hebben om een rechtskeuze te maken, kunnen alsnog bepaalde regels uit het gewoon werkland doorwerken in de arbeidsovereenkomst.

Is daarmee alleen het Nederlands recht van toepassing? Nee, sommige bepalingen uit het rechtssysteem van het gewoon werkland kunnen alsnog van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomst. U doet er aldus verstandig aan een internationale arbeidsovereenkomst altijd te laten controleren om niet voor onverwachte risico’s te staan.

Welke rechter is bevoegd?

Het toepassen van het Nederlands recht betekent niet per definitie dat de Nederlandse rechter bevoegd is. Bij geschillen kan de werknemer de werkgever oproepen voor de rechtbank in de plaats waar de werkgever is gevestigd of voor de rechtbank (in een ander lidstaat van de EU) waar de werknemer zijn gewoonlijke arbeidsplaats heeft. Daartegenover kan de werkgever de werknemer slechts oproepen voor de rechtbank (in een ander lidstaat van de EU) waar de werknemer woonplaats heeft.

Thuiswerken

Vanwege Covid-19 zijn veel werknemers (gedeeltelijk) thuis gaan werken. Deze vorm van hybride werken is nu niet meer weg te denken. Thuiswerken door grensarbeiders heeft echter gevolgen voor de loonbelasting en de sociale zekerheid.

  • Loonbelasting

De hoofdregel conform het Belastingverdrag is dat het loon wordt belast in het woonland, tenzij de arbeid wordt verricht in een ander land. Bij thuiswerkende grensarbeiders heeft dat tot gevolg dat er twee landen heffingsrecht hebben. Het loon dat ziet op de werkzaamheden in het woonland, zal belast zijn in het woonland. Het loon dat ziet op de werkzaamheden in het werkland, zal belast worden in het werkland. In specifieke gevallen geldt bovenstaande hoofdregel niet en is het gehele loon in het woonland belast.

  • Sociale verzekering

De buitenlandse werknemer kan slechts in één land sociaal verzekerd zijn. De hoofdregel is dat de werknemer verzekerd is in het land waar hij werkt. Uitzondering op deze hoofdregel is de werknemer die voor minimaal 25% in zijn woonland werkt; in dit geval zal de werknemer sociaal verzekerd zijn in het woonland. Momenteel is dit onderwerp echter volop in beweging.

Zeker bij het maken van een thuiswerkbeleid doet u er goed aan advies in te winnen, om de fiscale en arbeidsrechtelijke gevolgen van grensarbeid te overzien.

Tot slot

De juridische acties die uitgevoerd dienen te worden bij grensoverschrijdende arbeid zijn afhankelijk van veel omstandigheden en kunnen per situatie verschillen. Het is daarom goed om tijdig advies in te winnen in dergelijke kwesties. Wij kunnen u adviseren en (indien nodig) hierin bijstaan.

Wenst u hierover advies van ons of heeft u een vraag, neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088-8840840. We helpen u graag verder!