Compensatie van de transitievergoeding

pexels-dom-j-45112

money

Na langdurige ziekte (twee jaar) kan de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. De werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding over de hele duur van het dienstverband (ook het deel opgebouwd tijdens ziekte). De werkgever kan compensatie krijgen van UWV voor de betaalde transitievergoeding. Waarom compenseert UWV soms maar een deel van de betaalde transitievergoeding en soms zelfs helemaal niets? We leggen dat uit in deze blog.

Slapend dienstverband

Na twee jaar ziekte hoeft de werkgever het loon niet meer te betalen. Uitzondering is als UWV een loonsanctie heeft opgelegd. Dan moet de werkgever langer, maximaal één jaar extra, het loon betalen tijdens ziekte. Na langdurige ziekte (twee jaar of na de loonsanctie) vervalt ook het opzegverbod wegens ziekte en mag de werkgever het dienstverband beëindigen. Het dienstverband kan ook doorlopen nadat twee jaar ziekte zijn verstreken. In dat geval spreek je van slapend dienstverband. 

Compensatieregeling

Sinds de invoering van de WWZ (1 juli 2015) is de werkgever de transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd als de werkgever het dienstverband beëindigt. Dat geldt ook als de arbeidsovereenkomst eindigt vanwege langdurige ziekte. Omdat werkgevers het niet rechtvaardig vonden om na twee jaar doorbetalen van het loon tijdens ziekte ook de transitievergoeding te moeten betalen, is er een regeling gekomen om werkgevers te compenseren voor die transitievergoeding. UWV compenseert de betaalde transitievergoeding aan werkgever.

Transitievergoeding en compensatie bij slapend dienstverband

Ook bij beëindiging van een slapend dienstverband heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding wordt altijd berekend over de gehele periode van het dienstverband, dus ook over het deel tijdens ziekte plus het slapende deel. Voor de compensatie hanteert UWV een ander moment, namelijk alleen het deel tot aan de datum waarop de werknemer twee jaar ziek was. De periode dat het dienstverband slapend was, telt voor de compensatie niet mee. Bij slapende dienstverbanden is het recht op transitievergoeding van werknemer dus hoger dan de compensatie die de werkgever van UWV kan ontvangen.

Transitievergoeding en compensatie bij loonsanctie

Soms vindt UWV dat de werkgever niet aan haar re-integratieverplichtingen voldaan heeft. Dan legt UWV een loonsanctie op. Het dienstverband kan dan niet beëindigd worden wegens langdurige ziekte. De werkgever moet dan ook na twee jaar het loon tijdens ziekte doorbetalen. Net als bij het slapend dienstverband, wordt de transitievergoeding altijd berekend over de gehele periode van het dienstverband, dus ook over het deel van de loonsanctie. Voor de compensatie hanteert UWV ook in dit geval alleen de periode tot aan het moment dat de werknemer twee jaar ziek was. Het deel van het dienstverband dat doorloopt tijdens de loonsanctie, telt voor de compensatie dus niet mee. Dus ook na een loonsanctie is het recht op transitievergoeding van werknemer hoger dan de compensatie die de werkgever van UWV kan ontvangen. De reden hiervoor is dat de loonsanctie wordt gezien als aan de werkgever te wijten.

Compensatie als transitievergoeding ontstaat door loonsanctie

Nu kan het opleggen van een loonsanctie ook tot gevolg hebben dat het recht op transitievergoeding juist ontstaat. Dat is zo, als het moment van twee jaar ziekte valt vóór de invoering van de WWZ (1 juli 2015) en er vervolgens een loonsanctie wordt opgelegd zodat de arbeidsovereenkomst pas kon eindigen na 1 juli 2015. Kan de werkgever in dat geval ook aanspraak maken bij UWV op compensatie van de betaalde transitievergoeding?

Recentelijk hebben twee rechtbanken hierover uitspraak gedaan. Hoewel de beide zaken vergelijkbaar waren, zijn de twee uitspraken verschillend. En dat is opmerkelijk. In een uitspraak oordeelde de rechter dat de werkgever wel recht had op compensatie. De rechter woog mee dat de invoering van de compensatieregeling juist tot doel had om slapende dienstverbanden alsnog te beëindigen. In de andere uitspraak oordeelde de (andere) rechter dat het aan werkgever te wijten was dat er een loonsanctie was opgelegd. Dus die rechter vond dat de werkgever geen enkel recht heeft op compensatie van UWV bij loonsanctie: niet op het deel dat de transitievergoeding verhoogd wordt door de loonsanctie en ook niet op de transitievergoeding die ontstaat door de loonsanctie. Het is dus onduidelijk of werkgevers recht hebben op compensatie als het recht op transitievergoeding ontstaat door opleggen van loonsanctie.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze blog nog vragen over de compensatie van de transitievergoeding? Of wilt u sparren met onze advocaten over een specifieke kwestie? Neem contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088-8840840. We helpen u graag verder!