Bezwaar tegen NOW/TVL loont: enkele voorbeelden uit onze praktijk

covid

covid

In oktober 2021 informeerde wij u al over de mogelijkheid en noodzaak om bezwaar in te dienen tegen een (gedeeltelijk) afgewezen NOW- of TVL-aanvraag. Nu de eerste uitkomsten op deze bezwaren duidelijk zijn, blijkt dat bezwaar maken in veel gevallen loont. In deze blog leest u hier meer over!

De Minister: ‘Maatwerk is mogelijk’

Inmiddels voormalig Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koolmees stelde bij de beantwoording van Kamervragen dat de NOW, en daarmee ook de TVL, een generiek karakter kent en zich in die zin niet lonen voor maatwerk. Toch leidt toepassing van de regeling en de achterliggende systematiek soms tot onrechtvaardige uitkomsten. Expliciet is door de voormalig Minister gezegd dat bij bezwaar altijd gekeken wordt naar de mogelijkheid om in bepaalde gevallen maatwerk te bieden. Dat dit zo is, hebben enkele zaken aangetoond die Van Gelder Advocaten namens cliënten met succes heeft gevoerd en zoals naar voren komt uit recente uitspraken van rechters.

Voor de NOW en TVL: de start van de activiteiten 

In een recente uitspraak met betrekking tot de TVL wordt door de rechter uitleg gegeven over hoe gekeken moet worden naar het begrip ‘start van de activiteiten’. Dit is relevant, omdat in zowel de NOW als de TVL wordt gekeken naar een referentieperiode om de omzetdaling te bepalen. Wanneer bijvoorbeeld een restaurant al is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar nog niet daadwerkelijk de deuren geopend heeft, zorgt dit voor een verkeerd beeld.

De rechter oordeelde in de uitspraak dat het begrip ‘start van de activiteiten’ niet zodanig strak moet worden uitgelegd dat slechts de datum van inschrijving in het handelsregister als uitgangspunt moet worden genomen. Geoordeeld wordt dat – wanneer naar objectief bepaalbare feiten en omstandigheden kan worden uitgelegd dat de onderneming later dan de datum van inschrijving in de handelsregisters is gestart met haar activiteiten – deze datum moet worden aangemerkt als de ‘start van de activiteiten’. Dat betekent dus dat gekeken wordt naar de daadwerkelijke aanvang van de activiteiten en niet naar de datum waarop een onderneming formeel is ingeschreven.

Omdat het begrip ‘start van de activiteiten’ ook niet in de NOW-regeling is gedefinieerd kan deze uitspraak ook worden gebruikt voor een bezwaar tegen een NOW-besluit.

Het ontbreken van voldoende zekerheid betekent niet meteen afwijzing van de NOW

Voor een aanvraag definitieve vaststelling van de tegemoetkoming NOW wordt een accountantsverklaring met beperkte mate van zekerheid gevraagd door UWV. Wanneer het voor uw accountant niet mogelijk is een dergelijke verklaring te geven, betekent dit in beginsel een afwijzing van de aanvraag.

Er is echter een beleidsregel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die stelt dat de aanvraag niet in geheel afgewezen mag worden, wanneer er sprake is van ‘inherente beperkingen’, de aanvraag voor NOW niet in geheel afgewezen mag worden. Wel wordt er in dat geval een bedrag van 10% in mindering gebracht op het subsidiebedrag.

Wat wordt bedoeld met een inherente beperking? Een inherente beperking bestaat wanneer bij een onderneming, als gevolg van de omvang van de onderneming of corona gerelateerde omstandigheden, de administratieve organisatie (tijdelijk) onvoldoende is geworden. De accountant dient dan met een standaardformulering die voorgeschreven is door de Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) aan te geven dat sprake is zo’n inherente beperking.

Wat bijzonder is, is dat het aanvraagformulier van UWV geen mogelijkheid biedt om aan te geven dat sprake is van inherente beperkingen. Het is dus belangrijk dat uw accountant dit goed noteert in de accountantsverklaring óf dat bezwaar wordt gemaakt bij UWV wanneer de aanvraag wordt afgewezen vanwege het ontbreken van een juiste accountantsverklaring.

TVL en de SBI-code

Wanneer u een onderneming inschrijft bij de Kamer van Koophandel, krijgt u een SBI-code: de Standaard Bedrijfsindeling. Deze code laat zien wat de activiteit van een bedrijf is. Een bedrijf kan maximaal twee extra SBI-codes krijgen, wanneer er nevenactiviteiten worden ontplooid.

Bij de aanvraag van de TVL kijkt de RVO (de Rijksdienst voor Ondernemers) naar de SBI-code van de hoofdactiviteit van uw bedrijf. Dat betekent dus dat het heel belangrijk wordt welke SBI-code genoemd staat als hoofdactiviteit en dat dit wel overeen moet komen met de daadwerkelijke activiteiten van uw onderneming.

Het kan voorkomen dat deze SBI-code feitelijk niet passend is en dat de RVO bij de beoordeling van de TVL uitgaat van de verkeerde SBI-code. Wanneer een bepaalde nevenactiviteit inmiddels de hoofdactiviteit is geworden, dan moet dit worden aangepast bij de Kamer van Koophandel. Wanneer dit niet is gebeurd, kan dit grote financiële consequenties hebben bij de aanvraag van TVL.

In een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven is bepaald dat RVO niet zomaar uit mag gaan van de SBI-code die als eerst bij de Kamer van Koophandel staat aangegeven. Op basis van de maatwerkprocedure die de TVL biedt, dient RVO na te gaan of de bedrijfsomschrijving van een onderneming aanknopingspunten biedt voor een andere SBI-code. RVO mag dus niet zomaar uitgaan van de eerstgenoemde SBI-code. Wanneer een aanvraag voor de TVL wordt afgewezen om deze reden, dan is het dus belangrijk om daartegen bezwaar te maken.

Termijn

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van de RVO op de TVL-aanvraag of de beslissing van UWV over uw NOW-aanvraag, dient u binnen zes weken bezwaar te maken. Wanneer u te laat bent met indienen, dan wordt het bezwaar niet in behandeling genomen. Wees er dus snel bij, wanneer u het niet eens bent met de beslissing!

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze blog nog vragen over de NOW of TVL of wilt u de hulp van Van Gelder Advocaten bij het indienen van een bezwaarschrift? Neem contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088-8840840. We helpen u graag verder!