WAB-date #3: Ontslagrecht

Dit is onze derde blog in onze serie van WAB-dates. Onze WAB-dates zijn korte updates over verschillende onderwerpen uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). In iedere WAB-date staan wij stil bij een onderdeel van het arbeidsrecht dat door de WAB gewijzigd wordt.

In deze WAB-date alles over de wijzigingen aan het ontslagrecht.

De cumulatiegrond/i-grond

Het ontslagrecht kent twee vaste routes: via UWV of de kantonrechter. Voor persoonsgebonden redenen, zoals bijvoorbeeld disfunctioneren, moet een werkgever zich wenden tot de kantonrechter. Rechters kunnen onder de WWZ alleen overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst als volledig voldaan is aan één ontslaggrond die in de wet is opgenomen. De WAB brengt hier verandering in. De WAB regelt dat voor situaties waarin sprake is van meerdere onvoldragen ontslaggronden de cumulatie van omstandigheden een redelijke grond vormt voor ontslag. Een ‘cocktail’ van meerdere onvoldragen ontslaggronden kan alsnog leiden tot ontslag. Dit is de zogenaamde ‘i-grond’.

Als bijvoorbeeld sprake is van een werknemer die volgens de werkgever niet voldoende functioneert – maar er is nog geen volledig dossier opgebouwd – en tussen partijen is de verhouding inmiddels op scherp komen te staan, kan de arbeidsovereenkomst mogelijk op grond van de i-grond ontbonden worden door de ontslaggronden ‘disfunctioneren’ en ‘verstoorde arbeidsverhouding’ te combineren.

Aanvullende vergoeding

De rechter kan een aanvullende vergoeding toekennen aan een werknemer als de arbeidsovereenkomst ontbonden wordt van de cumulatiegrond. Deze aanvullende vergoeding kan maximaal de helft van de wettelijke transitievergoeding bedragen waarop de werknemer recht heeft bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Voorbeeld: de transitievergoeding bedraagt € 5.000,- bruto, dan kan de aanvullende vergoeding maximaal € 2.500,- bruto bedragen.

Geldt er overgangsrecht?

De cumulatiegrond kan aangevoerd worden in een ontbindingsverzoek per 1 januari 2020. Als een ontbindingsverzoek ingediend is vóór 1 januari 2020, dan kan de cumulatiegrond niet toegepast worden (zelfs niet in hoger beroep).

 Wordt het eenvoudiger een werknemer te ontslaan?

Kort gezegd: ja, het wordt eenvoudiger. Omdat niet één ontslaggrond volledig voldragen hoeft te zijn, maar een combinatie van ontslaggronden die niet volledig voldragen zijn mogelijk is, kan een rechter sneller overgaan tot ontbinding. De vraag hoe vol het glaasje daadwerkelijk moet zijn voordat een rechter bereid is over te gaan tot ontbinding, moet in de toekomst uitgekristalliseerd worden in de rechtspraak.

 Advies?

Onze verwachting is dat rechters onder de WAB eerder kunnen overgaan tot ontbinding als de cumulatiegrond aangevoerd wordt. Ook al wordt ontbinding ‘eenvoudiger’, het advies is toch niet te snel te grijpen naar de cumulatiegrond. Het doel moet blijven om één voldragen ontslaggrond te hanteren.

Heeft u vragen over de WAB? Neem contact op met mr. Adriënne van Geel via avangeel@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088 – 8840840.