Nieuwe privacy aanbevelingen voor het onderwijs

onderwijs

onderwijs

Op 4 november 2021 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna AP) een zestal nieuwe aanbevelingen gepubliceerd voor de onderwijssector. De afgelopen jaren hebben diverse ontwikkelingen in de onderwijssector elkaar in stroomversnelling opgevolgd. Digitalisering is aan de orde van de dag. Hieronder zullen we de nieuwe aanbevelingen kort uiteenzetten.

Achtergrond

De AP heeft in de afgelopen periode gesprekken gevoerd met de PO- en VO-raad, de MBO- Raad, Vereniging Hogescholen en de VSNU. De AP heeft onder meer drie trends en risico’s vastgesteld voor de sector: monitoring van leerlingen en studenten, afhankelijkheid van grote leveranciers en meer uitwisseling van gegevens met samenwerkingspartners.         

De basis op orde

  1. Alles begint bij de basis. Zo luidt de eerste aanbeveling om kennis en bewustzijn te verhogen binnen alle lagen van de onderwijssector. Als binnen alle lagen van de sector iedereen zich bewust is van eventuele privacyrisico’s zal nieuw beleid hieromtrent ook eerder worden doorgevoerd;
  2. De tweede aanbeveling die de AP doet is om alle documentatie op orde te brengen en ook te houden. Uit de gesprekken is gebleken dat met enige regelmaat veel van de verplichte documentatie (privacy statement, beleid, verwerkingsregister etc.) er of niet is of sterk verouderd is;
  3. Tot slot is het goed om nog eens aandachtig te kijken naar de invulling van de rol van de FG (Functionaris Gegevensbescherming) en te zorgen dat de FG zijn toezicht goed kan uitvoeren.

Samen is beter dan alleen

Naast het op orde brengen van de basis moet er ook aandacht zijn voor de positie van de onderwijssector in haar geheel. Zo zet de AP sterk in op de samenwerking binnen de sector. De AP adviseert dan ook om risico’s van gezamenlijk grote digitaliseringsthema’s in kaart te brengen. Dan kan er ook samen naar oplossingen worden gekeken, bijvoorbeeld in de vorm van overkoepelende leidraden en/of richtlijnen.

Het maken van goede afspraken met (grote) leveranciers is belangrijk om privacy en beveiliging te waarborgen. Omdat je als sector een stuk sterker in onderhandelingen staat dan individueel, adviseert de AP om gezamenlijk risicoanalyses uit te voeren. Tot slot geeft de AP aan te merken dat er steeds meer samenwerking wordt gezocht binnen de sector.

Het is een positieve ontwikkeling dat er alsmaar meer gedigitaliseerd wordt en dat er steeds meer de samenwerking wordt gezocht. Houdt hierbij de privacy en gegevensbeveiliging in het achterhoofd en zet deze stijgende lijn door. Van Gelder Advocaten is altijd beschikbaar als sparringpartner en om te helpen bij de actualisering van de benodigde documentatie. Mocht u aanbevelingen na willen lezen of meer informatie ophalen, kunt u ook terecht op de website van de AP.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze blog nog vragen over privacy in het onderwijs? Of wilt u sparren met onze advocaten over een specifieke kwestie? Neem contact op met onze sectie privacyrecht via het e-mailadres privacyrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088-8840840. We helpen u graag verder!