Drieluik bestuurdersaansprakelijkheid | Deel III

Billijke vergoeding

Transitievergoeding

In de laatste blogs besteedden wij al uitgebreid aandacht aan interne bestuurdersaansprakelijkheid. In onze praktijk zien we met regelmaat ook bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement en externe bestuurdersaansprakelijkheid. De advocaten van onze sectie ondernemingsrecht bespreken in deze blog een aantal voorbeelden aan de hand van twee recente uitspraken.

 


Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement

We nemen u allereerst mee naar een zaak waarin de rechtbank Overijssel onlangs vonnis gewezen heeft.

De feiten

In deze zaak failleerde eind 2017 een uitzendbureau (hierna: Creatief B.V.). In de twee jaar voor het faillissement was X bestuurder van Creatief B.V. en de opvolger van Y, die op zijn beurt bestuurder was van eind 2014 tot eind 2015. De curator stelde in zijn faillissementsonderzoek een totale schuldenlast vast van bijna 9 ton. Begin 2017 had bestuurder X nog een overnameovereenkomst gesloten met het bedrijf 2Flex. Laatstgenoemde partij nam tegen betaling de dienstverbanden over van uitzendkrachten die bij Creatief B.V. in dienst waren. De curator liep aan tegen tekortkomingen in de administratie. Over de jaren 2016 en 2017 bleek de fysieke administratie niet compleet. Bestuurder X kon de curator daarnaast geen toegang geven tot de digitale administratie omdat hij hiertoe – naar eigen zeggen – van bestuurder Y geen toegang had gekregen.

Vordering curator

De curator besloot de bestuurders X en Y persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de totale schuldenlast. De vorderingen van de curator die niet werden toegewezen door de rechtbank laat ik hier verder achterwege.

Beoordeling vordering curator ten aanzien van boekhoudverplichting

Een succesvol beroep op bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement brengt met zich mee dat de curator aannemelijk dient te maken dat het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. Deze onbehoorlijke taakvervulling dient een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. De wet helpt de curator een handje en stelt dat van onbehoorlijke taakvervulling sprake is wanneer de bestuurder niet voldoet aan zijn verplichtingen een deugdelijke administratie te voeren. Wat blijkt?

In deze casus was hier duidelijk sprake van. Bestuurder X voldeed in de twee jaren voor het faillissement (2016 en 2017) niet aan deze (basale) verplichting waarmee in rechte vast kwam te staan dat van onbehoorlijke taakvervulling sprake was. Dat bestuurder X aanvoerde dat bestuurder Y hem geen toegang verleende tot de administratie mocht hem niet baten. Het was aan hem om als bestuurder (desnoods) inzicht in de bedrijfsadministratie af te dwingen.

Met de vaststelling van onbehoorlijke taakvervulling wordt tevens een vermoeden gevestigd dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Bestuurder X slaagde er niet in dit vermoeden te ontzenuwen. De rechter concludeerde dan ook dat bestuurder X hoofdelijk aansprakelijk was voor de totale schuldenlast.

Externe bestuurdersaansprakelijkheid

We gaan van de rechtbank Overijssel naar de rechtbank Rotterdam. Eerder dit jaar wees deze rechtbank vonnis in een zaak waarbij een bestuurder zichzelf financieel verrijkte terwijl het faillissement van de B.V. al in zicht was. Het betrof hier bestuurder X van een B.V. waarbij deze rechtspersoon op haar beurt weer bestuurder was van SkyDec B.V. Deze laatste vennootschap hield zich bezig met de ontwikkeling, productie en installatie van navigatiesystemen naar militaire standaard. Waar de aandeelhoudersvergadering al in juni 2016 anticipeerde op een eventueel faillissement, keerde de bestuurder zichzelf nog een bedrag uit van ruim 80.000 euro. De rechtbank was van mening dat de bestuurder een voldoende ernstig verwijt kon worden gemaakt. Reeds op 1 mei 2016 wist hij – of behoorde hij te weten – dat SkyDec B.V. niet meer alle vorderingen van schuldeisers kon voldoen en de vennootschap daarmee onvermijdelijk afstevende op faillissement. Door de betaling van 80.000 euro aan zichzelf verrijkte de B.V. zich. Aan haar kan volgens de rechtbank een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt. Bestuurder X van deze B.V. is naast de B.V. hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die de schuldeisers in het faillissement lijden.

Ook in andere situaties kan sprake zijn van externe bestuurdersaansprakelijkheid. Lees hierover meer in onze eerste blog. 

Van Gelder Advocaten: adviseren & procederen

Voorkomen is beter (en goedkoper) dan genezen. Wat goed bestuur is lijkt vaak vanzelfsprekend, maar de praktijk is weerbarstiger. Daar weten wij als collega-ondernemers alles van! Als bestuurder kunt u soms behoefte hebben aan een sparringpartner wanneer u voor moeilijke beslissingen staat. Onze ondernemingsrechtadvocaten denken graag met u mee.

Mogelijk wordt u als bestuurder zelf aansprakelijk gesteld. In dat geval bespreken we graag uw verweer en staan we u bij in een eventuele gerechtelijke procedure.

Ook als u zelf uw schade wenst te verhalen op een bestuurder van een vennootschap staan we voor u klaar. We bespreken in zo’n geval de kans van slagen van uw vordering en vertegenwoordigen u in een eventuele gerechtelijke procedure.

Wanneer u op dit moment vragen hebt over bestuurdersaansprakelijkheid, schroom dan niet contact op te nemen met één van onze ondernemingsrechtadvocaten (ondernemingsrecht@vangelderadvocaten.nl) of tel. 088-8840840. Lees hier meer over Van Gelder Advocaten