COVID-19: een mondkapjesplicht tijdens werk, mag dat?

Arbowet-wijzigingen

Op 30 september jl. gaf het kabinet het advies om mondkapjes te dragen in de openbare ruimtes. Het dragen van mondkapjes is geen verplichting, maar een dringend advies. Bij veel werkgevers rijst de vraag of zij het dragen van een mondkapje aan hun werknemers kunnen verplichten. Mag een mondkapjesplicht? 

 

 

Veilige werkomgeving

De werkgever dient op grond van de Arbeidsomstandighedenwet zorg te dragen voor een veilige werkomgeving voor werknemers. Om het besmettingsgevaar van COVID-19 in te perken dient de werkgever maatregelen te nemen wanneer dat nodig is. De werkgever mag daarvoor redelijke instructies geven, waaraan werknemers zich vervolgens dienen te houden. Het is alleszins redelijk dat werkgevers maatregelen nemen conform het dringende advies van de overheid.

N.B. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij een voorgenomen besluit tot wijziging, intrekking of vaststelling van een arbeidsomstandighedenregeling. Wanneer er geen ondernemingsraad is, dient de personeelsvertegenwoordiging meegenomen te worden in de besluitvorming.

Is een mondkapjesplicht noodzakelijk voor een veilige werkomgeving?

Dat is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Per onderneming zal een redelijke afweging gemaakt moeten worden over de noodzaak en proportionaliteit van de opgelegde instructies. Verschillende factoren kunnen een rol spelen, zoals de waarborgbaarheid van de anderhalve meter afstand, de al genomen maatregelen en waar en wanneer het noodzakelijk is om een mondkapje te dragen. Indien er minder ingrijpende maatregelen mogelijk zijn om een veilige werkomgeving te waarborgen, is een mondkapjesplicht niet mogelijk.

Wat als de werknemer weigert een mondkapje te dragen?

In dat geval kan de werkgever sancties opleggen. Ook de sancties dienen in verhouding te staan tot de ernst van niet-naleving. Begin daarom altijd met een waarschuwing. Het heeft de voorkeur een duidelijk sanctiebeleid op te stellen. De werknemers moeten namelijk op de hoogte zijn van de instructies en de gevolgen van niet-naleving. Als een werknemer redelijkerwijs niet kan voldoen aan de instructie – door bijvoorbeeld een medische reden – dient samen naar een oplossing gezocht te worden om redelijkerwijs alsnog te voldoen aan de opgelegde instructie.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over de mondkapjesplicht? Neem dan contact met onze sectie arbeidsrecht op via arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.