Drieluik bestuurdersaansprakelijkheid | Deel II

Plaatje bij blog NOW concernbepaling

Onze ondernemingsrechtspecialisten hebben zich gespecialiseerd in verschillende vormen van bestuurdersaansprakelijkheid. Het adviseren en in rechte bijstaan van bestuurders zijn hierbij onze belangrijkste pijlers. Vaak spelen deze vraagstukken tijdens faillissement, maar advisering buiten faillissement ter voorkoming van bestuurdersaansprakelijkheid is minstens zo belangrijk.

 

In deze blog behandelen we de interne bestuurdersaansprakelijkheid (2:9 BW). Lees ook onze eerdere blog over bestuurdersaansprakelijkheid. Wanneer is een claim succesvol? Hoe kan een bestuurder zich verweren? En welke situaties leiden in de praktijk tot bestuurdersaansprakelijkheid?

Wanneer is sprake van interne bestuurdersaansprakelijkheid?

Bij de beoordeling of een bestuurder aansprakelijk is jegens de rechtspersoon geldt het volgende toetsingskader:

 1. heeft de bestuurder onbehoorlijk bestuurd?
 2. valt de bestuurder in dit kader een persoonlijk ernstig verwijt te maken?

Voor de beantwoording van de laatste vraag moet gekeken worden naar alle omstandigheden van het geval. In ieder geval dienen de volgende omstandigheden hierbij in aanmerking te worden genomen:

 • de aard van de door de rechtspersoon uitgeoefende activiteiten;
 • de in het algemeen daaruit voortvloeiende risico’s;
 • de taakverdeling binnen het bestuur;
 • de eventueel voor het bestuur geldende richtlijnen;
 • de gegevens waarover de bestuurder beschikte of behoorde te beschikken ten tijde van de aan hem verweten beslissingen of gedragingen;
 • het inzicht en de zorgvuldigheid die verwacht mogen worden van een bestuurder die voor zijn taak berekend is en deze nauwgezet vervult;
 • in strijd handelen met statutaire bepalingen die de vennootschap beogen te beschermen.

Wie kan een beroep doen op 2:9 BW?  

In de eerste plaats de vennootschap zelf. Een voorbeeld hiervan is het nieuwe bestuur dat na een overname geconfronteerd wordt met onbehoorlijk bestuur door het oude bestuur. Ook heeft een individuele aandeelhouder de mogelijkheid zich hierop te beroepen wanneer hij zich geconfronteerd ziet met een waardedaling van zijn aandelen door onbehoorlijk bestuur. Tot slot kan ook een curator zich beroepen op interne bestuurdersaansprakelijkheid, naast de mogelijkheid die hij heeft om namens de boedel de bestuurder aansprakelijk te stellen.

Praktijkvoorbeelden

In de praktijk kunnen onder meer de onderstaande situaties tot interne bestuurdersaansprakelijkheid leiden:

 • (bewuste) onttrekking van financiële middelen aan de vennootschap met als gevolg dat de vennootschap haar verplichtingen niet meer kan nakomen;
 • een nieuwe markt binnentreden zonder deugdelijk marktonderzoek waardoor vele investeringen achteraf zinloos blijken te zijn;
 • niet handelen in het belang van de vennootschap, maar in het privébelang;
 • een ondeugdelijke financiële administratie en/of het niet opmaken en deponeren van de jaarstukken bij de KvK;
 • de jaarcijfers rooskleuriger presenteren dan deze in werkelijkheid zijn;
 • de situatie dat het bestuur bij het aangaan van een overeenkomst en het doen van een substantiële aanbetaling onvoldoende onderzoek doet naar de kredietwaardigheid van de wederpartij, en deze laatste vervolgens failliet gaat;
 • het doen van onverantwoorde beleggingen zonder voorafgaand deskundig advies in te winnen;
 • het niet afsluiten van de benodigde verzekeringen, zoals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, met als gevolg dat de vennootschap “uit eigen zak” een evt. schadeclaim dient te betalen;
 • niet betalen van de pensioenpremies.

Hoe kan de bestuurder zich verweren?

Een bestuurder verweert zich succesvol wanneer hij aantoont dat hem geen persoonlijk ernstig verwijt te maken valt, daarbij mede in acht nemend de aan anderen toebedeelde taken. Daarnaast moet hij ook aantonen dat hij niet nalatig geweest is in het treffen van maatregelen om de gevolgen van de tekortkoming af te wenden.

Van Gelder Advocaten: adviseren & procederen

Voorkomen is beter (en goedkoper) dan genezen. Wat goed bestuur is lijkt vaak vanzelfsprekend, maar de praktijk is weerbarstiger. Daar weten wij als collega-ondernemers alles van! Als bestuurder kunt u soms behoefte hebben aan een sparringpartner wanneer u voor moeilijke beslissingen staat. Onze ondernemingsrechtadvocaten denken graag met u mee.

Mogelijk wordt u als bestuurder zelf aansprakelijk gesteld. In dat geval bespreken we graag uw verweer en staan we u graag bij in een eventuele gerechtelijke procedure.

Ook als u zelf uw schade wenst te verhalen op een bestuurder van een vennootschap staan we u graag bij. We bespreken in zo’n geval de kans van slagen van uw vordering en vertegenwoordigen u desgewenst in een eventuele gerechtelijke procedure.

Wanneer u op dit moment vragen hebt over bestuurdersaansprakelijkheid kunt u contact opnemen met één van onze ondernemingsrechtadvocaten (ondernemingsrecht@vangelderadvocaten.nl) of tel. 088-8840840. Lees hier meer over Van Gelder Advocaten.