All-in salaris bij een oproepcontract

All-in loon

Bij werknemers met een oproepcontract (nuluren- of min/maxcontract) kan het voor de werkgever handig zijn vakantietoeslag en vakantiedagen maandelijks uit te betalen. Dit wordt het zogenaamde ‘all-in salaris’ genoemd. In hoeverre is het all-in salaris wettelijk toegestaan?

 

 

 

Vakantietoeslag

Bij vakantietoeslag ligt het vrij eenvoudig. De wet staat het toe om vakantietoeslag maandelijks uit te betalen. Dit moet dan wel schriftelijk zijn overeengekomen en niet in strijd zijn met een eventueel geldende cao. Voor werkgevers zal dit dan ook geen probleem opleveren, zolang duidelijke afspraken zijn gemaakt met de werknemer.

Vakantiedagen

Voor vakantiedagen ligt het iets gecompliceerder. Nationale en Europese wet- en regelgeving bepalen dat een werknemer tijdens vakantie het recht op loon behoudt. Het is niet toegestaan vakantie te vervangen door een financiële vergoeding (behalve bij de beëindiging van het dienstverband). De werknemer dient vakantiedagen daadwerkelijk te kunnen opnemen. Zo kan hij herstellen van de belasting van het uitvoeren van de werkzaamheden. De werknemer mag ook geen financieel nadeel ondervinden. Betekent dit nu ook dat een all-in salaris met vakantiedagen inbegrepen in het maandelijkse salaris niet is toegestaan?

Arrest van het Hof van Justitie

Volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie dient een werknemer tijdens vakantie in een situatie te worden geplaatst die qua beloning vergelijkbaar is met de situatie waarin gewerkt wordt. Volgens het Hof is dit niet het geval wanneer de betaling van vakantiedagen plaatsvindt in delen die samen met het loon voor de verrichte arbeid worden uitgekeerd. Het Hof bood wel een opening. Wanneer vakantiedagen op ‘transparante en begrijpelijke wijze’ in de vorm van uitkeringen verspreid over het jaar worden uitbetaald samen met het loon voor verrichte arbeid, is er geen strijd met wet- of regelgeving. Sindsdien is het aan Nederlandse rechters om te oordelen of aan deze criteria is voldaan.

Nederlandse uitspraak: de feiten

In een recente uitspraak van 25 april 2017 heeft de kantonrechter Groningen geoordeeld over een all-in salaris. De werkneemster in deze zaak werkt sinds 2006 bij de werkgever op basis van een oproepcontract voor onbepaalde tijd. Het geschil had betrekking op de arbeidsomvang, waarbij de werkneemster zich beriep op een bepaalde arbeidsomvang. Deze diende volgens haar vermeerderd te worden met uitbetaling van vakantiedagen. De werkgever verzette zich tegen deze vermeerdering, nu vakantiedagen al zouden zijn verwerkt in het uurloon. De werkneemster beargumenteerde dat een all-in salaris gelet op Europese jurisprudentie ongewenst was. Uit de loonstroken bleek dat de werkgever een deel van het salaris reserveerde als zijnde vakantiegeld om vervolgens dit opgebouwde vakantiegeld in juli aan de werkneemster uit te betalen. Dit gereserveerde geld kreeg de werkneemster in juli uitbetaald om zo in de rustige zomerperiode betaald verlof te genieten.

Nederlandse uitspraak: wat besloot de kantonrechter? 

De kantonrechter gaf de werkneemster gelijk dat het all-in salaris op gespannen voet kan staan met de wet. In deze situatie was dat echter niet het geval. De werkgever bood de werkneemster daadwerkelijk de gelegenheid gedurende de zomermaanden de opgebouwde vakantiedagen op te nemen, terwijl haar op inzichtelijke wijze een vergoeding voor de vakantiedagen is uitbetaald. Het all-in salaris was dus niet in strijd met wetgeving. De kantonrechter lijkt hier gebruik te hebben gemaakt van de opening die het Hof heeft gecreëerd.

Tip

Indien u een oproepkracht een all-in salaris wilt betalen, dient u dit duidelijk schriftelijk overeen te komen. Dit geldt zowel voor de vakantietoeslag als de vakantiedagen. De werknemer dient daarbij ook daadwerkelijk in staat te zijn om vakantie op te nemen, ook al worden vakantiedagen maandelijks uitbetaald. Zorg er tevens voor dat uit de loonstroken duidelijk blijkt dat de vakantiedagen niet inbegrepen zijn in het salaris voor de verrichte arbeid, maar dat het een betaling betreft die daarvan los staat.

U kunt de uitspraak van de kantonrechter hier lezen. Houd onze website in de gaten voor alle ontwikkelingen rondom het all-in salaris!

Hebt u vragen over oproepcontracten of het all-in salaris? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.