Werktijdverkorting per direct stopgezet, nieuwe regeling voor tegemoetkoming loonkosten door Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Plaatje bij blog ‘Werktijdverkorting per direct….’

De regeling Werktijdverkorting is op 17 maart 2020 per direct stopgezet als ‘corona-maatregel’. Het Coronavirus heeft de afgelopen tijd tot een (te) groot beroep op de regeling Werktijdverkorting geleid. Volgens de regering is de regeling voor werktijdverkorting niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van het Coronavirus voor Nederlandse organisaties. 

In deze blog beantwoorden wij uw vragen over het vervallen van de werktijdverkorting en de nieuwe regeling die hiervoor in de plaats komt.

Kan ik nog werktijdverkorting aanvragen?

Nee. Dat is niet meer mogelijk.  

Ik heb al toestemming voor werktijdverkorting. Blijft deze gelden? Kan ik deze verlengen?

Als u al toestemming voor werktijdverkorting heeft gekregen, dan blijft dit gelden. Verlenging van de werktijdverkorting na afloop van de toestemmingsperiode is niet mogelijk. U zult dan gebruik moeten maken van de nieuwe regeling.

Ik heb al werktijdverkorting aangevraagd, maar ik heb nog geen antwoord gehad. Wat moet ik doen?

De regering heeft aangekondigd dat al ingediende aanvragen voor werktijdverkorting automatisch beschouwd zullen worden als aanvraag voor de nieuwe regeling. UWV zal waarschijnlijk aanvullende informatie bij u opvragen. U hoeft – totdat om aanvullende informatie door UWV wordt gevraagd – zelf dus niets te doen. 

Wat komt in de plaats van werktijdverkorting?

De tijdelijke regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (hierna: NOW) wordt geïntroduceerd. NOW is op dit moment nog niet in werking getreden. De hoofdlijnen van NOW zijn al wel bekend gemaakt, maar de regeling wordt op korte termijn verder uitgewerkt.

NOW is een tegemoetkomingsregeling die het mogelijk maakt om meer werkgevers (sneller) financieel tegemoet te komen dan de regeling werktijdverkorting. NOW geldt voor bedrijven van alle omvang. Het aanvraagproces wordt losgekoppeld van de WW-uitkering.

  • De werkgever verwacht tenminste 20% omzetverlies (vanaf 1 maart 2020). 
  • Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100% door (in tegenstelling tot het verval van de loondoorbetalingsverplichting bij werktijdverkorting, waardoor werknemers met een forse achteruitgang in inkomen kunnen worden geconfronteerd). Het gaat om zowel vaste werknemers als werknemers met een flexibel contract (zoals een nulurencontract en bepaalde tijdcontract), voor zover zij in dienst blijven gedurende de periode waarvoor de tegemoetkoming is aangevraagd.
  • De tegemoetkoming kan aangevraagd worden voor drie maanden, met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging van drie maanden.
  • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
  • Geen voorwaarde voor NOW is dat werknemers daadwerkelijk stoppen met werken of minder werken. Het gaat in deze regeling om het verwachte (en uiteindelijk daadwerkelijke) omzetverlies. 

In tegenstelling tot de regeling werktijdverkorting worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd bij gebruik van NOW. Ook zal het aanvraagproces – door loskoppeling van de WW – sterk worden vereenvoudigd. 

Wat is de hoogte van NOW?

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de terugval in omzet, maar bedraagt maximaal 90% van de loonsom

Enkele voorbeelden: 

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming verstrekken aan de werkgever. Het voorschot bedraagt in elk geval 80% van het bedrag van de verwachte tegemoetkoming, Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Voor grote aanvragen (waarbij nader zal moeten worden uitgewerkt wat onder een grote aanvraag wordt verstaan) is een accountantsverklaring vereist.

Kan ik al een aanvraag voor NOW indienen?

Nee, op dit moment (woensdag 18 maart 2020) nog niet. De regering geeft aan dat een exacte datum spoedig volgt. De periode waarover de werkgever tegemoetkoming kan krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor de tegemoetkoming in loonkosten.

Hoe dien ik een aanvraag in voor NOW?

U moet de aanvraag indienen bij UWV, zodra dit mogelijk is. Wij zullen hierover dan informeren. Als u al een aanvraag voor werktijdverkorting heeft ingediend, hoeft u geen aparte aanvraag voor NOW in te dienen. 

Tot slot

De ontwikkelingen gaan nu snel. We houden u op de hoogte. Houd onze website in de gaten! Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.