TO DO (en hoe!): aanvragen compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte werknemer

Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers bij UWV compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die betaald zijn aan werknemers die op of na 1 juli 2015 wegens langdurige arbeidsongeschiktheid uit dienst zijn getreden.

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van de compensatieregeling? Neem contact op met ons team arbeidsrecht via arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of 088 – 88 40 840.

 

 

Wanneer komt een werkgever in aanmerking voor compensatie?
Een werkgever komt in aanmerking voor compensatie als een werknemer na en op grond van 104 weken (langdurig) arbeidsongeschiktheid uit dienst treedt en een transitievergoeding uitbetaald heeft gekregen.

Bovenstaande geldt als de arbeidsovereenkomst:

  • van rechtswege is geëindigd;
  • is opgezegd door de werkgever (al dan niet met toestemming van UWV);
  • ontbonden is door de Kantonrechter;
  • met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst beëindigd wordt.

Wat compenseert UWV?
UWV compenseert de wettelijke transitievergoeding, gerekend vanaf de aanvang van het dienstverband tot het moment waarop de werknemer 104 weken arbeidsongeschikt is. Als sprake is van een loonsanctie als gevolg van een verlengde loondoorbetalingsverplichting of een langere periode dat het dienstverband slapend is gehouden, dan wordt over dat deel – voor zover dat de betaalde vergoeding daardoor hoger is – niet gecompenseerd.

De hoogte van de te ontvangen compensatie hangt af van de berekenwijze van de transitievergoeding. Als de procedure om de arbeidsovereenkomst te beëindigen gestart is vóór 1 januari 2020, dan wordt de berekenwijze van de transitievergoeding ingevolge de Wet werk en zekerheid (WWZ) gehanteerd. Als de procedure om de arbeidsovereenkomst te beëindigen is gestart op of na 1 januari 2020, dan wordt de nieuwe berekenwijze onder de WAB gehanteerd.

Wat moet er gedaan worden om in aanmerking te komen voor compensatie?
Werkgevers dienen een online formulier in te vullen via het Werkgeversportaal van UWV.

Wanneer volgt de beslissing op mijn aanvraag?
De beslistermijn voor zogenaamde oude gevallen (tussen 1 juli 2015 tot 1 april 2020 betaalde transitievergoedingen) is zes maanden. Voor aanvragen voor compensatie van de transitievergoedingen waarvan het opzegverbod is verstreken ná 1 april 2020 en de formele beëindiging en betaling van de transitievergoeding ook na 1 april 2020 zijn gedaan, geldt een beslistermijn van acht weken.

Ons advies?
Inventariseer allereerst binnen uw organisatie of er slapende dienstverbanden zijn en beëindig deze zo spoedig mogelijk (bij voorkeur via een vaststellingsovereenkomst). Zorg ervoor dat de transitievergoeding die betaald wordt, niet hoger is dan het bedrag dat UWV compenseert. Zorg er tot slot voor dat u bewijs heeft dat de transitievergoeding aan de werknemer is uitbetaald.

Hebt u vragen over de transitievergoeding? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.