Strafrechtelijke termen in schriftelijke mededeling ontslag op staande voet?!

oosv blog

Wat is ontslag op staande voet?

Bij een ontslag op staande voet zegt de werkgever het dienstverband met de werknemer per direct op, zonder inachtneming van de geldende opzegtermijn. Ook UWV en de kantonrechter blijven buiten beschouwing.

Aan een ontslag op staande voet zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • Er moet sprake zijn van een dringende reden voor ontslag. De wet noemt onder meer de volgende redenen voor een werkgever: dronkenschap van een werknemer of wanneer een werknemer een misdrijf heeft gepleegd.
  • Voornoemde reden dient aan de werknemer medegedeeld te worden (veelal eerst mondeling en vervolgens schriftelijk per brief).
  • Het ontslag dient ‘onverwijld’ te zijn gegeven. De werkgever dient direct na het incident (de dringende reden) over te gaan tot ontslag op staande voet. De werkgever mag de gedraging/ het handelen van de werknemer wel onderzoeken om vast te stellen of er daadwerkelijk een redelijke grond is voor een ontslag op staande voet. Gedurende de tijd van het onderzoek wordt de werknemer op non-actief gesteld.

Strafrechtelijke termen in schriftelijke mededeling van ontslag op staande voet gebruiken?

Het plegen van een misdrijf (bijvoorbeeld diefstal) kan op basis van de wet een dringende reden opleveren. Is het raadzaam om de strafrechtelijke term te vermelden in de schriftelijke mededeling aan de werknemer? De Hoge Raad oordeelde in een uitspraak van 19 februari 2016 (ECLI:NL:HR:2016:290) als volgt.

Feiten

De werknemer, werkzaam bij een autocentrum, had twee keer met zijn zakelijke tankpas getankt voor de auto van zijn echtgenote. Nadat de werkgever dit ontdekte, is de werknemer hierop aangesproken door de werkgever en vervolgens beschuldigd van diefstal. De werkgever heeft de werknemer op staande voet ontslagen. In de ontslagbrief die door de werkgever aan de werknemer is verstuurd, werd de gedraging van de werknemer gekwalificeerd als “diefstal van bedrijfseigendommen”.

Verweer van de werknemer

De werknemer stelde zich op het standpunt dat de werkgever niet had bewezen dat voldaan was aan alle (delicts)bestanddelen van het wetsartikel van diefstal. De werknemer vond dat dit wel moest gebeuren, nu de werkgever zelf voor de strafrechtelijke term ‘diefstal’ had gekozen in de ontslagbrief.

Oordeel van de Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelde dat de dringende reden onverwijld diende te worden medegedeeld aan de werknemer, zodat het voor de werknemer duidelijk was op grond waarvan de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt. De mededeling kan achterwege blijven indien de werknemer wist of redelijkerwijs diende te weten welke dringende reden tot opzegging had geleid. De termen die gebruikt worden in de ontslagbrief zijn dus niet per se doorslaggevend. Het moest de werknemer voldoende duidelijk zijn dat – in dit specifieke geval – de term diefstal betrekking had op het gebruikmaken van de tankpas voor privédoeleinden.

Kortom: ook al maakt u gebruik van strafrechtelijke termen dan is de bewijslast niet zo zwaar, als het voor de werknemer duidelijk is waarom hij op staande voet wordt ontslagen.

TIP:

Ondanks het feit dat de Hoge Raad heeft geoordeeld dat niet alle (delicts)bestanddelen van strafrechtelijke termen in alle gevallen hoeven te worden bewezen, raden wij het alsnog af om strafrechtelijke termen te gebruiken in de schriftelijke mededeling / ontslag op staande voetbrief aan de werknemer. Dit om discussies te voorkomen. In plaats daarvan raden wij aan om de feitelijke situatie zo breed mogelijk te omschrijven zonder gebruik te maken van strafrechtelijke termen zoals diefstal, verduistering of mishandeling.

Hebt u vragen over ontslag op staande voet? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.