Stageovereenkomst vs. Arbeidsovereenkomst

Is een stageovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst? Als werkgever zal uw eerste antwoord waarschijnlijk zijn: ‘nee’. U sluit immers een ‘stageovereenkomst’ met de stagiair(e) en geen ‘arbeidsovereenkomst’. Toch gebeurt het regelmatig dat een stageovereenkomst door de rechter (ook) wordt gekwalificeerd als arbeidsovereenkomst en dat kan vervelende gevolgen met zich meebrengen voor de werkgever. Hoe zit dat?

Wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst?

In de wet is geen definitie opgenomen voor de stageovereenkomst. Dat is anders voor de arbeidsovereenkomst. De wet bepaalt dat van een arbeidsovereenkomst sprake is als aan de volgende voorwaarden is voldaan: de ene partij verricht arbeid in dienst van de andere partij waarvoor hij loon ontvangt en er bestaat een gezagsverhouding tussen partijen.

Maatstaf stage- vs. arbeidsovereenkomst

Als aan voornoemde voorwaarden wordt voldaan, kan toch sprake zijn van een arbeidsovereenkomst, ondanks dat de overeenkomst de naam van stageovereenkomst draagt. In de rechtspraak is voor beoordeling voor de kwalificatie van de overeenkomst een maatstaf geformuleerd. Het komt erop aan of het verrichten van de werkzaamheden van de stagiair(e) in overwegende mate in het belang is van de opleiding die deze volgt. Als dat het geval is, dan sneuvelt de kwalificatie als arbeidsovereenkomst op de voorwaarde dat ‘de ene partij zich verbindt voor de ander arbeid te verrichten’.

Relevante omstandigheden

Uit de rechtspraak blijken diverse omstandigheden die relevant kunnen zijn bij toetsing aan voornoemde maatstaf. Aan de hand hiervan kunt u zich als werkgever een aantal vragen stellen, zoals:

  • Zijn de werkzaamheden van de stagiair(e) gericht op persoonlijke leerdoelen of gaat het met name om het behalen van bedrijfsdoelen van het stagebedrijf? Zijn er überhaupt leerdoelen gesteld?
  • Staat het leren tijdens de stageperiode centraal?
  • Wordt de stagiair(e) begeleid door een mentor of stagebegeleider?
  • Is de stagiair(e) ingeschreven bij een onderwijsinstelling?

Tevens is het van belang of de stagiair(e) een beloning ontvangt en zo ja, wat de hoogte van deze beloning is. Behelst het enkel een onkostenvergoeding of is het meer dan dat? Indien geen enkele vergoeding wordt ontvangen, ontbreekt in feite het element loon en zal om die reden in beginsel geen sprake zijn van een arbeidsovereenkomst.

Gevolgen kwalificatie arbeidsovereenkomst

Een kwalificatie van de stageovereenkomst als arbeidsovereenkomst kan vervelende gevolgen met zich meebrengen voor werkgevers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bescherming van het arbeidsrecht die de stagiair(e) in dat geval geniet en premieverplichtingen waaraan de werkgever zal moeten voldoen.

Tot slot

Beperk het risico dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. Laat de activiteiten van de stagiair(e) hoofdzakelijk gericht zijn op het uitbreiden van zijn/haar kennis in het kader van de opleiding die hij/zij volgt. Denk daarbij ook goed na over de beloning die u aan de stagiair(e) toekent, voor zover u dat al van plan bent.

Heeft u hierover vragen of twijfelt u ergens over? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.