Hoe kunt u uw bedrijfsbelangen beschermen als een werknemer vertrekt?

U wilt natuurlijk niet dat een werknemer zijn kennis en uw bedrijfsstrategie overbrengt aan een concurrent. Maar hoe kunt u uw bedrijfsbelangen beschermen? Dit kunt u doen door een concurrentiebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst.

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding dient duidelijk geformuleerd te zijn. Leg in elk geval de aard van de werkzaamheden, de duur en geografische omvang van het beding vast. Denk daarbij ook aan wat redelijk is; een concurrentiebeding gedurende vijf jaar binnen heel Nederland zal in de regel niet snel redelijk worden geacht.

Eisen concurrentiebeding

Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn vrijheid. Door het concurrentiebeding staat het hem namelijk niet vrij om te kiezen waar hij na een eerdere baan wil gaan werken. Om die reden dient een concurrentiebeding aan enkele voorwaarden te voldoen:

1. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

De hoofdregel luidt dat een concurrentiebeding alleen mag worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Dit is slechts anders indien het opnemen van een concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen en deze belangen door de werkgever bij het aangaan van het contract schriftelijk zijn gemotiveerd. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat niet snel sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang, maar dat dit anders kan zijn wanneer de werknemer bijvoorbeeld een specifieke functie uitoefent en toegang heeft tot bedrijfsinformatie. Zonder juiste motivering is het concurrentiebeding nietig. Dit betekent dat het niet geldig is en ook nooit geldig is geweest. Denkt u dat u zwaarwegende belangen heeft om werknemers met een tijdelijk contract een concurrentiebeding op te leggen? Breng dan goed onder woorden waarom uw belang zwaarder weegt dan het belang van de werknemer van vrije arbeidskeuze.

2. Schriftelijk

Het concurrentiebeding moet schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Meerderjarig

Het concurrentiebeding is enkel geldig als het is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Een minderjarige werknemer zou volgens de wetgever onvoldoende inzicht hebben in de consequenties die het beding voor hem of haar kunnen hebben.

Redelijkheid

Naast bovengenoemde vereisten moet het concurrentiebeding ook redelijk zijn: de werknemer mag niet onredelijk benadeeld worden in verhouding tot het (bedrijfs)belang van de werkgever. Deze onredelijkheid kan bijvoorbeeld gelegen zijn in de duur of de omvang van het beding. Een rechter kan een dergelijk beding (gedeeltelijk) vernietigen.

Tot slot

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een concurrentiebeding? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.