De nare gevolgen van pensioenclaims; werkgevers en bestuurders opgepast!

Een bestuurder kan persoonlijk aansprakelijk zijn bij onjuiste pensioenbetaling of bij het schenden van verplichtingen ten opzichte van het bedrijfstakpensioenfonds (voor zover van toepassing). Dit kan forse claims opleveren. Hoe kunt u dit voorkomen?

Uit de rechtspraak volgt dat van een werkgever die haar werknemers voorziet van een pensioenregeling mag worden verwacht dat zij beschikt over de nodige kennis van het pensioenrecht. De werkgever dient de administratie – tot op zekere hoogte – te controleren en gemaakte fouten te corrigeren. Incorrecte premiebetaling kan voor rekening en risico van werkgever komen. Is bijvoorbeeld sprake van een wijziging van pensioenvoorwaarden, dan dient de werkgever hierop alert te zijn.

Van een werknemer mag overigens ook oplettendheid worden verwacht, maar dit gaat niet zo ver dat een werknemer alle onderliggende berekeningen moet controleren en gemaakte fouten moet ontdekken.

Betalingsonmacht ten opzichte van bedrijfstakpensioenfonds

Wanneer een werkgever onder een verplichtstelling valt die is opgelegd door een bedrijfstakpensioenfonds, geldt de Wet verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfonds 2000. In deze wet is onder meer bepaald dat, indien een organisatie niet in staat is tot afdracht van de pensioenpremies aan het pensioenfonds, de organisatie verplicht is binnen veertien dagen na de dag waarop de betaling voldaan had moeten zijn, de onmacht te melden bij het pensioenfonds.

In bovengenoemde meldingsverplichting schuilen twee risico’s voor de bestuurder:

  1. Als de melding op juiste wijze is gedaan, kan de bestuurder aansprakelijk zijn als het aannemelijk is dat het niet betalen van de pensioenen te wijten is aan onbehoorlijk bestuur van deze bestuurder in de drie jaren voorafgaand aan de melding van betalingsonmacht. Dit is aan de Belastingdienst ofwel het pensioenfonds om aan te tonen.
  2. Als de melding niet of op onjuiste wijze wordt gedaan, is de bestuurder in beginsel aansprakelijk en wordt vermoed dat de niet-betaling aan deze bestuurder te wijten is. Het is dan aan de bestuurder om aannemelijk te maken dat het niet aan hem te wijten is dat niet aan de meldingsverplichting is voldaan.

Het pensioenfonds moet de niet-betalende organisatie overigens eerst in gebreke hebben gesteld, voordat een bestuurder in privé kan worden aangesproken.

Let op: niet alleen de formele bestuurders die staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel vallen onder bovenstaande definitie van ‘bestuurder’. De wet stelt onder meer personen die feitelijk het beleid van de organisatie bepalen, gelijk aan bestuurders. Ook reeds afgetreden bestuurders kunnen nog worden aangesproken.

Tips

Pensioenclaims kunnen van grote omvang zijn. Zorg er daarom voor dat u als werkgever weet hoe het zit! Ook al wordt de premieafdracht via een pensioenuitvoerder geregeld, van u als werkgever wordt de nodige kennis verwacht. Verdiep u daarom in de materie en schakel indien nodig een (pensioen)jurist in die uw vragen kan beantwoorden.

Heeft u te maken met een verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds, zorg er dan voor dat u aan de aanvullende wettelijke verplichtingen voldoet, waaronder begrepen de meldingsverplichting bij betalingsonmacht.

Tot slot

Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.