Vakantiedag of ziektedag?

In de zomerperiode heeft u er vast wel eens mee te maken gehad: uw werknemer meldt zich tijdens de vakantie ziek. Andersom is natuurlijk ook mogelijk: een werknemer is ziek, maar wil toch graag op vakantie. Hoe dient u hiermee om te gaan?

Ziek tijdens vakantie

Wordt een werknemer ziek tijdens een vastgestelde vakantie, dan geldt in beginsel dat ziektedagen niet worden aangemerkt als vakantiedagen. Vakantieverlof is immers bedoeld om tot rust te komen, niet om uit te zieken. Een werknemer mag zich ziek melden terwijl hij of zij vakantie heeft. De vakantiedagen worden dan omgezet in ziektedagen. Meldt de werknemer zich nog tijdens zijn vakantie weer beter, dan gelden vanzelfsprekend de overige dagen als vakantiedagen.

De werkgever en werknemer kunnen in afwijking van bovengenoemde hoofdregel overeenkomen dat de werknemer instemt met het afschrijven van vakantiedagen bij ziekte tijdens een vastgestelde vakantie. Ook kan dit ten aanzien van de bovenwettelijke vakantiedagen vooraf bij arbeidsovereenkomst of cao worden bepaald.

Net als bij een reguliere ziekmelding, dient de werknemer zich te houden aan het verzuimprotocol binnen de organisatie. Dit betekent onder andere dat hij bereikbaar moet zijn en een adres en telefoonnummer moet doorgeven. Aangezien een zieke werknemer op vakantie niet voor de bedrijfsarts kan verschijnen, raden wij u aan in uw verzuimbeleid op te nemen dat een doktersverklaring overgelegd moet worden – voor zover dit niet in de van toepassing zijnde cao is bepaald. De verklaring kunt u vervolgens bespreken met uw bedrijfsarts/arbodienst.

Vakantie tijdens ziekte

Het tegenovergestelde is natuurlijk ook mogelijk: een zieke werknemer wil op vakantie. In beginsel heeft iedere werknemer recht op vakantie en is het niet toegestaan om een werknemer ervan te weerhouden vakantiedagen op te nemen. Maar wat geldt tijdens (langdurige) ziekte?

De vakantieaanvraag moet op gebruikelijke wijze worden ingediend bij de werkgever, waarna de werkgever de aanvraag al dan niet kan goedkeuren. Het is raadzaam de vakantieaanvraag voor te leggen aan de bedrijfsarts of arbodienst, zodat deze kan beoordelen of medische bezwaren bestaan tegen het reizen. De dagen dat de werknemer op vakantie gaat, kunnen als vakantiedagen worden aangemerkt. Tijdens een vakantie zal een zieke werknemer zijn re-integratieverplichtingen immers niet naleven.

Tot slot

Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.

Wij wensen u een heel fijne (en gezonde zomer) toe!