Privacy in de zorg

Specifieke kennis over privacy in de zorg
Goed privacybeleid is zonder meer maatwerk. Voor diverse (grote) organisaties binnen de zorgsector fungeren we als onmisbare sparringpartner op het gebied van privacyrecht. Denk hierbij aan landelijk opererende arbodiensten, bedrijfsartsen, aanbieders van geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, ouderenzorg en brancheorganisaties. U treft hier een aantal referenties aan.

Privacyrecht in de zorg kent een ander soort dynamiek dan bij andere organisaties:

 • zo speelt specifieke wet- en regelgeving een belangrijke rol bij de ontwikkeling van strategisch privacybeleid. U kunt hierbij onder meer denken aan de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG), de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Het succesvol inbedden van privacybeleid in de zorgsector vereist dan ook meer kennis, dan kennis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alleen;
 • daarnaast biedt soms ook het (medisch) tuchtrecht belangrijke richtlijnen. Onvoldoende naleving van specifieke privacywetgeving kan leiden tot tuchtrechtelijke maatregelen met vergaande gevolgen voor alle betrokkenen. Het belang van een succesvolle implementatie van privacywetgeving is dan ook groot;
 • organisaties binnen de zorgsector verwerken daarnaast, meer dan andere organisaties, bijzondere persoonsgegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verwerking van medische gegevens, waarvan de verwerking risico's met zich mee kan brengen voor iemands grondrechten en fundamentele vrijheden. Redenen voldoende om zaken dus goed op orde te hebben;
 • het gebruik van nieuwe technologie waarmee patiëntgegevens worden verzameld en verwerkt neemt toe (denk aan specifiek ontwikkelde apps en portalen). Modernisering draagt bij aan een efficiënte behandeling van patiënten, maar kan tegelijkertijd ook privacyrisico's met zich meebrengen.

Wat bieden wij organisaties binnen de zorgsector? 
Aan onze cliënten binnen de zorg leveren we zowel op strategisch als op operationeel niveau verschillende diensten. Zo kunnen we u bijstaan wanneer uw organisatie een overeenkomst met een (software)leverancier sluit of een samenwerking overweegt met een andere zorgverlener. Hierbij hechten we grote waarde aan het centraal stellen en meewegen van de belangen van alle betrokken partijen, met de daaraan verbonden privacyvraagstukken en -waarborgen. Met onze ervaring zijn we gewend te werken in een omgeving waarin meerdere belanghebbenden/stakeholders betrokken zijn. Op dat soort momenten spelen we ook een verbindende rol. En daar waar ondernemings- en arbeidsrechtelijke vraagstukken rijzen, werken onze collega's van de sectie privacyrecht samen met die van de secties ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Zo zijn we u op alle vlakken goed van dienst.

Een verwerkersovereenkomst, waarin afspraken gemaakt worden over de rechten en plichten van verwerker en verwerkingsverantwoordelijke, kan verplicht zijn wanneer u een overeenkomst met een softwareleverancier sluit. Een standaard verwerkersovereenkomst volstaat veelal niet, omdat deze onvoldoende rekening houdt met specifieke belangen die in de zorgsector spelen. Wij ondersteunen u graag bij het opstellen van een op maat gemaakte en bestendige verwerkersovereenkomst. Meer maatwerk, minder risico's voor u en uw cliënten/patiënten! 

Daarnaast adviseren we over het opstellen van wettelijk verplichte privacydocumenten of controleren we deze. Denk hierbij aan:

 • het privacystatement;
 • de privacy- en cookieverklaring;
 • het privacybeveiligingsbeleid;
 • datalekprocedures;
 • het verwerkingsregister;
 • verplichte verwerkersovereenkomsten.

Tot slot ondersteunen we u ook graag bij de communicatie richting uw medewerkers en uw cliënten/patiënten. Deze communicatie is niet alleen proactief, bijvoorbeeld door het opstellen van een privacyverklaring. Bij klachten of inzageverzoeken dient u betrokkenen mogelijk inzicht te verschaffen in de wijze waarop u in hun specifieke gevallen omgaat met verwerking van hun persoonsgegevens. De wijze waarop u hiermee omgaat kan van groot belang zijn voor het eventuele vervolg. Van Gelder Advocaten ondersteunt u dan ook graag om de externe communicatie juridisch correct en in heldere taal te verzorgen.

Meer informatie? Wilt u advies?
Wilt u advies over een privacyvraagstuk binnen uw organisatie? Gaat u een samenwerking aan met een andere partij? Neem direct contact met ons op! Mail naar privacyrecht@vangelderadvocaten.nl of bel 088-8848040. Lees daarnaast meer over actuele thema's in onze blogs:

 • AVG en de zorgsector. Waar moet u op letten? Hierbij de link. 
 • Is een verwerkersovereenkomst met de Arbodienst verplicht? Hierbij de link.
 • Beroepscodes in de Zorg. Do's en don'ts voor social media. Hierbij de link
 • Vijf tips ter voorkoming van datalekken in de zorg. Hierbij de link
 • De AVG en social media in de zorg. Hierbij de link.  
Maak een afspraak Boek bestellen

Neem contact op

Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken, neemt u gerust contact op met ons kantoor.
Wij maken graag tijd voor u vrij.

Stel uw vraag Maak een afspraak