Werktijdverkorting: in stappen uitgelegd

time-2980690_1920

UPDATE 18 maart 2020! De regeling Werktijdverkorting is gisteren per direct vervallen en wordt vervangen door de nieuwe regeling ‘Noodfonds overbrugging werkgelegenheid’ (NOW). Lees hier onze blog waarin wij u volledig informeren over NOW.

Als een werkgever tijdelijk geen of minder werk voorhanden heeft voor werknemers, dan kan mogelijk gebruik gemaakt worden van werktijdverkorting. Verkorte werktijd wordt dan door UWV aan de werkgever uitbetaald in de vorm van een WW-uitkering. Met werktijdverkorting bespaart de werkgever loonkosten en wordt mogelijk voorkomen dat werknemers ontslagen moeten worden.

Wanneer komt u in aanmerking voor werktijdverkorting?

  • De werkgever moet geraakt worden door buitengewone omstandigheden, die niet behoren tot het normale ondernemersrisico. Een pandemie zoals het Coronavirus is een buitengewone omstandigheid.
  • De periode van vermindering van werk moet minimaal 2 en maximaal 24 weken zijn. Wordt verwacht dat de vermindering van werk langer dan 24 weken gaat duren? Dan wordt geen toestemming verleend.
  • Er moet minimaal 20% minder werk zijn.
  • De vermindering moet niet voorzienbaar zijn geweest.
  • De werktijdverkorting geldt alleen voor werknemers waarvoor de werkgever een loondoorbetalingsverplichting heeft. Uitgezonderd zijn dus in elk geval oproepkrachten met een nulurencontract of door de werkgever ingehuurde uitzendkrachten.

Waar kan ik de aanvraag voor werktijdverkorting doen?

U doet de aanvraag via een digitaal formulier op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie SZW) (via deze link). Er moeten twaalf vragen beantwoord worden en een bijlage moet meegezonden worden met een overzicht van het personeel waarvoor werktijdverkorting aangevraagd wordt. Van groot belang is in elk geval dat de werkgever verduidelijkt dat het wegvallen van werk en het Coronavirus een directe link hebben.

Hoe lang duurt het voordat het Ministerie SZW een beslissing neemt?

Normaal gesproken geldt een wachttermijn van twee kalenderweken. Deze termijn geldt om te voorkomen dat korte perioden van verminderde bedrijvigheid leiden tot het verlenen van werktijdverkorting. De toestemming kan ook onmiddellijk verleend worden als duidelijk blijkt dat de werkvermindering langer dan twee weken gaat duren. De verwachting is dat aanvragen in verband met het Coronavirus relatief snel afgehandeld zullen worden.

Wat moet ik doen als de vergunning door het Ministerie SZW verleend wordt?

Als de toestemming wordt verleend, moet de werkgever dit meteen melden bij UWV (via dit formulier). Na de melding bij UWV, kan de werkgever na afloop van de toestemmingsperiode bij UWV een WW-uitkering aanvragen om het loon gecompenseerd te krijgen (via dit formulier). De toestemming wordt afgegeven voor in beginsel zes weken. De WW-uitkering moet na afloop van die periode van zes weken binnen een week aangevraagd worden.

Van belang is wel dat de betreffende werknemers in aanmerking moeten komen voor een WW-uitkering. Is een werknemer bijvoorbeeld arbeidsongeschikt? Dan ontvangt de werkgever voor die werknemer geen compensatie. Ook als de werknemer geen WW-rechten heeft opgebouwd (bijvoorbeeld omdat in de laatste 36 weken niet minstens 26 weken gewerkt zijn), komt deze niet in aanmerking voor een WW-uitkering.

Hoe zit het met de loondoorbetaling?

Voor de periode waarin de toestemming voor werktijdverkorting geldt, is de werkgever sinds 1 januari 2020 niet meer verplicht het loon door te betalen (voor de werktijd die verkort is!). De werknemer heeft voor het deel dat de werktijd is verkort slechts recht op de WW-uitkering die de werkgever aanvraagt (de eerste twee maanden 75% en daarna 70%). Het staat de werkgever vrij het gebruikelijke loon door te betalen, maar dit is niet verplicht (tenzij een toepasselijke cao anders bepaalt).

Voor de uren waarvoor geen werktijdverkorting geldt (en de werknemer dus werkt), betaalt de werkgever wel het gebruikelijke loon door.

De toestemming geldt voor de duur van zes weken. Kan dit verlengd worden? 

Als na afloop van de periode waarvoor de toestemming geldt geen verbetering is opgetreden, dan kan een verlenging aangevraagd worden (via hetzelfde formulier als de eerste aanvraag, hier). Dit verzoek tot verlenging moet uiterlijk voor afloop van de termijn van zes weken ingediend worden. Er kan maximaal drie keer een verlenging aangevraagd worden (voor een totale duur van 24 weken). De verlengingen hoeven niet opnieuw gemeld te worden bij UWV. Wel moet per verlenging opnieuw een WW-uitkering aangevraagd worden (via dit formulier).

Wat kan ik doen als het Ministerie SZW weigert een vergunning te verlenen?

U kunt in bezwaar bij het Ministerie SZW. Als de beslissing op bezwaar ook een afwijzing is, dan kunt u in beroep bij de bestuursrechter.

Tot slot

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van werktijdverkorting of heeft u hierover vragen? Neem contact op met mr. Adriënne van Geel (avangeel@vangelderadvocaten.nl) of mr. Nick George (ngeorge@vangelderadvocaten.nl). Telefonisch zijn zij bereikbaar via 088 – 88 40 840.