WAB-date #2: Ketenregeling

Dit is onze tweede blog in onze serie van “WAB”-dates. Onze “WAB”-dates zijn korte updates over verschillende onderwerpen uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). In iedere WAB-date staan wij kort stil bij een onderdeel van het arbeidsrecht dat door de WAB gewijzigd wordt.

In deze WAB-date alles over de ketenregeling.

De ketenregeling onder de WAB is 3x3x6. Er mogen maximaal drie bepaalde tijdcontracten gesloten worden in 36 maanden, waarbij een tussenpoos van maximaal zes maanden de keten niet doorbreekt.

Uitzondering: verkorting tussenpozen bij terugkerend tijdelijk werk

Een cao kan bepalen dat de termijn van de tussenpoos kan worden verkort tot drie maanden als de aard van het werk daarom vraagt. Dat is het geval bij terugkerend tijdelijk werk dat maximaal gedurende een periode van negen maanden kan worden verricht. Denk aan functies in de culturele sector die afhankelijk zijn van het theaterseizoen.

Uitzondering: invalkrachten in het basisonderwijs en speciaal onderwijs uitgezonderd van ketenregeling

Tijdelijke invalkrachten in het basisonderwijs en speciaal onderwijs die een leerkracht wegens ziekte vervangen, zijn uitgezonderd van de ketenregeling. Hiermee wordt voorkomen dat na een aantal invalbeurten al een onbepaalde tijdcontract ontstaat.

Geldt er overgangsrecht?

Ten aanzien van de ketenregeling geldt geen overgangsrecht. De nieuwe ketenregeling geldt direct per 1 januari 2020. De onmiddellijke werking van de ketenbepaling houdt in dat op een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 de ketenbepaling van drie jaar van toepassing is, ook als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 1 januari 2020.

Voorbeelden

Het moment waarop de termijn van 24 maanden wordt overschreden, is leidend. Als vóór 1 januari 2020 de termijn van 24 maanden wordt overschreden, dan is sprake van een onbepaalde tijdcontract op basis van de ketenregeling onder de WWZ.

Voorbeeld 1:

De eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden is aangegaan van 1 april 2018 tot 1 oktober 2018. Hierop volgt een tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor een periode van twaalf maanden van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019. Een derde arbeidsovereenkomst volgt voor bepaalde tijd van twaalf maanden van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020. In dit geval ontstaat gedurende de looptijd van het derde contract nog geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het moment waarop 24 maanden wordt overschreden ligt na 1 januari 2020.

Voorbeeld 2:

Er is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van twaalf maanden aangegaan van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018. Hierop volgt een tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor veertien maanden van 1 oktober 2018 tot 1 december 2019. In dit geval ontstaat op grond van de ketenregeling onder de WWZ een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met ingang van 1 oktober 2019. De periode van 24 maanden wordt overschreden vóór 1 januari 2020.

Advies?

Anticipeer waar mogelijk nu al op de nieuwe ketenregeling. Als het bepaalde tijdcontract van een werknemer binnenkort eindigt, denk er dan over na om wellicht een langer tweede of derde bepaalde tijdcontract aan te bieden nu de duur van de ketenregeling verruimd is. Let wel op dat bij een einde na 1 januari 2020 de transitievergoeding verschuldigd zal zijn (waarover meer in WAB-date #4).

Heeft u vragen over de WAB? Neem contact op met mr. Adriënne van Geel via avangeel@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088 – 8840840.