Voorwaarden

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Om onze algemene voorwaarden te downloaden, klik je hier.

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn - in afwijking van artikel 6:225 lid 3 BW - van toepassing op alle aanbiedingen en onderhandelingen als ook op iedere opdracht en alle (rechts)handelingen en overeenkomsten – toekomstige daaronder inbegrepen - tussen Van Gelder Advocaten (hierna te noemen: ‘VGA’) en derden, waaronder opdracht-gevers. Deze voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van VGA maar ook ten aanzien van haar bestuurders, werknemers en ingeschakelde derden/hulppersonen. Zijn deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing verklaard, dan wordt de laatst geldende versie toepasselijk geacht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 2. Opdracht
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens VGA, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde personen zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Ter voldoening aan het in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bepaalde is opdrachtgever verplicht zich bij het verstrekken van de opdracht - of terstond op het eerste verzoek daarna - te identificeren met een geldig legitimatiebewijs.

Artikel 3. Inschakeling derden/hulppersonen
Elke aan VGA gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in derden/hulp-personen in te schakelen en namens opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden/hulppersonen te aanvaarden. VGA is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van en/of eventuele schade door deze derden/hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van VGA.

Artikel 4. Aanspraken derden
VGA voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of de uitvoering daarvan, ook niet wanneer zij als (in)direct belanghebbende(n) zijn aan te merken. Opdrachtgever vrijwaart VGA van aanspraken door derden, uit welke hoofde ook, die op enige wijze samenhangen met de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden, in het bijzonder als deze aanspraken het gevolg zijn van door opdrachtgever verstrekte onvolledige en/of onjuiste informatie.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van VGA is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van haar (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt betaald, vermeerderd met het ter zake geldend eigen risico. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van VGA uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de declaratie(s) ter zake de werkzaamheden die gemoeid zijn gegaan met de desbetreffende opdracht, met een maximum van € 50.000,-. Bovenstaande beperking van aansprakelijkheid geldt behoudens opzet of grove schuld. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op aanspraak in ieder geval 12 maanden na het moment waarop de aansprakelijkheid ontstaat. VGA is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien opdrachtgever, op het moment waarop de aansprakelijkheid ontstaat, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens VGA.

Artikel 6. Tarief en betaling
Het honorarium wordt berekend aan de hand van de bestede tijd vermenigvuldigd met de door VGA gehanteerde uurtarieven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. VGA heeft het recht haar uurtarieven jaarlijks te verhogen middels indexering. VGA declareert (in beginsel) eenmaal per maand de tot op dat moment verrichte werkzaamheden.

Eventuele verschotten (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, etc.) worden aan opdrachtgever doorbelast. VGA is bevoegd om - alvorens haar werkzaamheden aan te vangen - een voorschot te verlangen, dat wordt verrekend met de einddeclaratie. Betaling van declaraties dient binnen 14 dagen na factuurdatum zonder opschorting of verrekening te worden voldaan op het aangegeven rekeningnummer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is VGA gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. Voor eventuele schade voortvloeiende uit deze opschorting is VGA nimmer aansprakelijk. Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten (met een minimum van € 40,-) worden in rekening gebracht conform de staffel in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. Betaling strekt in eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 7. Stichting Beheer Derdengelden en verrekening
VGA zal bedragen ten behoeve van opdrachtgever laten ontvangen door de Stichting Beheer Derdengelden Van Gelder Advocaten. Deze bedragen worden zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever doorbetaald, mits dit mogelijk is. Opdrachtgever verleent door het verstrekken van een opdracht aan VGA onherroepelijke toestemming om de door VGA (eventueel via de Stichting Beheer Derdengelden Van Gelder Advocaten) ontvangen bedragen te verrekenen met de bedragen die opdrachtgever op basis van onderhanden werk, verschotten en/of declaraties verschuldigd is.  

Artikel 8. Klachten en Geschillenregeling Advocatuur
In geval van een klacht van opdrachtgever over de uitvoering van de opdracht door VGA zal eerst de interne klachtenprocedure worden doorlopen. De klacht dient hiervoor schriftelijk aan de behandelend advocaat kenbaar te worden gemaakt. Samen met opdrachtgever wordt geprobeerd tot een oplossing te komen. Mocht de klacht onverhoopt niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan kan deze worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. Dit dient te geschieden binnen 12 maanden na de schriftelijke reactie van VGA op de door opdrachtgever ingediende klacht, na verloop van welke termijn deze mogelijkheid vervalt. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de opdracht - inclusief declaratiegeschillen - worden door de Geschillencommissie beslecht overeenkomstig een eigen reglement. Dit reglement wordt door opdrachtgever en VGA van toepassing verklaard. 

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
De rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Ten aanzien van geschillen die behoren tot de competentie van de civiele rechter, zullen deze uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda.

Artikel 10. Overige bepalingen
De algemene voorwaarden kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels zijn opgesteld. In geval van enig verschil in inhoud of interpretatie tussen deze versies, is de Nederlandse versie bindend. VGA behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie wordt gepubliceerd op de website www.vangelderadvocaten.nl.

Versie november 2015