Vaststellingsovereenkomst en de bedenktermijn

calendar

U heeft er vast weleens van gehoord: de vaststellingsovereenkomst. Wanneer een werknemer en werkgever met wederzijds goedvinden het dienstverband beëindigen, wordt gebruik gemaakt van een vaststellingsovereenkomst. Partijen gaan hierbij zelf in overleg over de voorwaarden voor de beëindiging. Er hoeft geen procedure bij UWV of de kantonrechter te worden gevoerd, waardoor voor partijen op voorhand zekerheid bestaat.

Wat is er veranderd per 1 juni 2015?

Onder het nieuwe ontslagrecht van de WWZ is het beëindigen van een dienstverband met wederzijds goedvinden met een vaststellingsovereenkomst nog steeds mogelijk. De WWZ heeft wel een nieuwe voorwaarde gesteld aan de vaststellingsovereenkomst: de bedenktermijn voor de werknemer. De werknemer heeft in beginsel een bedenktermijn van 14 dagen, waarin de vaststellingsovereenkomst door de werknemer kan worden ontbonden zonder opgave van redenen. Deze termijn bedraagt drie weken indien de werknemer niet gewezen wordt op de mogelijkheid om te ontbinden binnen 14 dagen.

Wanneer begint de bedenktermijn te lopen?

In de rechtspraak bestaat onenigheid over wanneer de bedenktermijn van de werknemer aanvangt. Onderstaand een kort en bondig overzicht van de jurisprudentie hieromtrent:

  • Rechtbank Rotterdam, 10 februari 2016 (ECLI:NL:RBROT:2016:996)
    De kantonrechter heeft in deze uitspraak geoordeeld dat de bedenktermijn voor de werknemer aanvangt vanaf het moment dat de werknemer de vaststellingsovereenkomst heeft getekend. Een bevestiging via e-mail zou niet voldoende zijn.
  • Rechtbank Den Haag, 1 juni 2016 ( 4933980\CV EXPL 16-1950)
    De kantonrechter heeft in deze uitspraak geoordeeld dat de bedenktermijn voor de werknemer aanvangt op het moment dat partijen overeenstemming bereiken over de beëindiging en de voorwaarden daarvan. Het vereiste dat de beëindiging schriftelijk dient te geschieden zou niet zo ver gaan dat de bedenktermijn pas gaat lopen na ondertekening door de werknemer. De kantonrechter vond in deze zaak van belang dat uitgebreide onderhandelingen hadden plaatsgevonden tussen partijen waarbij een concept vaststellingsovereenkomst is uitgewisseld tussen partijen en de gemachtigde van de werknemer de inhoud van de vaststellingsovereenkomst per e-mail akkoord had bevonden. De bedenktermijn ving aan vanaf het moment dat de gemachtigde per e-mail akkoord had gegeven op de vaststellingsovereenkomst.

Op basis van de huidige rechtspraak is nog niet definitief vast te stellen wanneer de bedenktermijn voor de werknemer aanvangt. Het is in elk geval aan te raden om de werknemer zo spoedig mogelijk de vaststellingsovereenkomst te laten tekenen nadat partijen akkoord zijn over de inhoud. Een akkoord van de gemachtigde van de werknemer is in elk geval niet voldoende. Op deze wijze kan weinig discussie ontstaan over de aanvang van de bedenktermijn.

We houden de rechtspraak in de gaten en berichten u bij eventuele nieuwe ontwikkelingen! Houd ook onze website hiervoor in de gaten.

Hebt u hulp nodig bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.