Overgang van onderneming bij een pre-pack?

verkeerslicht groen

Wat is overgang van onderneming?

De hoofdregel van overgang van onderneming is dat werknemers overgaan naar de koper van een onderneming, met behoud van alle rechten en verplichtingen. Deze hoofdregel geldt niet bij faillissement. Een (eventuele) doorstarter na een faillissement kan in beginsel zelf kiezen welke werknemers (opnieuw) in dienst worden genomen. Gelden de wettelijke regels van overgang van onderneming wel bij een pre-pack?

Wat is een pre-pack?

Een onderneming met betalingsproblemen kan de rechtbank verzoeken om een faillissement en kan daarbij met begeleidend schrijven de benoeming van een ‘stille’ bewindvoerder verzoeken. Als de rechtbank mogelijkheden ziet tot een doorstart, bericht de rechtbank (in geheim en vertrouwen) de toekomstige curator. De toekomstige curator gaat vervolgens als ‘stille’ bewindvoerder onderzoeken of een doorstart mogelijk is en gaat zoeken naar geïnteresseerde partijen die de activa van de onderneming willen overnemen. De curator schat – kort gezegd – vervolgens in of het bod van een overnamekandidaat een hogere opbrengst met zich meebrengt dan wanneer de activa los verkocht zouden worden. Als overeenstemming wordt bereikt tussen de overnamekandidaat en de bewindvoerder, kan het faillissement worden aangevraagd en wordt de stille bewindvoerder als curator aangesteld. Zo spoedig mogelijk na de faillietverklaring (mogelijk de dag van faillietverklaring zelf) kunnen de activa worden verkocht.

De onderneming wordt aldus bij een pre-pack als het ware naadloos voortgezet, ondanks dat het elementen van een insolventie kent.

Geldt overgang van onderneming bij een pre-pack?

De Rechtbank Overijssel oordeelde op 28 juli 2015 dat de werknemers bij een pre-pack niet overgaan naar de koper, omdat de overgedragen onderneming feitelijk in staat van faillissement is verklaard, zodat overgang van onderneming niet aan de orde is. De Rechtbank hield zich aldus strikt aan de wettekst.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 24 februari 2016 geoordeeld dat het onduidelijk is of sprake kan zijn van overgang van onderneming bij een pre-pack en dat een hogere rechter (op Europees niveau) duidelijkheid dient te verschaffen. De volgende prejudiciële vragen (rechtsvragen van een rechter aan een hogere rechter betreffende de uitleg van een rechtsregel) zijn door de kantonrechter voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie:

  • Gaan werknemers bij een pre-pack over naar de doorstartende onderneming?
  • Maakt het voor de beantwoording van de eerste vraag uit of het de bedoeling is geweest de onderneming na de doorstart al dan niet voort te zetten?
  • Per welke datum gaan werknemers over naar de doorstartende onderneming, indien sprake zou zijn van overgang van onderneming bij een pre-pack?

Wij houden u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen en zullen u informeren wanneer het Hof duidelijkheid heeft verschaft over bovenstaande vragen.

Hebt u vragen over overgang van onderneming, faillissement en/of pre-pack? Neem dan contact op met onze sectie ondernemingsrecht via het e-mailadres ondernemingsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.