Inspanningsverplichting bij bedrijfseconomisch ontslag: NOW 3.0!

Plaatje voor bij blog ‘Nieuwe wijzigingen WW-premie…’

Per 1 oktober 2020 is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) door het kabinet verlengd met drie tijdvakken van drie maanden tot 1 juli 2021 (NOW 3.0). Een belangrijk verschil met NOW 1.0 en NOW 2.0 is dat de sancties bij bedrijfseconomisch ontslag vervallen. We hebben u hierover al eerder bericht. Daartegenover staat dat er voor werkgevers een zogeheten ‘inspanningsverplichting’ komt bij een bedrijfseconomisch ontslag.

Onderstaand lichten wij toe wat deze inspanningsverplichting in de praktijk gaat betekenen.


Wat houdt de inspanningsverplichting precies in?

Werkgevers die gebruik willen maken van NOW 3.0 worden verplicht zich in te spannen om werknemers naar nieuw werk te begeleiden wanneer zij tot bedrijfseconomisch ontslag overgaan. Vraagt de werkgever voor één of meerdere werknemers ontslag om bedrijfseconomische redenen aan bij UWV, dan is de werkgever verplicht telefonisch contact op te nemen met UWV. De werkgever dient contact op te nemen binnen het tijdvak waarvoor hij loonsubsidie heeft aangevraagd.

N.B. de intentieverklaring tot het verplicht regelen van ontwikkeladvies of (bij)scholing voor medewerkers van NOW 2.0 geldt onverlet. Dit houdt in dat werkgevers verplicht zijn om hun werknemers te stimuleren om aan scholing te doen.

Wat gebeurt er als de werkgever niet aan deze inspanningsverplichting voldoet?

Wanneer UWV constateert dat de werkgever geen contact heeft opgenomen voor de werk-naar-werk begeleiding en wel een ontslagaanvraag op grond van bedrijfseconomische redenen heeft ingediend, kan 5% op het subsidiebedrag worden gekort.

Waar moet ik aan denken bij de begeleiding van werk-naar-werk?

De werkgever kan op verschillende manieren werk-naar-werk begeleiding bieden. Bij een voorgenomen bedrijfseconomisch ontslag dient UWV telefonisch om advies te worden gevraagd over de begeleiding van werk-naar-werk. Het verdient echter expliciet de voorkeur – zeker in het licht van de intentieverklaring – om werknemers al tijdens het dienstverband voor te bereiden op een loopbaanverandering. Om dit zo goed mogelijk te doen, wordt geadviseerd de volgende stappen chronologisch te volgen:

 1. Bepaal wat voor scholing en begeleiding u als werkgever wilt bieden
  Bepaal wat het doel is, welke behoeftes er zijn en welk budget beschikbaar is.
 2. Check of u aanspraak kunt maken op een regeling of subsidie
  De inspanningsverplichting tot scholing en werk-naar-werk begeleiding kan kosten met zich meebrengen voor de werkgever. Onderstaand sommen wij de relevante regelingen en subsidies op waar in dit kader aanspraak op gemaakt kan worden.
 3. Instemming van de ondernemingsraad
  Bij- of omscholing stimuleren leidt tot een instemmingsplichtig besluit van de ondernemingsraad.
 4. Maak schriftelijke afspraken met de werknemer
  Spreek met de werknemers af dat de kosten van scholing en/of begeleiding in mindering kunnen worden gebracht op de transitievergoeding. Zo voorkomt u dat gemaakte scholings- en begeleidingskosten bij een bedrijfseconomisch ontslag voor rekening van werkgever komen in het geval de aanvraag van de NOW 3.0 wordt afgewezen.

 Op welke regelingen en subsidies kan ik aanspraak maken?

 • Subsidie Praktijkleren
  Subsidieregeling voor de begeleiding van leerlingen, deelnemers of studenten.
  N.B. deze subsidieregeling is tijdelijk gesloten.
 • Sociaal pakket
  Steunpakket om mensen, waar mogelijk, zo snel mogelijk naar nieuw werk te begeleiden. Werkgevers kunnen gebruik maken van het sociaal pakket om aan de inspanningsplicht te voldoen.
 • NL leert door
  Crisisregeling die het mogelijk maakt om kosteloos online scholingstrajecten aan deelnemers aan te bieden.
 • Studiekosten onbelast vergoeden
  Werkgevers kunnen studiekosten voor werknemers onbelast vergoeden wanneer het gericht is op het vervullen van een beroep in de toekomst of om vakkennis op peil te houden.

Meer weten?
Wilt u graag meer weten over de NOW-regeling? Neem dan contact met ons op via arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.