De laatste wijzigingen voor NOW 1.0

class-1986501_1920

De regeling Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 1.0) is op 31 maart 2020 gepubliceerd. In onze blog van 1 april 2020 hebben wij de inhoud van NOW 1.0 volledig toegelicht.

De regeling NOW 1.0 is enkele dagen later, te weten op 3 april 2020, door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (het Ministerie) op enkele punten gewijzigd. Deze wijzigingen lichten wij hieronder toe. Heeft u vragen over NOW 1.0 of heeft u hulp nodig bij een aanvraag voor NOW 1.0? Neem contact met ons op!

Wijziging 1: Berekening hoogte subsidie in geval van verzoek om toestemming

Een voorwaarde voor NOW 1.0 is dat de werkgever zich eraan committeert in de periode tussen 18 maart en 31 mei 2020 geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen in te dienen bij UWV. Doet een werkgever dit wel, dan wordt de subsidie op basis van NOW 1.0 lager.

De doorwerking van ontslagaanvragen in het subsidiebedrag bleek niet juist te zijn geregeld. Oorspronkelijk was de sanctie opgenomen dat het loon van werknemers waarvoor een ontslagaanvraag ingediend was, na verhoging met 50%, in mindering gebracht werd op de loonsom van januari 2020. Pas na het in mindering brengen van het bedrag op de loonsom van januari 2020, wordt vastgesteld wat de hoogte is van de subsidie aan de hand van de omzetdaling. De sanctie werd hierdoor kleiner, naarmate de omzetdaling kleiner was.

In de gewijzigde regeling wordt de koppeling met omzetverlies losgelaten. De formule die gebruikt wordt als een werkgever een ontslagaanvraag heeft ingediend na 17 maart 2020, is als volgt: D (loonsom van werknemers voor wie ontslagaanvraag is ingediend) x 1,5 (boete) x 3 (maanden) x 1,3 (werkgeverslasten) x 0,9 (subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom).

De sanctie op het indienen van een ontslagaanvraag wordt hierdoor – zoals beoogd – zwaarder.

Wijziging 2: Meer tijd voor UWV om definitieve subsidie vast te stellen

Een werkgever moet binnen 24 weken na afloop van de gekozen periode van omzetdaling een verzoek doen tot vaststelling van de definitieve subsidie. Dit is ongewijzigd. Oorspronkelijk was in de regeling NOW 1.0 opgenomen dat de subsidie binnen 22 weken vastgesteld wordt door UWV na een verzoek hiertoe van de werkgever. De termijn voor het vaststellen van de definitieve subsidie is inmiddels verruimd naar 52 weken. Hierdoor zou voldoende tijd bestaan om een goede controle te verrichten van de verzoeken om vaststelling. Voor de meeste werkgevers zal volgens het Ministerie gelden dat de hoogte van de vast te stellen subsidie goed is vast te stellen op basis van de aan te leveren stukken bij het verzoek tot vaststelling. Vaststelling zal dan ook zoveel als mogelijk in de eerste 22 weken plaatsvinden, zo geeft het Ministerie aan. 

Wijziging 3: Aanvulling aanvraag bij buitenlands rekeningnummer

Het is mogelijk dat de werkgever een buitenlands rekeningnummer heeft dat gekoppeld is aan het loonheffingennummer. Het is voor UWV niet mogelijk een aanvraag voor NOW 1.0 te behandelen waarin een buitenlands rekeningnummer is opgegeven. Daarom is geregeld dat werkgevers met een buitenlands rekeningnummer binnen vier weken een Nederlands rekeningnummer kunnen doorgeven. De subsidie zal vervolgens betaald worden op dat Nederlandse rekeningnummer.

Wijziging 4: Meewegen NOW bij ontslagaanvragen

UWV zal bij een beoordeling van een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen NOW 1.0 meewegen. Een werkgever zal aannemelijk moeten maken dat ontslag niet kan worden voorkomen door een beroep op NOW 1.0 en waarom niet. Hiermee wordt aangesloten bij het doel van NOW dat ontslag zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Voornoemde geldt juist ook voor werkgevers die geen gebruikmaken van NOW 1.0. In dat geval zal gemotiveerd moeten worden waarom NOW 1.0 geen oplossing bood en waarom gekozen is voor een ontslagaanvraag (in plaats van NOW).

Tot slot

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag voor NOW 1.0 of heeft u vragen over NOW 1.0? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.