De inhoud van NOW 2.0 is gepubliceerd. Lees in deze blog alles wat u moet weten!

In een eerdere blog berichtten wij u al over de komst van de verlengde Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (hierna: NOW 2.0). Met NOW kunnen ondernemers het loon van personeel gedeeltelijk vergoed krijgen vanuit de overheid. NOW heeft als doel het behouden blijven van zoveel mogelijk banen en inkomens.

Op 22 juni 2020 is NOW 2.0 gepubliceerd. In deze blog beantwoorden wij de meest gestelde vragen over NOW 2.0.

Vanaf wanneer kan ik een aanvraag doen?

De aanvraag voor NOW 2.0 kan gedaan worden bij UWV vanaf 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020.

Welke loonkosten komen voor vergoeding in aanmerking?

Met NOW 2.0 komen loonkosten van de maanden juni, juli, augustus en september 2020 voor tegemoetkoming in aanmerking. In NOW 2.0 gaat het dus om een tegemoetkoming voor vier maanden (waar dit in de eerste regeling om drie maanden (maart, april en mei) ging).

Wanneer kom ik voor NOW 2.0 in aanmerking?

Om voor NOW 2.0 in aanmerking te komen, moet sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 20%. De omzetdeling wordt bepaald door 1/3e van de omzet van het jaar 2019 te vergelijken met de omzet van een door de werkgever te kiezen periode van vier maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 (let op: bij NOW 1.0 ging het om een periode van drie maanden en werd deze omzetdaling bepaald door 1/4e van de omzet van het jaar 2019 te vergelijken).

Is gebruikgemaakt van NOW 1.0, dan moet de gekozen periode van omzetdaling van NOW 2.0 aansluiten op de periode van omzetdaling waarvoor gekozen is in NOW 1.0.

Het blijft mogelijk voor een verliesgevende werkmaatschappij van een concern een aanvraag op grond van NOW te doen, onder bepaalde extra voorwaarden.

Wat is de hoogte van de tegemoetkoming?

De hoogte van de tegemoetkoming wordt gebaseerd op de loonsom van maart 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van de loonsom over maart 2020. De loonsom wordt vermeerderd met een forfaitaire opslag van 40% (bij NOW 1.0 was dit 30%). De hoogte van de omzetdaling is leidend voor de hoogte van de tegemoetkoming. Als bijvoorbeeld sprake is van een omzetdaling van 20%, dan is de tegemoetkoming 18% van de loonsom (90% van 20%).

Staat er een boete op het indienen van een ontslagaanvraag bij UWV?

In de eerste NOW-regeling (NOW 1.0) was geregeld dat een boete van 50% verschuldigd was als tijdens gebruik van de NOW-regeling een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen werd ingediend bij UWV. Deze boete van 50% kwam bovenop het bedrag van de loonsubsidie dat terugbetaald moest worden.

Bij NOW 2.0 is de extra boete van 50% geschrapt. Wordt een ontslagaanvraag ingediend gedurende de periode van NOW 2.0, dan geldt een correctie van 100% van het maximaal te vergoeden loon over een periode van drie maanden (vermeerderd met de forfaitaire opslag van 40%) voor de betreffende werknemer waarvoor een ontslagvergunning is aangevraagd.

Welke verplichtingen gelden voor werkgevers?

  • Bestaat het voornemen om meer dan twintig werknemers te ontslaan, dan moet overleg gevoerd worden met de vakbonden. Werkgevers kunnen 5% gekort worden op de subsidie als dit niet gebeurt.
  • Als gebruikgemaakt wordt van NOW 2.0 mag over 2020 tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021, geen dividend uitgekeerd worden aan aandeelhouders en mogen geen bonussen uitgedeeld worden aan het bestuur en de directie. Het voorgaande is niet van toepassing als het voorschot op basis van NOW 2.0 minder is dan € 100.000,-, tenzij de totale subsidie hoger is dan € 125.000,-.
  • De werkgever heeft de verplichting om werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of deel te nemen aan scholing.
  • De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet geïnformeerd worden over de NOW-aanvraag.

Is een accountantsverklaring verplicht?

Bij NOW 2.0 kan een accountantsverklaring vereist zijn in het kader van de omzetdaling. Dit is verplicht als het te ontvangen voorschot hoger zal zijn dan
€ 100.000,- (wat bij de aanvraag berekend kan worden) of als het uiteindelijke subsidiebedrag hoger is dan € 125.000,-.

Indien geen accountantsverklaring nodig is, maar wel een subsidie ontvangen wordt die hoger ligt dan € 25.000,-, is een verklaring van een deskundige derde nodig (zoals bijvoorbeeld van een administratiekantoor of financieel dienstverlener).

Heeft u vragen over NOW 2.0? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.