De inhoud van de regeling NOW 1.0 is bekend! Lees hier alles wat u moet weten

class-1986501_1920

Op 31 maart 2020 is de definitieve tekst van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (afgekort: NOW 1.0) gepubliceerd, met een toelichting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In deze blog geven wij een overzicht van de meest belangrijke informatie.

De uitwerking van NOW 1.0 geeft geen duidelijkheid over alle situaties. Met onze kennis en ervaring in het arbeidsrecht zijn wij u daarbij graag behulpzaam.

Heeft u vragen over:

  • het opstellen van de brief aan werknemers, de PVT of de OR om hen te informeren over de ingediende aanvraag voor NOW 1.0;
  • het invullen van de aanvraag;
  • vragen die u van UWV ontvangt,
  • flexwerkers, concerns of omzetdaling;

dan staan wij graag voor u klaar.

Wanneer kan ik een aanvraag doen?

UWV streeft ernaar dat aanvragen vanaf 6 april 2020 (maar in elk geval vanaf dinsdag 14 april a.s.) kunnen worden ingediend. Op vrijdag 3 april 2020 laat UWV weten of het inderdaad mogelijk is om aanvragen vanaf 6 april 2020 in te dienen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 mei 2020.

Let op: als u al een aanvraag heeft gedaan voor werktijdverkorting (vóór 17 maart 2020 18.45 uur), maar nog geen beslissing hierover heeft ontvangen, dan wordt uw aanvraag voor werktijdverkorting automatisch omgezet naar een aanvraag voor NOW 1.0. U zult daarvoor aanvullende vragen van UWV ontvangen.

Wat houdt NOW 1.0 in?

Werkgevers die gedurende een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 een omzetdaling verwachten van ten minste 20%, kunnen een subsidie/tegemoetkoming ontvangen voor maximaal 90% van de loonsom in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020.

Wat zijn de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van NOW 1.0?

De volgende voorwaarden zijn verbonden aan NOW 1.0:

  • er moet gedurende een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden (in de periode tussen 1 maart tot en met 31 juli 2020) een omzetdaling verwacht worden van ten minste 20%;
  • om in aanmerking te komen voor NOW 1.0 wordt verwacht dat de werkgever zich inspant om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en werknemers dus het loon door te betalen (maart-april-mei). Een daling van de loonsom in de maanden maart tot en met mei ten opzichte van de loonsom in de maand januari 2020 zal gevolgen hebben voor de hoogte van de uiteindelijke subsidie waarop de werkgever aanspraak kan maken;
  • uitgangspunt van NOW 1.0 is het voorkomen van verlies van werkgelegenheid. De werkgever moet zich bij de aanvraag voor NOW 1.0 eraan committeren in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 geen ontslagaanvraag bij UWV in te dienen op grond van bedrijfseconomische redenen. Ontslagaanvragen die zijn ingediend vóór 18 maart 2020 blijven hierbij buiten beschouwing;
  • de werkgever is verplicht de ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (PVT) of (wanneer er geen OR of PvT is) de werknemers te informeren over toekenning van NOW 1.0;
  • de subsidie moet uitsluitend gebruikt worden voor de betaling van loon.

De voorwaarde dat geen ontslagaanvraag bij UWV op grond van bedrijfseconomische redenen mag worden ingediend (althans dat in dat geval een correctie op de subsidie wordt toegepast), laat de mogelijkheid onverlet tot bijvoorbeeld het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (een beëindiging met wederzijds goedvinden op grond van bedrijfseconomische reden), een proeftijdontslag of het niet verlengen van een bepaalde tijdcontract.

Krijg ik een voorschot van UWV?

Nadat een werkgever een aanvraag voor NOW 1.0 heeft gedaan, beslist UWV binnen 13 weken (nadat de aanvraag compleet is). Er wordt binnen twee tot vier weken na indienen van de complete aanvraag een voorschot verleend van 80% van de verzochte tegemoetkoming (dit wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling). De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen.

Gegevens over de loonsom baseert UWV op de eigen administratie. Het uitgangspunt voor het voorschot is de maand januari 2020.

Hoe zit het met de definitieve vaststelling van recht op NOW 1.0?

Binnen 24 weken na afloop van de periode van drie aaneengesloten maanden waarin de omzetdaling plaatsvindt (dus uiterlijk 31 juli 2020, of zoveel eerder als de gekozen periode eindigt), verzoekt de werkgever om vaststelling van de subsidie. Dit gebeurt via een formulier op de website van UWV. Aan de hand hiervan stelt UWV vast wat de omvang van de daadwerkelijke omzetdaling is. Het Ministerie zal nog duidelijkheid geven over wanneer al dan niet een accountantsverklaring is vereist. De verwachting is dat deze duidelijkheid uiterlijk 28 april 2020 wordt verstrekt.

Binnen 22 weken na ontvangst van het verzoek om vaststelling door de werkgever, wordt de definitieve subsidie vastgesteld. Daarbij kan sprake zijn van een nabetaling of (als bijvoorbeeld het omzetverlies lager is uitgevallen) terugvordering.

Hoe wordt de hoogte van de tegemoetkoming berekend?

De hoogte van het bedrag van de tegemoetkoming is de uitkomst van:

A x B x 3 x 1,3 x 0,9.

Hierbij staat A voor het percentage van de door de werkgever verwachte omzetdaling. B staat voor de loonsom waarbij wordt uitgegaan van de totale loonsom van werknemers waarvoor de werkgever het loon heeft uitbetaald. Daarbij geldt dat individueel loon boven € 9.538 per maand niet voor subsidie in aanmerking komt.

De tegemoetkoming op basis van NOW 1.0 bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de periode maart-april-mei 2020. Voor de loonsom wordt van het socialeverzekeringsloon (SV-loon) uitgegaan van januari 2020, vermeerderd met een forfaitaire opslag van 30% voor werkgeverslasten. Hiermee worden aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag ook gecompenseerd.

Voor welke werknemers ontvang ik de tegemoetkoming voor loonkosten?

NOW 1.0 biedt een tegemoetkoming voor de loonkosten van de werknemers die in dienst zijn bij een werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen (de WW, ZW of WIA). Een vrijwillig verzekerde DGA valt hier niet onder.

Ook het salaris van werknemers met oproepcontracten (waarvoor geen loondoorbetalingsverplichting geldt, zoals nulurencontracten) wordt gecompenseerd. Het kabinet roept werkgevers op om – indien mogelijk – flexwerkers door te betalen. Als de loonsom krimpt, omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming in de loonkosten die aan de werkgever wordt toegekend mee. Het kabinet doet dus een moreel appèl op werkgevers om coulancehalve (dus wettelijk onverplicht) bij nulurencontracten (en andere oproepcontracten) het gemiddelde loon van januari 2020 door te betalen, welk loon dan voor tegemoetkoming/subsidie in aanmerking komt.

Er is echter geen verplichting opgenomen in NOW 1.0 om het loon van werknemers met een flexibel contract (waarvoor geen loondoorbetalingsverplichting geldt, zoals bij nulurencontracten) door te betalen. Echter, de prikkel volgt wel uit NOW 1.0, nu is geregeld dat, als de loonsom daalt doordat werknemers met nulurencontracten niet meer uitbetaald worden, de tegemoetkoming ook zal dalen.

Op welke wijze wordt bepaald of sprake is van ten minste 20% omzetdaling?

De omzetdaling van ten minste 20% moet zich voordoen over een aaneensluitende periode van drie maanden. Werkgevers kunnen kiezen of zij de omzetdaling berekenen over de meetperiode startend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 (bijvoorbeeld van 1 april tot en met 30 juni 2020). Werkgevers moeten bij de aanvraag de keuze maken voor de meetperiode. Bij de definitieve vaststelling kan de meetperiode niet worden aangepast.

De omzet in de door de werkgever gekozen meetperiode wordt vergeleken met de omzet over januari tot en met december 2019, gedeeld door vier. De loonsom waarvoor de tegemoetkoming geldt, blijft overigens de loonsom van maart-april-mei 2020, ook al wijkt de periode van omzetdaling waarvoor gekozen wordt hiervan af.

Overigens behoeft niet te worden onderbouwd in welke mate de buitengewone omstandigheden bijdragen aan de omzetdaling.

Wat geldt binnen een concern?

Als een onderneming uit meerdere rechtspersonen bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling over het hele concern gemeten. Het is volgens het kabinet aan het concern om – als het hele concern geen of beperkt omzetverlies heeft – verantwoordelijkheid te nemen voor de werknemers van onderdelen waarin wel sprake is van omzetverlies.

Sommige werkgevers hebben meerdere loonheffingennummers (het eerste loonheffingennummer eindigt dan meestal op L01, het tweede op L02). Deze werkgevers zullen meerdere aanvragen moeten indienen als zij voor de hele loonsom subsidie willen aanvragen, namelijk per loonheffingennummer. De werkgever dient wel de omzetdaling op te geven die hij verwacht voor de gehele groep. Hij vult dus bij elke aanvraag dezelfde omzetdaling en dezelfde meetperiode in.

Voor concerns die ook dochtervennootschappen in het buitenland hebben, geldt dat zij niet de omzetdaling moeten meetellen van de rechtspersonen in de groep die geen Nederlands SV-loon hebben. Hebben de buitenlandse vennootschappen wel Nederlands SV-loon, dan telt de omzetdaling wel mee.

Wat gebeurt er bij misbruik of oneigenlijk gebruik van NOW?

De werkgever is verantwoordelijk voor de informatie die bij de aanvraag wordt verstrekt. De werkgever moet een zodanig controleerbare administratie beheren, dat achteraf gecontroleerd kan worden of terecht gebruikgemaakt is van NOW 1.0. De werkgever verleent desgevraagd tot vijf jaar na gebruikmaking van NOW 1.0 inzage in zijn administratie. Ook moet de werkgever direct melding doen als duidelijk is dat hij niet langer aan de vereisten voor NOW 1.0 voldoet.

Indien tijdens of bij het vaststellen van de subsidie sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit, dan heeft UWV de mogelijkheid om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie (OM).

Tot slot

Zodra het mogelijk is om NOW 1.0 aan te vragen via de website van UWV, berichten wij u. Houd onze website in de gaten!

Heeft u vragen over NOW 1.0? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.

Deze blog is gepubliceerd op 1 april 2020 en is een momentopname. Mogelijk bevat deze blog op een latere datum achterhaalde informatie, omdat de ontwikkelingen snel gaan. Neem contact met ons op als u zeker wilt weten dat u over de meest actuele informatie beschikt.