Carnaval staat weer voor de deur: wat te doen met ziekmeldingen?

In het zuiden kijkt menig mens er al maanden naar uit: carnaval. Een feest dat doorgaans gepaard gaat met alcohol, weinig slaap en fastfood. Uiteraard kan men hiervoor vakantiedagen opnemen, maar het komt ook voor dat werknemers besluiten zich ziek te melden.

Ziekteverzuim is voor werkgevers vervelend. Het loon moet immers worden doorbetaald. Daarnaast blijft er werk liggen dat de werknemer zou hebben verzet als hij was komen werken. Een werkgever ondervindt hiermee in feite dubbel nadeel. Wat kan een werkgever in een dergelijk geval doen?

1. Wachtdagen

Een eerste mogelijkheid is het afspreken van zogeheten wachtdagen, dit zijn dagen waarop de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte nog niet geldt. Reden om een dergelijke afspraak te maken, is om de drempel naar het ziek melden te verhogen en te voorkomen dat werknemers verzuimen terwijl ze niet echt ziek zijn.

Een werkgever mag maximaal twee wachtdagen overeenkomen. Het is raadzaam het bedingen van wachtdagen schriftelijk vast te leggen, bij voorkeur in de arbeidsovereenkomst. Indien er een cao van toepassing is, is het mogelijk dat daarin een wachtdagenbepaling is opgenomen. Overigens geldt bij het toepassen van wachtdagen hetzelfde als bij een ‘normale’ ziekmelding: wanneer een werknemer zich binnen vier weken opnieuw ziekmeldt, geldt dit als één ziekmelding, waardoor niet opnieuw een beroep kan worden gedaan op de wachtdagenregeling.

2. Ziektedag als vakantiedag

Daarnaast kan een werkgever de dagen waarop de werknemer de arbeid niet verricht vanwege ziekte aanmerken als vakantiedagen. Als voorwaarde geldt dat de werknemer hier ofwel mee akkoord gaat in het voorkomende geval, ofwel dat dit bij schriftelijke overeenkomst vooraf is bepaald. Daarnaast dient in ieder geval het wettelijk minimum aantal vakantiedagen te resteren. In de wet is immers bepaald dat een werknemer minimaal recht heeft op vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Voorgaande bevoegdheid om de ziektedagen aan te merken als vakantiedagen is dus enkel toegestaan voor bovenwettelijke vakantiedagen- of uren.

Indien u als werkgever van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, is het raadzaam standaard in de arbeidsovereenkomst een bepaling op te nemen waarin u uzelf het recht toekent ziektedagen aan te merken als vakantiedagen. Indien gewenst, kunnen wij u helpen met het opstellen van een juridisch correcte bepaling. Ontbreekt een dergelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst, dan dient de werknemer op het moment van ziekmelding hiermee akkoord te gaan.

3. Positieve prikkel

Tot slot kan ziekteverzuim voorkomen worden door het stimuleren van werken, als zijnde een positieve prikkel. Zo kan een werkgever afspreken met zijn werknemers dat zij een bonus of een extra vakantiedag uitgekeerd krijgen wanneer zij zich gedurende een bepaalde periode niet ziek melden.

Tot slot

U dient erop bedacht te zijn dat het treffen van één van bovenstaande maatregelen ook een nadelig gevolg kan hebben: een werknemer zal zich mogelijk minder snel ziek melden, waardoor de klachten kunnen verergeren of een ziekmelding uiteindelijk langer duurt.

Hebt u vragen? Neem dan contact op met onze sectie arbeidsrecht via het e-mailadres arbeidsrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.

Ook tijdens carnaval is ons kantoor iedere werkdag geopend van 08:30 tot 17:00 uur.

Wij wensen u een prettige carnaval toe. Alaaf!