Belangrijke arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 januari 2019!

Het nieuwe jaar is begonnen en dat brengt wijzigingen op het gebied van arbeidsrecht met zich mee. Met welke maatregelen gaat HR in 2019 te maken krijgen? Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.

Transitievergoeding

Het is voor een (zogenoemde) ‘kleine werkgever’ eenvoudiger in aanmerking te komen voor de Overbruggingsregeling transitievergoeding. De daarvoor geldende criteria zijn namelijk versoepeld. Een ‘kleine werkgever’ kan in aanmerking komen voor de Overbruggingsregeling wanneer sprake is van een slechte financiële situatie en werknemers om bedrijfseconomische redenen worden ontslagen. Door de Overbruggingsregeling valt de hoogte van de transitievergoeding doorgaans aanzienlijk lager uit. Als criteria geldt niet meer dat het eigen vermogen negatief moet zijn. Daarnaast moet over de drie voorafgaande boekjaren gemiddeld (in plaats van: elk boekjaar op zichzelf) een negatief resultaat zijn behaald.

Daarnaast gaat de gemaximeerde hoogte van de transitievergoeding naar € 81.000,- bruto (voorheen: € 79.000,- bruto). Indien een werknemer méér dan € 81.000,- bruto per jaar verdient, wordt de transitievergoeding gemaximeerd tot één jaarsalaris.

Geboorteverlof

De regels omtrent geboorteverlof zijn gewijzigd. Vaders en partners hebben voortaan recht op vijf vrije dagen in verband met de geboorte van een kind. Daarnaast worden de verlofmogelijkheden verruimd, waardoor extra geboorteverlof kan worden opgenomen.

Pleegzorg- en adoptieverlof

Ook de regels omtrent pleegzorg- en adoptieverlof zijn gewijzigd. Voorheen konden beide ouders vier weken pleegzorg- en adoptieverlof opnemen, wat is verhoogd naar zes weken. Tijdens het pleegzorg- en adoptieverlof hebben de ouders recht op een uitkering ter hoogte van het (maximum)dagloon.

Ondernemingsraad

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is gewijzigd. Voor ondernemingen met 100 of meer werknemers geldt voortaan de verplichting gesprekken te voeren over lonen en beloningsverschillen binnen de onderneming.

AOW

De ingangsleeftijd voor de AOW (Algemene ouderdomswet) gaat omhoog naar 66 jaar en vier maanden (was in 2018: 66 jaar).

Pensioen

Zogenoemde ‘kleine pensioenpotjes’ uit het verleden kunnen voortaan door (voormalige) pensioenuitvoerders worden overgedragen aan de huidige pensioenuitvoerder. Voorheen werden de verschillende kleine pensioenpotjes uitbetaald, maar ze worden nu dus samengevoegd.

Sociale uitkeringen

De hoogte van diverse sociale uitkeringen is aangepast. Het betreft (onder meer) de Participatiewet, de Werkloosheidswet (WW) en de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). De uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon en de hoogte daarvan stijgt van € 1.594,20 naar € 1.615,80 bruto per maand. Het wettelijk minimumjeugdloon wijzigt eveneens.

Tot slot

Wilt u meer informatie over bovenstaande wijzigingen en weten wat dit concreet voor u (of uw onderneming) betekent? Neem dan vrijblijvend contact op met mr. Adriënne van Geel via avangeel@vangelderadvocaten.nl. Telefonisch is zij bereikbaar via 088 – 88 40 840.