top image

blog


Masterclass ‘datalekken en de Algemene Verordening Gegevensbescherming’


“wat betekent dit voor uw onderneming?” Donderdag 30 november 2017 Aanleiding: Forse boetes mogelijk bij datalek! In Nederland geldt sinds 2016 de meldplicht datalekken. Bepaalde datalekken dienen sinds de inwerkingtreding hiervan gemeld te worden. Maar wat is nu eigenlijk een datalek? Wanneer moet u een datalek melden? Hoe moet u een datalek melden? Wat moet […]

Lees verder >

Regeerakkoord 2017: Het arbeidsrecht wéér op de schop!


Op dinsdag 10 oktober 2017 is het regeerakkoord verschenen. Na ruim 200 dagen onderhandelen, zijn de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het eens geworden over de plannen voor de komende vier jaar. Wij hebben de belangrijkste veranderingen op arbeidsrechtelijk gebied voor u in deze blog opgenomen: Introductie van een cumulatiegrond in het ontslagrecht. Er komt […]

Lees verder >

Masterclass ‘het wijzigen van arbeidsvoorwaarden’


Soms is het nodig of wenselijk de arbeidsvoorwaarden in de organisatie te wijzigen. Mag je dit als werkgever eenzijdig wijzigen? Is een functieverlaging en loonsverlaging bij disfunctioneren toegestaan? Kun je arbeidsvoorwaarden versoberen ter voorkoming van ontslag/reorganisatie? Hoe kun je verschillende arbeidsvoorwaarden binnen een organisatie harmoniseren? Donderdag 2 november 2017 te Gilze U kunt zich hier aanmelden. Aanleiding Soms is het nodig of wenselijk de arbeidsvoorwaarden in de organisatie […]

Lees verder >

Wat hebben we genoten! Jubileumevenement ter ere van ons 12,5-jarig bestaan.


Op 7 september jl. hebben wij ons 12,5-jarig jubileum gevierd met een select aantal relaties. De middag ving aan met een hapje en een drankje in de prachtige Statenzaal van het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch. Marieke van Gelder heette de aanwezigen welkom met een mooie inspirerende speech. Hierna werd ons door een spreekster van het […]

Lees verder >

De ‘straf’ van de billijke vergoeding is eraf!?


Sinds de inwerkingtreding van de WWZ in juli 2015 hebben rechters de mogelijkheid een billijke vergoeding toe te kennen aan werknemers. In de jurisprudentie hebben we al hoge billijke vergoedingen voorbij zien komen van € 80.000,-, € 100.000,-, € 125.000,- en zelfs één ter hoogte van € 141.500,- bruto (de hoogste tot nu toe)! Maar […]

Lees verder >

De ketenregeling bij uitzendcontracten


Het blijft voor veel werkgevers en werknemers onduidelijk: hoe lang kan een werknemer voor bepaalde tijd in dienst blijven voordat een onbepaalde tijdcontract ontstaat? Bij uitzendkrachten lijkt het antwoord op deze vraag al helemaal een raadsel te zijn voor werkgevers. Wilt u niet langer onwetend zijn hierover, lees dan zeker verder! Ketenregeling bij ‘reguliere’ werknemers […]

Lees verder >

Bedrijfstakpensioenfonds als acquisitietijger: valt de werkgever wel of niet onder de verplichtstelling?


Vraagt u zich weleens af of uw onderneming onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt? U bent zeker niet de enige. In de praktijk merken wij dat bedrijfstakpensioenfondsen steeds vaker aankloppen bij werkgevers. Wat is een bedrijfstakpensioenfonds? Bedrijfstakpensioenfondsen zijn pensioenfondsen die (kunnen) gelden voor iedereen werkzaam in een bepaalde bedrijfstak, zoals de uitzendbranche, zorg en welzijn, […]

Lees verder >

Ambtshalve aanvullen van ontslaggronden door de kantonrechter?


Als u de arbeidsovereenkomst met uw werknemer wilt laten ontbinden, dient u in een verzoekschriftprocedure bij de Kantonrechter een wettelijke ontslaggrond aan te voeren. De Kantonrechter zal vervolgens toetsen of al dan niet ontbonden kan worden. Een werkgever zal zich in de meeste gevallen in het ontbindingsverzoek beroepen op één of een aantal ontslaggronden, maar […]

Lees verder >

Kan ‘klokkenluiden’ tot het einde van de arbeidsovereenkomst leiden? Bent u voorbereid?


Klokkenluiden is een veel besproken fenomeen. Het houdt – kort gezegd – in dat misstanden in een bedrijf worden gemeld, veelal door werknemers van het bedrijf. Werkgevers met ten minste 50 werknemers zijn sinds de inwerkingtreding van de Wet Huis voor klokkenluiders (WHk) per 1 juli 2016 verplicht een interne klokkenluidersregeling vast te stellen. De […]

Lees verder >

Ontbindende voorwaarden: wat u moet weten!


Het komt in de praktijk geregeld voor dat een ontbindende voorwaarde wordt opgenomen in de arbeidsovereenkomst. De ontbindende voorwaarde houdt in dat de arbeidsovereenkomst per direct eindigt wanneer de voorwaarde wordt vervuld. Slechts uitzonderlijke gevallen De ontbindende voorwaarde past in principe niet in het ontslagstelsel zoals wij dat kennen onder de WWZ. De WWZ regelt […]

Lees verder >

All-in salaris bij oproepcontracten


Bij werknemers met een oproepcontract (nuluren- of min/maxcontract) kan het voor de werkgever handig zijn vakantietoeslag en vakantiedagen maandelijks uit te betalen. Dit wordt het zogenaamde ‘all-in salaris’ genoemd. In hoeverre is het all-in salaris wettelijk toegestaan? Vakantietoeslag Bij vakantietoeslag ligt het vrij eenvoudig. De wet staat het toe om vakantietoeslag maandelijks uit te betalen, […]

Lees verder >

Onderzoek werkgroep Wet DBA: 10 varianten voor kwalificatie arbeidsrelaties


U heeft de laatste tijd vast iets meegekregen over de problematiek rondom de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) en modelovereenkomsten. De handhaving van de Wet DBA is opnieuw uitgesteld, ditmaal tot 1 juli 2018. Het grootste probleem dat de Wet DBA met zich meebrengt is onduidelijkheid, wat tot negatieve effecten leidt voor ‘echte’ zzp’ers. […]

Lees verder >

Wijzigingen Arbowet per 1 juli 2017


Per 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (hierna: ‘Arbowet’) in werking. De Arbowet bevat regels voor werkgevers en werknemers ter bevordering van de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers. Het voorkomen van ongevallen en zieke werknemers is het hoofddoel van de Arbowet. In de hernieuwde Arbowet komt meer aandacht voor preventie van ongevallen […]

Lees verder >

De arbeidsrechtelijke consequenties van harmonisatie peuterspeelzaalwerk


De Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2018 in werking zal treden, biedt gemeenten de mogelijkheid om alle peuters een gelijke kans te bieden hun talenten te ontwikkelen. Met de komst van deze wet vervalt het onderscheid tussen peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. […]

Lees verder >

Hoe verhouden de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de e-Privacy Verordening zich tot elkaar?


Nu het aantoonbaar voldoen aan privacy wet- en regelgeving meer en meer een kernvoorwaarde is geworden voor deelname aan de gedigitaliseerde samenleving en economie, en compliance zich sterk verhoudt tot marktreputatie, is het voor organisaties belangrijk inzicht te krijgen in de nieuwe privacy wet- en regelgeving. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is door het Europese […]

Lees verder >

Teamwork makes a dream work!


“Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.” –Henry Ford Erg trots zijn wij dat wij op 6 april 2017 in de finale van Prix 013 stonden, dé ondernemersprijs voor dienstverlenende bedrijven in Midden-Brabant! Daarnaast is 2017 is een extra bijzonder jaar voor van Gelder Advocaten aangezien zij dit jaar […]

Lees verder >

Van Gelder Advocaten: finalist ondernemersprijs Prix013 Dienstverleners!


Introductie De Prix013 is een initiatief van 013Dienstverleners. De prijs richt zich op de beste leverancier van klantwaarde in de omgeving van Tilburg. Voor deze prijs is 013D een samenwerking aangegaan met een onderzoeksgroep van de Universiteit van Tilburg. Hierbij waren studenten verantwoordelijk voor het testen van klantwaarde aan de hand van een academisch en […]

Lees verder >

Nieuwe ontwikkelingen wet DBA en modelovereenkomsten


In vervolg op onze blog van april 2016 over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) en de modelovereenkomsten, berichten wij u over de huidige stand van zaken. De laatste tijd zijn er diverse ontwikkelingen geweest. Oplossing voor problemen/onduidelijkheden Wet DBA is onderweg Begin 2017 heeft de Belastingdienst een brief gestuurd naar alle zzp’ers die […]

Lees verder >

HOOGST TOEGEKENDE BILLIJKE VERGOEDING TOT NU TOE BEDRAAGT € 141.500,- BRUTO


Een werknemer heeft in beginsel aanspraak op een transitievergoeding wanneer het dienstverband wordt beëindigd op initiatief van de werkgever en het dienstverband minstens twee jaar heeft geduurd. In uitzonderlijke gevallen kan een werknemer naast de transitievergoeding een billijke vergoeding toegekend krijgen. Wat is een billijke vergoeding? Volgens de wet kan de rechter een billijke vergoeding […]

Lees verder >

Van Gelder Advocaten bij de laatste 3 voor beste dienstverlener in regio Midden-Brabant!


Wij zijn erg trots te kunnen melden dat Van Gelder Advocaten geselecteerd is voor dè ondernemersprijs voor dienstverlenende bedrijven in Midden-Brabant! Deze prijs wordt na een zorgvuldige selectieprocedure uitgereikt door een vakjury. De jury kiest uit alle genomineerden de beste dienstverlener in het thema van dit jaar: “Een klantgerichte organisatie als voorwaarde voor toekomstig succes!” Door […]

Lees verder >

Opmerkelijke arbeidsrechtelijke uitspraken in 2016


De – door ons samengestelde – top 3 meest bijzondere arbeidsrechtelijke uitspraken uit 2016   Met stip op 1: Geen loon tijdens whatsappen onder werktijd! [Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 oktober 2016 ECLI:NL:RBZWB:2016:6927] In deze opmerkelijke zaak ontdekte de werkgever dat werknemer zijn mobiele telefoon (die de werkgever ter beschikking had gesteld) gebruikte om per WhatsApp een […]

Lees verder >

Transitievergoeding uit een overheidspotje bij ontslag wegens ziekte ?!


Een werknemer heeft in beginsel aanspraak op een transitievergoeding wanneer het dienstverband twee jaar of langer heeft geduurd en door de werkgever wordt beëindigd. Ook wanneer een werknemer twee jaar ziek is geweest en de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd. Werkgevers ervaren dit soms als onrechtvaardig, aangezien zij […]

Lees verder >

Maximale hoogte transitievergoeding 2017 en maximum dagloon


Transitievergoeding In het jaar 2017 stijgen de lonen en daarmee ook de hoogte van de transitievergoeding. In 2016 bedraagt de maximale hoogte van de transitievergoeding nog € 76.000,- bruto. In 2017 zal de hoogte van de maximale transitievergoeding € 77.000,- bruto bedragen, of één jaarsalaris indien het jaarsalaris hoger is dan € 77.000,- bruto. Maximum […]

Lees verder >

Masterclass 10 november 2016 WWZ


Wat leert de rechtspraak ons over ontslag? Waar liggen kansen en risico’s voor vergoedingen? Hoe om te gaan met bonussen, ORT en ploegentoeslag bij de transitievergoeding? Wanneer bent u een billijke vergoeding verschuldigd? Welke extra rechten en plichten heeft u als werkgever? Datum: donderdag 10 november 2016 Tijdstip: 07.30 uur:  ontvangst met ontbijt 08.00 uur: […]

Lees verder >

Strafrechtelijke termen in schriftelijke mededeling ontslag op staande voet?!


Wat is ontslag op staande voet? Bij een ontslag op staande voet zegt de werkgever het dienstverband met de werknemer per direct op, zonder inachtneming van de geldende opzegtermijn. Ook UWV en de kantonrechter blijven buiten beschouwing. Aan een ontslag op staande voet zijn de volgende voorwaarden verbonden: Er moet sprake zijn van een dringende […]

Lees verder >

Vaststellingsovereenkomst en de bedenktermijn


U heeft er vast weleens van gehoord: de vaststellingsovereenkomst. Wanneer een werknemer en werkgever met wederzijds goedvinden het dienstverband beëindigen, wordt gebruik gemaakt van een vaststellingsovereenkomst. Partijen gaan hierbij zelf in overleg over de voorwaarden voor de beëindiging. Er hoeft geen procedure bij UWV of de kantonrechter te worden gevoerd, waardoor voor partijen op voorhand […]

Lees verder >

Gehele arbeidsverleden is van belang bij toekenning billijke vergoeding. Goed gedrag wordt beloond.


Bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever is niet per definitie een billijke vergoeding verschuldigd. Voorafgaand goed gedrag van de werkgever kan de rechter ertoe doen besluiten het verzoek om een billijke vergoeding af te wijzen. Een billijke vergoeding bovenop de transitievergoeding Wanneer u als werkgever het dienstverband met een werknemer beëindigt en […]

Lees verder >

Overgang van onderneming bij een pre-pack?


Wat is overgang van onderneming? De hoofdregel van overgang van onderneming is dat werknemers overgaan naar de koper van een onderneming, met behoud van alle rechten en verplichtingen. Deze hoofdregel geldt niet bij faillissement. Een (eventuele) doorstarter na een faillissement kan in beginsel zelf kiezen welke werknemers (opnieuw) in dienst worden genomen. Gelden de wettelijke […]

Lees verder >

Uitspraak Hof versterkt positie schuldeisers in de uitoefening van het retentierecht


Wat is het retentierecht? Het retentierecht is de bevoegdheid die aan een schuldeiser toekomt om de afgifte van een zaak op te schorten totdat de schuldenaar aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Het retentierecht kan in bepaalde gevallen ook worden ingeroepen tegen derden die een recht op de zaak hebben. Voorwaarden Tot aan de uitspraak van […]

Lees verder >

Kosten in mindering brengen op transitievergoeding?


Wanneer u als werkgever het dienstverband met een werknemer beëindigt en het dienstverband meer dan 24 maanden heeft geduurd, bent u aan de werknemer de transitievergoeding verschuldigd. Het kan zijn dat u tijdens het dienstverband kosten heeft gemaakt voor bijvoorbeeld scholing of outplacement. Kunt u deze kosten in mindering brengen op de transitievergoeding? Zo ja, […]

Lees verder >

Van VAR naar modelovereenkomst: wat moet u weten?


Op 10 maart jl. heeft mr. Debbie Dijkstra-Orsel deelgenomen aan de voorlichtingsbijeenkomst over het vervallen van de VAR, de komst van de Wet DBA en de modelovereenkomsten per 1 mei 2016. Tijdens deze bijeenkomst is dieper ingegaan op de werking van de Wet DBA. Onderstaand volgen de belangrijkste aandachtspunten. Dienstbetrekking? Wanneer sprake is van een […]

Lees verder >

Alsnog niet verlengen arbeidsovereenkomst leidt tot schending aanzegplicht


Wat houdt de aanzegplicht nu precies in? Per 1 januari 2015 geldt de aanzegplicht. Deze aanzegplicht houdt in dat de werkgever bij bepaalde tijdcontracten die zes maanden of langer duren, uiterlijk één maand voordat de tijdelijke arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, de werknemer schriftelijk moet aangeven of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en zo ja, onder welke […]

Lees verder >

De afstandsverklaring voor pensioen en de rol van de partner


Totstandkoming pensioenovereenkomst Een pensioenovereenkomst tussen werknemer en werkgever komt tot stand net als iedere andere overeenkomst: door aanbod van de overeenkomst door de werkgever en aanvaarding hiervan door de werknemer. In de praktijk komt het geregeld voor dat een werknemer niet deel wil nemen aan een (collectieve) pensioenregeling. De wet biedt hiertoe geen directe mogelijkheden, […]

Lees verder >

Bestuurdersaansprakelijkheid in de zorg voor boedeltekort


In juni vorig jaar kwam de Rechtbank Noord-Nederland in een opmerkelijke zaak tot het oordeel dat de bestuurders van een zorginstelling op zorginhoudelijke gronden aansprakelijk waren voor het boedeltekort van deze instelling. Het betreft de zaak “Diogenes”. Dit is interessant, omdat in de (rechts)praktijk veelal tot een dergelijk oordeel wordt gekomen in gevallen waarin bestuurders […]

Lees verder >

Tijdens onze Masterclass bespreken we de laatste rechtspraak, actualiteiten en trends rondom de WWZ.” […]


Masterclass “Actualiteiten gewijzigd arbeidsrecht, fiscale aandachtspunten en het verdwijnen van de VAR-verklaring” In samenwerking met Vermetten Accountants & Adviseurs U kunt zich hier aanmelden. Aanleiding De grootste wijzigingen in het ontslagrecht zijn ruim zeven maanden geleden in werking getreden. Tijdens onze Masterclass bespreken we de laatste rechtspraak, actualiteiten en trends rondom de WWZ. Daarnaast staat […]

Lees verder >

Dubbele pensioenlasten door eigen pensioenregeling én verplicht bpf-pensioen


In de praktijk komt het regelmatig voor dat een werkgever een pensioenregeling onderbrengt bij een verzekeraar, terwijl hij bij een bepaalde bedrijfstak hoort en daardoor (onbewust) onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds (hierna ‘bpf’) valt. Wanneer blijkt dat de werkgever al jaren onder een verplicht gesteld bpf valt, kan dit leiden tot premieheffing met terugwerkende kracht. […]

Lees verder >

VAR-verklaring per 1 mei 2016 vervangen door Wet DBA en modelovereenkomsten van Belastingdienst


In onze blog van 3 december 2015 gaven wij aan dat het kabinet ernaar streefde de VAR-verklaring te vervangen. De Eerste Kamer heeft inmiddels op 2 februari 2016 ingestemd met de nieuwe wet die de VAR-verklaring zal vervangen: de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (hierna ‘Wet DBA’). De Wet DBA zal per 1 mei 2016 in […]

Lees verder >

Vermiste werknemer, toch een transitievergoeding bij ontbinding?!


In onze blog van 17 december 2015 hebben wij het nieuwe ontslagstelsel onder de WWZ en de daarbij behorende ontslaggronden toegelicht. Eén van de nieuwe ontslaggronden, de ‘h’-grond, is een ‘restcategorie’, waaronder situaties kunnen worden gebracht die zodanig zijn dat de arbeidsovereenkomst redelijkerwijs moet worden beëindigd. Het betreft hier situaties die niet te plaatsen zijn […]

Lees verder >

Beter zicht op beslagen door invoering beslagregister


Per 1 januari 2016 moeten gerechtsdeurwaarders beslagen op (on)roerende zaken, loonbeslag en derdenbeslag aanmelden bij het Centraal Digitaal Beslagregister. Het idee hierachter is om opgelegde beslagen per schuldenaar inzichtelijk te maken. Hierdoor kan stapeling van incassomaatregelen worden voorkomen en het wettelijk bestaansminimum van de schuldenaar worden bewaakt. Steeds vaker komen schuldenaren onder het wettelijk bestaansminimum […]

Lees verder >

Kortere loondoorbetalingsverplichting bij ziekte AOW-er door nieuwe wet


Veel werkgevers vinden het op het moment niet altijd aantrekkelijk om AOW-ers door te laten werken of aan te nemen. Een reden is dat werkgevers bij ziekte van een AOW-er geconfronteerd worden met de loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar. Vanaf 2016 maakt de wetgever het laten doorwerken van AOW-ers gunstiger voor werkgevers. Dit gebeurt met de […]

Lees verder >

Ontslagrecht op de schop door WWZ!


Na de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015, blijkt in de praktijk bij werkgevers nog veel onduidelijkheid te bestaan over het nieuwe ontslagrecht. Hieronder beantwoorden wij kort enkele van deze vragen. Wat is er veranderd aan het ontslagstelsel en wat betekent dit concreet voor werkgevers? Onder het oude ontslagrecht […]

Lees verder >

Toch nog pro forma ontbinding mogelijk?


Tot 1 juli 2015 konden partijen bij de rechter een arbeidsovereenkomst laten ontbinden op een door partijen vastgestelde datum met een door partijen vastgestelde vergoeding voor de werknemer, ook wel de pro forma ontbinding genoemd. In een zaak bij de Rechtbank Overijssel van 17 juli 2015 is voor het eerst door de rechter een stokje […]

Lees verder >

VAR: nieuwe wet voor zzp-ers uitgesteld tot 1 april 2016


In onze blog van 22 april 2015 informeerden wij u dat het de bedoeling van de wetgever was de VAR-verklaring af te schaffen per 1 januari 2016. Ter vervanging van de VAR-verklaring komen modelovereenkomsten per sector die zzp-ers en bedrijven kunnen gebruiken. De Belastingdienst kan op basis van de modelovereenkomsten beoordelen of sprake is van […]

Lees verder >

Personeel de doorslaggevende factor bij overgang als gevolg van aanbesteding in de zorg?!


Het komt regelmatig voor dat de activiteiten van de ene onderneming ‘overgedragen’ worden aan een andere onderneming. Het personeel dat bij de overdragende onderneming werkt, komt hierdoor feitelijk in dienst bij een andere werkgever, waarbij alle rechten en verplichtingen voor de werknemers mee overgaan. Tot voor kort was in de zorg niet duidelijk wanneer sprake […]

Lees verder >

Masterclass Wet werk en zekerheid (WWZ)


Aanleiding De grootste wijzigingen in het arbeidsrecht zijn in werking getreden. De regels omtrent het ontslagrecht, tijdelijke arbeidsovereenkomsten en ontslagvergoedingen zijn ingrijpend veranderd. Vragen die spelen zijn: hoe werkt de Wet werk en zekerheid (WWZ)? hoe moet u uw personeelsbeleid veranderen? hoe kunt u slim inspelen op de nieuwe regels? Dit zijn enkele vragen waar […]

Lees verder >

Scholingskosten komen niet altijd in mindering op de transitievergoeding


In de Wet werk en zekerheid (WWZ) is het recht op een transitievergoeding geïntroduceerd. Onder een aantal strikte voorwaarden mogen scholingskosten hierop in mindering worden gebracht. Kosten voor (om)scholing kunnen dus in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. De kosten voor (reguliere) scholing die worden gemaakt voor het vervullen van de huidige functie of het […]

Lees verder >

De zieke werknemer blijft buiten schot bij het reorganisatie-ontslag


Bij een reorganisatieontslag is de werkgever onder de Wet werk en zekerheid (WWZ) verplicht het UWV Werkbedrijf om een ontslagvergunning te vragen. Die vergunning kan de werkgever echter niet gebruiken voor zieke werknemers, omdat dan een opzegverbod (tijdens de eerste twee ziektejaren) geldt. Naar wat op dit moment bekend is, kan de werkgever onder de […]

Lees verder >

Geen VAR en ook geen BGL, wat doet de zelfstandige dan wel?!


De VAR-verklaring (verklaring arbeidsrelatie) wordt afgeschaft, maar inmiddels is duidelijk dat ook de toekomstige BGL (beschikking geen loonheffingen) er niet gaat komen. Op dit moment werkt de Staatssecretaris aan een alternatief.

Lees verder >

Help! Hoe werkt de transitievergoeding bij tijdelijke contracten?


Nog voordat de wetgeving over de transitievergoeding in werking treedt per 1 juli 2015 is er opnieuw een overgangsregeling in de maak. In sectoren met seizoensarbeid (denk aan landbouw, recreatie, horeca en uitzendbureaus) zou de transitievergoeding namelijk tot ongewenste uitkomsten kunnen leiden. Als uw onderneming met seizoenswerkers werkt, kan de nieuwe overgangsregeling u veel geld […]

Lees verder >

Slapende honden wel wakker maken?!


Werkgevers beëindigen niet altijd de arbeidsovereenkomst met een werknemer die meer dan twee jaar ziek is en inmiddels een WIA-uitkering heeft. De werknemer blijft dan in dienst bij de werkgever, maar verricht geen arbeid. De werknemer ontvangt dan geen loon, maar wel een uitkering van UWV. We noemen dat een ‘slapend dienstverband’.

Lees verder >

Geen dubbele ontslagvergoedingen!


We hebben u er al eerder over geïnformeerd dat de werkgever bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst een transitievergoeding verschuldigd kan zijn indien de beëindigingsprocedure bij UWV of de Kantonrechter op of na 1 juli 2015 is opgestart.

Lees verder >

Wat u nog niet weet over de transitievergoeding!


Het ontslagrecht wijzigt per 1 juli 2015. Onderdeel van de wijziging is de invoering van de transitievergoeding. De transitievergoeding is verschuldigd bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst die twee jaar of langer heeft geduurd en op initiatief van de werkgever eindigt. Bereken de hoogte van de transitievergoeding hier op onze website!

Lees verder >

Ingrijpende wijziging ontslagvolgorde in de zorg doorgevoerd!


Per 11 november 2014 is het Ontslagbesluit gewijzigd. De hoofdregel is vanaf 11 november 2014 dat bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen in de zorg niet wordt uitgegaan van de bedrijfsvestiging van de werkgever, maar van de gemeente waarbinnen de werkzaamheden vervallen.

Lees verder >

Wet Werk en Zekerheid: Het is vijf voor twaalf!


Voor uw onderneming en het personeelsbeleid is het vijf voor twaalf. De eerste wijzigingen van de Wet Werk en Zekerheid gaan al per 1 januari 2015 in! Deze wijzigingen hebben ingrijpende gevolgen voor het arbeidsrecht. Per 1 juli 2015 vindt er een complete aanpassing van het Nederlandse ontslagsysteem plaats. Bent u hier al klaar voor?

Lees verder >

Toepasselijkheid algemene voorwaarden bij het aangaan van meerdere overeenkomsten


Veel bedrijven maken gebruik van algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn onder meer bedoeld als raamovereenkomst en om risico’s te vermijden. Soms zijn de algemene voorwaarden omvangrijker dan het gesloten contract en worden in de algemene voorwaarden meer bepalingen opgenomen dan in een contract.

Lees verder >

Ongeldige algemene voorwaarden boete


Per 1 april 2014 is de Wet Handhaving Consumentenbescherming (WHC) ingrijpend gewijzigd. Die wijziging heeft tot gevolg dat aan ondernemers -die handelen met consumenten- sneller een (enorme) boete kan worden opgelegd, indien hun algemene voorwaarden in strijd zijn met de wet. Er kan zelfs een boete opgelegd worden tot maar liefst € 450.000,–.

Lees verder >

Presentatie voor Nederlandse beroepsorganisatie voor accountants


Op 22 mei jl. heeft Marieke van Gelder een presentatie gehouden over de Flex B.V. en bestuurdersaansprakelijkheid voor de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) Regio Midden. Mocht u geïnteresseerd zijn in deze presentatie kan u deze op verzoek digitaal worden toegezonden. Uw verzoek hiertoe kunt u richten aan: secretariaat@vangelderadvocaten.nl.

Lees verder >

Privacyrecht werknemer of controlerecht werkgever


Veel werkgevers laten in de auto die aan een werknemer ter beschikking worden gesteld een GPS- of Black Box-systeem installeren. Dit gebeurt om uiteenlopende redenen, maar vaak wordt het gehanteerd als controlesysteem. De werkgever kan op deze manier exact volgen waar de auto zich bevindt. De privacy van de werknemer kan daarbij in het geding […]

Lees verder >

Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd


Sinds 16 maart 2013 gelden er nieuwe wettelijke regels inzake betalingstermijnen. De overheid wil met deze maatregelen de kleinere ondernemers bescherming bieden tegen de grotere bedrijven die vaak extreem lange betalingstermijnen bedingen.

Lees verder >

Werkgever en werknemer: Let op bij een doorstart!


Wanneer een werkgever failliet wordt verklaard, worden de arbeidsovereenkomsten doorgaans direct na de faillietverklaring door de curator opgezegd. Er is dan geen toestemming nodig van UWV, de opzegtermijn is gemaximeerd (tot 6 weken), opzegverboden gelden in beginsel niet en slechts in zeer bijzondere gevallen bestaat aanspraak op een beëindigingsvergoeding. Maar hoe zit het als de […]

Lees verder >

opdrachtgever is ook aansprakelijk bij ongeluk ZZP’er op de werkvloer


De opdrachtgever is volgens de wet aansprakelijk voor de schade die de opdrachtnemer bij uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. Onlangs besliste de Hoge Raad dat de opdrachtgever ook aansprakelijk is wanneer een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) een ongeluk krijgt op de werkvloer. De uitspraak van de Hoge Raad maakt duidelijk dat de reikwijdte van de […]

Lees verder >